МВР

ОД Враца

 

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация
 
Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична  информация, създадена или съхранявана в ОД МВР-Враца, без да доказвате конкретен интерес, с изключение на случаите, в които исканата информация  е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.

Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
• трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
• адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
• описание на исканата информация или документи;
• в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:
- в деловодството на ОД МВР-Враца, гише прием на граждани или в деловодството на съответното РУ "Полиция" в областта.

Работно време :

от понеделник до петък
от 08:30 до 17:30 часа.

- по електронна поща на адрес:  [email protected]
- чрез писмо на адрес: гр.Враца, ПК 3000, ул.”Поп Боюклийски” №10

Заплащане на информацията

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно заповед №1472 на МФ/обнародвана в държавен вестни  бр. 98 от 2011 год./, като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето.
 
Отговор на заявленията за достъп до информация

След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните  отдели в зависимост от характера на исканата информация.
Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи (например, когато информацията е в прекалено голямо количество и е нужно допълнително време за обработването й или за предоставянето й е нужно съгласието на трето лице).
За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

Заявление - образец No 1

Заявление - образец No 2

Отчет за 2014 г.

Отчет за 2015 г.

Отчет за 2016 г.

Отчет за 2017 г. 

Отчет за 2018 г.