МВР

ОД Враца

 

ЧОД

ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ


Описание на услугите по ЧОД/Description of the services in the field of Private Security Services (PSS)

 

 

Телефон за контакти

092/692 346

Забележка: При издаване на лиценз от ГД „Национална полиция” София за извършвате на частна охранителна дейност, таксите се заплащат по сметка:

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ” – МВР

IBAN:  BG69  BNBG 9661 3100 1544 01 BIC на БНБ - BNBGBGSD