МВР

Дирекция "НС 112"

 

Хронология на изграждане на 112 в България

Европейският съюз поставя началото на задължението за изграждане на система за спешни повиквания с Решение 91/396/ЕЕС на Съвета на ЕО от 29 юли 1991 г. за въвеждане на Единен европейски номер 112 за спешни повиквания.

 

През 1997 г. започват първите преговори на Р България с Европейския съюз по Глава 19 „Телекомуникации и информационни технологии”, в която е и изискването за единен европейски номер 112. По това време Комитетът по пощи и далекосъобщения (КПД) е водеща държавна институция по тези въпроси. Заместник-председателят на КПД е пряко отговорен да ръководи преговорите. В тази връзка, под ръководството на тогавашния председател на БТК, е изработен проект на система 112, който не е възложен за изпълнение.

 

През 1997–1998 г. Министерството на транспорта и съобщенията е водеща държавна институция по преговорна Глава 19, респективно по система 112. Паралелно с това се възлага на Държавна агенция „Гражданска защита” да изработи проект на въвеждане на система 112. Не се стига до решение кой да изгради системата.

 

В периода 2001-2005 г. отговорността за система 112 се прехвърля към Министерството на транспорта и съобщенията. Намесва се и Министерството на държавната администрация, което се опитва да реализира системата на спешния номер с техническото решение на канадската фирма “Позитрон”, която междувременно изгражда системата 112 в Румъния. Министерският съвет не взема решение за изпълнение.

 

В постановления на Министерски съвет  №909/2000 г. и №885/2004 г. за актуализация на секторната политика се говори за изграждане на система 112, но този процес не стартира.

 

От началото на мандата на правителството на тройната коалиция (2005 г.) водеща държавна институция по Глава 19, респективно за осигуряването на универсалната услуга, е Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС). Заместник-председателят на ДАИТС е пряко отговорен за изграждането на системата 112 в Р България.

 

По инициатива на Министъра на държавната политика при бедствия и аварии и със заповед № Р-63/10.11.2005 г. на Министър-председателя се създава междуведомствена работна група със задача да подготви и представи пред Министерския съвет „Концепция за изграждане и внедряване на Национална система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112”. Групата, която включва представители на всички министерства, агенции и ведомства, имащи отношение на изграждането на НССПЕЕН-112, в края на 2005 г. изготвя проект на Концепция. Концепцията е разгледана и приета на оперативно заседание на Министерския съвет през януари 2006 г.

 

На 25 май 2006 г. Съветът по европейски въпроси одобрява предоставянето на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии на финансови средства в размер на 4 000 000 лв. за пилотен проект и за изграждане на Национална система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112.

 

Със заповед № Р-74/18.09.2006 г. на Министър-председателя на Р България се създава работна група под председателството на заместник министър-председателя и министър на държавната политика при бедствия и аварии със задача да изготви проект на Програма за внедряване на НССПЕЕН-112.

 

През декември 2006 г., след провеждане на конкурсна процедура, министърът на държавната политика при бедствия и аварии сключва договор с фирма-изпълнител за изграждане на пилотен проект на център за спешни повиквания с Единен европейски номер 112.

 

На 11 декември 2006 г. Съветът по координация, контрол и изпълнение на инфраструктурни проекти с национално значение към Министър-председателя приема решение за изграждане на Национална електронна съобщителна мрежа (НЕСМ), която да осигури свързаност и обмен на данни между всички централни и териториални органи на изпълнителната власт за нуждите на електронното управление. Изграждането на НЕСМ се възлага на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

 

По инициатива на Министъра на държавната политика при бедствия и аварии и под негово председателство, със заповед № Р-32/25.04.2007г. на Министър-председателя се сформира междуведомствена работна група със задача да съгласува конкретни технически и организационни въпроси, необходими за стартирането на пилотния проект и за работата на системата в национален мащаб. Работната група е разделена на три подгрупи. Първата подгрупа е ангажирана с организационните въпроси при обслужване на спешните случаи, втората с техническото изпълнение и третата - с юридическите въпроси (изготвя проект на постановление № 192). След колективни и координирани съвместни действия трите подгрупи приключват своята част от работата, след което Министърът на държавната политика при бедствия и аварии изпраща доклад до Министър-председателя за извършената работа. Работната група продължава да действа до изграждане на системата в национален мащаб.

