МВР

Дирекция "НС 112"

 

ОТДЕЛ „АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СПЕШНИТЕ ПОВИКВАНИЯ”

• Извършва дейности по събиране и анализиране на статистическа информация от АИС РСП 112 (Автоматизирана информационна система Регистър спешни повиквания 112).
• Извършва контролни проверки по квалификацията на персонала от районните центрове 112 (РЦ 112) - осъществява мониторинг и оценява резултатите от дейността на оператори и координатори към РЦ 112, съгласно утвърдени от Директор на ДНС 112 вътрешно - нормативни документи, касаещи процеса по обслужване на спешните повиквания.
• Изготвя доклади с резултатите от извършените проверки по РЦ 112 до директор на ДНС 112, с копие до началника на съответния РЦ 112.
• Предлага мерки и дава препоръки, свързани с подобряване на дейността по приемане на повикванията и предаване на инцидентите към службите за реагиране.
• Извършва проверки в АИС РСП 112 и изготвя справки по постъпили на ЕЕН 112 сигнали.
• Обслужва електронната поща на ДНС 112 по отношение на постъпили сигнали, предложения, запитвания и др. от физически лица и организации.
• Завежда постъпилите в ДНС 112 предложения и сигнали в Дневник за предложенията и сигналите, извършва проверки и изготвя отговори и становища по тях.
• Изготвя необходимите материали по постъпили в ДНС 112 заявления по Закона за достъп до обществена информация и от физически лица, във връзка с обработването на техните лични данни.
• Участва в разработването, актуализацията и утвърждаването на вътрешни за структурата административно-правни документи - наредби, правила, методически указания и др., свързани с дейността на ДНС 112.
• Участва в изготвянето на доклади, становища, докладни записки, отчет - анализи и други материали от името на директора на Дирекция „Национална система 112”, свързани с дейността по обслужване на спешни повиквания до ръководството на МВР, държавни органи, ведомства и др.
• Отговаря за дейностите по реализиране на информационната политика и медийното обезпечаване на Дирекция „Национална система 112”.
• Взаимодейства с Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” – МВР във връзка с медийните изяви на Дирекция „Национална система 112” – МВР.
• Участва в организирането и провеждането на семинари, пресконференции, кръгли маси и други инициативи на „Национална система 112”, свързани с дейността на районни центрове 112 и тяхното взаимодействие със службите за реагиране.
• Подготвя материали и участва в презентации за дейността на Дирекция „Национална система 112”, с цел популяризирането й.
• Подготвя слова, експозета и поздравителни адреси по различни поводи от името на директора на Дирекция „Национална система 112”.
• Подготвя становища, опровержения и други материали, свързани с некоректно представяне дейността на Дирекция „Национална система 112” в общественото пространство.
• Осъществява мониторинг на периодичния печат и електронните медии, относно материали, касаещи дейността на Дирекция „Национална система 112” и ежедневно изготвя преглед на печата.
• Осъществява и поддържа контакт с външни публики – обществени и неправителствени организации по отношение дейността на дирекцията.
• Участва в обучението на новопостъпили служители (оператори и координатори)  в РЦ 112.
• Оказва методическа помощ на служителите, определени да извършват мониторинг и служителите, определени за работа с предложенията и сигналите по места в РЦ 112.
• Спазва изискванията на нормативните документи по защита на личните данни и отговаря за опазване на тайната на сведенията и фактите, до които има достъп, в базата данни на АИС РСП 112 в процеса на работа.
• Участва в работни групи, срещи, семинари и други инициативи, свързани с дейността на НС 112.
• Уведомява Директора на дирекцията за фактори и/или събития, които възпрепятстват нормалната работа на „Национална система 112”.
• Участва в конкурсни процедури за назначаване на служители в Дирекция НС 112 – МВР.

              ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ПРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

• Разработва проектите на функционалните задължения, организационните структури и щатове.
• Разработва и съгласува вътрешните документи за управление на човешките ресурси.
• Оказва методическа помощ и подпомага дейността по разработването на длъжностни характеристики за служителите.
• Подпомага ръководството по въпросите касаещи дисциплината и дисциплинарната практика.
• Дава консултации по прилагането на нормативните актове в областта на човешките ресурси.
• Изготвя проекти на актове и документи във връзка с възникване, изменение и  прекратяване  на  служебните и трудовите правоотношения на служителите. Регистрира трудови договори в Национална агенция по приходите.
• Организира и участва в конкурсни процедури за назначаване на служители в дирекция „НС 112” - МВР.
• Дава правни становища, съвети и мнения за правилното протичане на дейността на дирекцията.
• Дава правни становища, съвети и мнения за правилното протичане на дейността на дирекцията.
• Изготвя проекти, участва в съставянето или дава мнение по проектите за вътрешни актове, като при несъгласие прилага мотивирано мнение.
• Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции по дела, по които страна е ДНС 112 - МВР. При необходимост представлява директора пред административни органи.
• Анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу дирекцията дела.
• Участва в комисии, в т.ч междуведомствени по въпроси, свързани с дейността на дирекцията.
• Работи с автоматизираните информационни системи на ДНС 112.
• Организира, контролира и отговаря за правилното и своевременно завеждане, обработване и придвижване на входящата и изходяща кореспонденция, включително и чрез автоматизирана деловодна система.
• Получава и предава по установения ред предназначените за ръководството и служителите документи и преписки.
• Работи с електронните комуникации в ДНС 112 електронна поща и интернет поща.
• Подготвя предназначените за изпращане в други служби документи, съгласно установените правила, като проверява тяхното оформяне.

              ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ, ЛОГИСТИКА И РАЗВИТИЕ“

• Следи за спазване на строга финансова дисциплина и изпълнение на нормативната уредба, свързана с изпълнението на дейностите в отдела;
• Организира процеса по заявяване и изпълнение на бюджета на дирекцията, която е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
• Организира, изготвя и представя в дирекция „Планиране и управление на бюджета“ (ДПУБ) бюджетна прогноза за необходимите финансови средства по програми и параграфи от единната бюджетна класификация.
•  Организира и осъществява вътрешната финансова дейност, като отразява вярно и точно счетоводната информация и в определените срокове представя в ДПУБ касови и счетоводни отчети, придружени с необходимите справки, обяснителни записки и разшифровки по параграфи и подпараграфи от ЕБК.
• Ежемесечно изготвя документи (дневници и справки-декларации) по ЗДДС и ги предоставя на ДПУБ в определените от закона срокове.
• Води регистри за изпълнение на сключени договори и ежемесечно изпраща сведения за същите на ДПУБ в определените за това срокове.
• Подготвя разплащателни ведомости и изплаща всички възнаграждения по ЗМВР, ЗДСл. и КТ, помощи, награди, облекло, командировъчни и пътни пари.
• Изготвя удостоверения и други документи за трудов стаж и заплата, при необходимост или при напускане на служители.
• Осъществява взаимоотношения с други структури в МВР и НАП, НОИ, МФ и различни банкови институции в рамките на дейността на отдела;
• Организира воденето и съхраняването на държавното имущество на МВР и контролира неговото управление.
• Организира, координира, контролира и непосредствено участва в материално-техническото осигуряване на структурното звено.
• Изучава потребностите от ресурси за материално-техническото осигуряване и социално обслужване чрез получаване на заявки от структурите по видове разходи, политики и програми в стойностно и натурално изражение.
• Анализира и обобщава заявките от структурите и изготвя предложение за материално-техническо осигуряване за бюджетни прогнози и проектобюджет към ДУССД и ДКИС по линия на дейност.
• Контролира стопанисването и правилната употреба на предоставените материално-технически средства.
• Организира годишните инвентаризации в структурните звена на дирекцията.
• Проучване на международния опит в изграждането и функционирането на системи за спешни повиквания.
• Определяне съвременното технологично ниво в областта на информационните и комуникационни технологии при изграждане на Системи за спешно повикване.
• Изпълнява дейности по проучване на новостите в областта на информационните и комуникационните технологии и тяхното приложение в НССПЕЕН 112.
• Проучване европейския и световен опит за нови функционалности на услугата.
• Решения по надграждане, оптимизиране и развитие на НССПЕЕН 112.
• Изпълнява дейностите свързани с взаимодействие и координация по процеса на кандидатстване, изпълнение и мониторинг на проекти финансирани със средства на европейския съюз в частта технологично и техническо развитие на НС 112.
• Участие в подготовката на заявките за обществени поръчки по развитие и поддръжка на НС 112 в частта технически изискванията на заявителя, съгласно нормативните документи в МВР.
• Проектиране и развитие на информационното обезпечаване на процеса по контрол дейността на центровете.
• Проектиране на статистически отчети за целите на анализа, контрола и управлението, както и на такива изисквани от компетентните институции и органи на ЕС.
• Обобщаване на данните за работата на обектите на системата.
• Участие при изработване на договорната обезпеченост работата на системата, в частта технологични и сервизни параметри.
• Участва при изработка на техническата документация на системата.
• Предложения за разширение функционалността на услугата.
• Обработване и анализ на информацията, свързана с текущите задачи и проблеми по експлоатацията на НССПЕЕН 112.
• Анализ на данните по работата на системата и нейните структурни звена и функции.
• Участие в работата на технически и експертни съвети и работни групи по информационното и комуникационно обезпечаване и развитие на НССПЕЕН 112.
• Участва в разработването и утвърждаването на инструкции, наредби и други административно-правни документи свързани с дейността на центровете 112.
• Участва в изготвянето на нормативни документи касаещи НС 112.
• Участва в работни групи, срещи, семинари и конференции, свързани с изграждане, усъвършенстване и развитие на технологичните решения на система 112 и службите за спешно реагиране.
• Поддържане на връзка с информационните центрове на други институции и структури, които имат отношение към дейността на НССПЕЕН112.
• Координиране предоставянето на данни от телекомуникационните оператори.
• Поддържа връзка със страните обезпечаващи сервизната поддръжка на система 112.

