МВР

ССП в МВР

 

Упражняването на правото на синдикална дейност в полицейската администрация в България става възможно след демократичните промени от 1989 г. В онези условия на многопартийност и нараснала обществена активност, особено значим е проблемът с охраната на обществения ред, с гарантирането правата и свободите на гражданите чрез дейността на полицията. Именно тогава са създадени първите синдикални структури в МВР. През март 1990 година, на базата на съществуващи преди това професионални организации в националните и регионалните структури на МВР, се създава Синдикатът на волнонаемните служители, а през май същата година Независимата професионална организация на служителите от милицията. Първоначалната причина, поради която през януари 2000 г. се създава сдружение “Огнеборец” е професионалната защита на българските огнеборци. Най-младата синдикална структура в МВР, създадена през 2009 г., е Синдикалната федерация на служителите в МВР.

Началото на социалния диалог в МВР като форма за водене на преговори със синдикалните организации, е поставено през 2005 г., когато е създаден първият Съвет за социално партньорство. Като един наистина действащ съвещателен орган Съветът за социално партньорство започва да функционира от началото на 2009 година. От тогава се провеждат редовни и извънредни заседания, утвърждава се диалогът като основна форма на социално партньорство за решаването на въпроси, отнасящи се до професионалните и социално-икономически права на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, както и на въпроси, специфични за министерството.