 

Пилотният център е въведен в реална експлоатация през юни 2007 г. когато обслужва повиквания към телефонен номер 112 на територията на град София (около два милиона граждани, което е 25 % от населението на Р България).

 

Министерският съвет, на свое заседание на 9.08.2007 г., приема Постановление № 192 за въвеждане на Национална система за спешни повиквания с Единен европейски номер за спешни повиквания 112 (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.). Постановлението определя:

-Целта на въвеждане на НССПЕЕН-112 – бърз, лесен и безплатен достъп на гражданите до националните служби за спешно реагиране за помощ.

-Случаите, при които исканата помощ се определя като „спешна” – нарушаване на обществения ред, спешна медицинска помощ, спасителна дейност при бедствия, аварии, катастрофи и терористични актове.

-Съставните части на НССПЕЕН-112 – центрове 112, национални служби за спешно реагиране и взаимодействието между тях.

-Структуриране на центровете в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии и основните им функции.

-Националните служби за спешно реагиране – Национален медицински координационен център; Центрове за спешна медицинска помощ; Национална служба „Полиция”; Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”; Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита” и Български червен кръст.

 

До септември 2007 г. Държавната агенция за информационни технологии и съобщения осигурява оптична свързаност между град София и 18 областни градове и продължава изграждането на оптична свързаност до останалите областни градове Добрич, Силистра, Хасково, Кърджали и Смолян. Дирекция „Стратегическо планиране и управление” на администрацията на Министерски съвет осигурява свързаност на градовете Видин, Перник, Кюстендил и Благоевград.

 

През октомври 2007 г. Министерският съвет приема Решение № 675/22.10.2007 г. за определяне и поетапно изграждане на центровете за приемане на спешни повиквания към Единен европейски номер за спешни повиквания 112 на територията на Р България. Решението определя:

-Броя и местоположението на центровете 112 – 6 центъра в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Монтана.

-Етапността в изграждането на центровете 112.

 

Изработен е Правилник за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към Единен европейски номер за спешни повиквания 112.

 

С Решение №741 от 15.11.2007 г. Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г. След гласуване на предложението в Народното събрание на Република България, с Постановление № 298 от 7.12.2007 г. Министерският съвет одобрява разпределението на  допълнителните бюджетни кредити по бюджетите на министерствата и ведомствата. За изграждане на Национална система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112 са осигурени допълнително финансови средства в размер на 48 000 000 лв., които са разпределени по бюджетите на МДПБА, МВР, МЗ и ДАИТС. В бюджета за 2008 г. също са предвидени средства за НССПЕЕН – 112, които са преразпределени в бюджетите на участващите в проекта държавни институции.

 

В резултат от конкурсна процедура по реда на Закона за обществените поръчки, през декември 2007 г. се сключва Рамково споразумение и договори между фирмата-изпълнител и Министъра на държавната политика при бедствия и аварии за доизграждане на Национална система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112 в национален мащаб.

 

С изменение на Устройствения правилник на МДПБА в сила от 11.12.2007 г. се създава Главна дирекция „Национална система 112” с териториални звена – районни центрове 112 с обща численост на персонала 110 души.

 

На последното заседание 19.03.2008 г. на междуведомствена работна група, сформирана със Заповед на Министър-председателя, представителите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и Държавната агенция за информационни технологии докладват, че се движат в предварително поставените срокове.

 

С Постановление на МС, прието на 17.04.2008 г., са осигурени необходимите щатни бройки за функционирането на Националната система за спешни повиквания в България.

 

Министерството на държавната политика при бедствия и аварии е назначило и обучило персонала в шестте райнонни центъра 112.

 

От 8:00 ч. на 30 септември 2008 г. телефон 112 има 100% национално покритие и е достъпен от всяка точка на страната.