ОТДЕЛ „РАЙОНЕН ЦЕНТЪР 112”

Основна функция на Районен център 112 е приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112 и осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп на гражданите до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи с цел защита на живота, здравето, сигурността и имуществото им. За изпълнението на тази функция Районния център 112:
• Осъществява непрекъснат контрол на комуникационната свързаност между центровете 112 и контактни точки на националните и областни служби за спешно реагиране и на функционирането на специализираната информационно-комуникационна система на НС 112.
• Осъществява взаимодействие със службите за спешно реагиране, както и с други служби и ведомства съгласно подписани Протоколи за сътрудничество при сигнали от граждани в обсега на тяхната функционална компетентност.
• Анализира процеса по обслужване на спешните повиквания към ЕЕН 112 и предлага мерки за технологичното и организационното му усъвършенстване.
• Участва в разработването на нормативни документи, регламентиращи дейността и задания за промени в технологията на работата или информационно-комуникационната система на НС 112.
• Организира и провежда информационни кампании за популяризиране на ЕЕН 112 и обучения на различни целеви групи от населението за начина на подаване на спешни сигнали.
• Организира и извършва доставка на материали, резервни части и услуги, необходими за осъществяване на дейността.
• Отговаря за съхраняването и използването на дълготрайни активи и материални запаси и изготвя съответната отчетна документация.
• Води деловодство и отговаря за завеждане, обработка и придвижване на входяща и изходяща кореспонденция.
• Изготвя справки, статистики, анализи, доклади, планове и отговори на граждани и институции.

СЕКТОР „ПРИЕМАНЕ НА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ”

Секторът „Приемане на спешни повиквания” има следните основни функционални задължения:
• Приема, регистрира и об¬работва всички повиквания за спешна помощ на номер 112.
• Осигурява непрекъснат достъп до линия за връзка.
• Събира информация за вида, мястото, часа и основните данни на спешния случай.
• Осигурява приемането и изясняването на получените повиквания освен на български език и на най-малко два официални езика на Европейския съюз.
• Класифицира, определя приоритет и предава обработената информация взависимост от вида на спешния случай.
• Упражнява постоянен контрол върху качеството на работа, извършва периодични проверки за теоретичната подготовка на служителите и изготвя анализи и оценки за качеството на приемане на повикванията.
• Извършва проверки и подготвя отговори на постъпили предложения и сигнали.
• Изготвя справки, статистики, анализи и доклади и отговори на граждани и институции.
• Организира и провежда първоначално и периодични обучения на служителите в сектора.
• Отговаря за деловодната дейност и хигиенизирането на РЦ 112.

 
СЕКТОР „КООРДИНАЦИЯ И СИСТЕМНО АДМИНИСТРИРАНЕ”

  
Секторът „Координация и системно администриране” има следните основни функционални задължения:
• Анализира, контролира и предава обработената от оператор информация на службите за спешно реагиране в зависимост от вида на спешния случай.
• Взаимодейства и с други служби и ведомства на базата на подписани Протоколи за сътрудничество с общини, структури на министерства, агенции и др.
• Координира обмена на информация със съответ¬ните служби до приключ¬ване на работата им в мястото на инцидента.
• Проследява и архивира инфор¬мацията за спешния случай.
• Отговаря за съхранението на данните от регистъра на спешните повиквания – електронни картони и записи на разговорите, съгласно нормативните изисквания.
• Администрира потребителите на АИС „Регистър спешни повиквания 112”.
• Следи за състоянието и функционирането на специализираната информационно–комуникационна система на НС 112, на оборудването и програмното осигуряване на сървъри и мрежови устройства, работни станции в РЦ 112 и службите за спешно реагиране в обслужваните области.
• Следи за пълната изправност на системите за резервирано електрозахранване, климатизация, пожароизвестяване, видеонаблюдение и биометричен достъп.
• Организира и провежда обучения за работа с програмната система на служителите в Районен център 112 и в службите за спешно реагиране с изнесени работни места.
• Организира и провежда първоначално и периодични обучения на служителите в сектора.
• Упражнява постоянен контрол върху качеството на работа, извършва периодични проверки за теоретичната подготовка на служителите и изготвя анализи и оценки за качеството на обслужване на повикванията.
• Извършва проверки и подготвя отговори на постъпили предложения и сигнали.
• Изготвя справки, статистики, анализи и доклади и отговори на граждани и институции.