МВР

ССП в МВР

 

Споразумения

 
Заповед № 8121з-842/12.08.2020 г. и Споразумение рег. № 812100-11576/04.08.2020 г., между министъра на вътрешните работи и сдружение "Национален синдикат на пожарникарите и спасителите Огнеборец" (файл

Споразумение рег. № 812100-11025/24.07.2020 г., между министъра на вътрешните работи и сдружение "Синдикат на служителите в МВР" (файл)

Заповед № 8121з-789/31.07.2020 г. относно обявяване на споразумение между министъра на вътрешните работи и сдружение "Синдикат на служителите в МВР" (файл)

Колективен трудов договор рег. № 812100-19523/27.12.2019 г. (файл)

Заповед № 8121з-1463/31.12.2019 г. относно обявяване на Колективен трудов договор рег. № 812100-19523/27.12.2019 г. (файл)

Анекс рег. № 812100-11507/26.07.2019 г., към споразумение рег. № 812100-7121/17.04.2018 г. (файл)

Заповед № 8121з-875/08.08.2019 г. относно обявяване на анекс към споразумение между министъра на вътрешните работи от една страна и СФСМВР, САСМВР, НСП и НПС, от друга страна (файл)

Заповед №8121з-415/18.04.2018 г. относно обявяване на споразумение между министъра на вътрешните работи и синдикалните организации в Министерството на вътрешните работи (файл)

Споразумение №812100-7121/17.04.2018 г. (файл)

Заповед №8121з-416/18.04.2018 г. относно осигуряване на възможност за участие на членове на синдикатите в МВР в заседания на ръководните им органи, събрания, синдикални обучения, конференции, в международни и национални проекти и срещи (файл)

 

Заповед № 8121з-415/14.03.2017 г. за обявяване на Споразумение между министъра на вътрешните работи и Сдружение "Национален синдикат Полиция"

Споразумение №812100-14193/08.06 г. между министъра на вътрешните работи и Сдружение "Национален полицейски синдикат в България" и Заповед №8121з-605/15.06.2015 г. за обявяването му

Споразумение № 812100-26409/04.08.2015 г. между министъра на вътрешните работи и "Национален синдикат на пожарникарите и спасителите Огнеборец" и Заповед №8121з-951/07.08.2015 г. за обявяването му

Споразумение № 812100-25403/24.07.2015 г. между ръководството на МВР и "Синдикат на служителите в МВР" и Заповед № 8121з-884/24.07.2015 г. за обявяването му

Споразумение №812100-13250/07.04.2015 г. за сътрудничество между ръководството на МВР и Сдружение "Синдикална федерация на служителите в МВР" и заповед рег.№8121з-390/09.04.2015 г. за обявяването му

Споразумение №812100-22925/24.11.2014 г. между министъра на вътрешните работи и Сдружение "Синдикален алианс "Сигурност" в МВР" и Заповед №8121з-966/10.12.2014 г. за обявяването му

Споразумение №I-63105/04.12.2013 г. за определяне условията и редът за информиране и консултиране по чл. 130а от КТ и Заповед №Iз-2549/11.12.2013г. за обявяването му

Споразумение № I-8575/07.04.2009 г. между ръководството на МВР и Сдружение "Национален синдикат на гражданската администрация в МВР"