МВР

ОД Враца

 

Ред за заверка на документите, издадени от структури на МВР

Заверка на документи и други книжа издадени от структурите на МВР се извършва в Главна дирекция „Национална полиция” (ГДНП) при Министерство на вътрешните работи, адрес: гр. София, бул. Александър Малинов №1.
Заверката се извършва чрез поставяне на печат на ГДНП върху документа, подпис и дата от определени от министъра на вътрешните работи служители на ГДНП.
Документи за заверка се приемат и заверяват срещу представяне на документ за платена държавна такса, определена в Тарифа №4 за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси.

Заверка се извършва на следните документи:
1) Документи подадени от лица със заявление;
2) Документи, изготвени от разследващи полицай по досъдебни производства във връзка с международна правна помощ:
2.1. Предложение до съответната прокуратура за изпращане на молба за правна помощ;
2.2. Приложения към молбата, съдържащи описание на фактическата обстановка по досъдебно производство;
2.3. Въпросен лист (без превод);
2.4. Призовки;
2.5. Други документи във връзка с молбата за правна помощ;

Копие на документ по досъдебно производство може да бъде приложено към молбата за правна помощ със заверка „Вярно с оригинала” от разследващ полицай, водещ разследването.