МВР

ОД Перник

 

Полицейски и младши полицейски инспектори РУП Радомир

ПЪРВИ РАЙОН
       
Граници на района: Района обхваща градската част на гр. Радомир с граници: От изток -  Втори район на РУ - Радомир, от запад - Участък -  Ковачевци, от север - Първо РУ - Перник, от юг - Трети район на РУ - Радомир и селата Копаница, Радибош, Николаево и Борнарево.
Приемна: кабинет № 12 в сградата на РУ - Радомир
На територията на първи район се обособяват два микрорайона, както следва:

Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Радомир


                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК.

Рег. № 328р-1638/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете: Мартин Николаев Герасимов
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76018
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

1. МИКРОРАЙОН І-А
Отговорник: Младши експерт Длагомир Тасев Тодоров, младши полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
Граници на микрорайона: Обхваща градската част на гр. Радомир и селата Копаница и Радибош с граници: От изток - Втори район на РУ - Радомир, от юг -  ул. ”Христо Смирненски”. На запад граничи с Участък - Ковачевци, на север граничи с Първо РУ - Перник.
Приемна: кабинет № 12 в сградата на РУ - Радомир
Приемни часове:
В гр. Радомир:
Понеделник: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет № 12 в сградата на РУ – Радомир

В с. Николаево:
Четвъртък: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В. с. Борнарево:
Петък: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството

 Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир

               РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1637/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:Драгомир Тасев Тодоров
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76018
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        
                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат
2. МИКРОРАЙОН І-Б
Отговорник: Инспектор Мартин Николаев Герасимов, полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
Граници на микрорайона:  Обхваща градската част на гр. Радомир и селата Николаево и Борнарево, с граници: От изток Втори район на РУ - Радомир, от север ул. ”Христо Смирненски”. На запад граничи с Участък – Ковачевци, на юг граничи с Трети район на РУ - Радомир.
Приемна: кабинет № 12 в сградата на РУ – Радомир
Приемни часове:
В гр. Радомир:
Понеделник: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет № 12 в сградата на РУ – Радомир

В с. Копаница:
Вторник: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.
В с. Радибош:
Сряда: 10:00 ч. – 12:00 ч.

ВТОРИ РАЙОН
       
Граници на района: Района обхваща градската част на гр. Радомир с граници: От изток  и от север Първо РУ - Перник, от запад  Първи район на РУ - Радомир, от юг  Четвърти район на РУ - Радомир.
Приемна: кабинет № 11 в сградата на РУ - Радомир.
На територията на втори район се обособяват два микрорайона, както следва:

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир

РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1639/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Мартин Николаев Герасимов
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76015
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        
                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печа
1. МИКРОРАЙОН ІІ-А
Отговорник: Инспектор Мартин Николаев Герасимов, полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
Граници на микрорайона:  Обхваща градската част на гр. Радомир с граници: От запад - Първи район на РУ - Радомир, от юг – пл. ”Свобода”, ул. ”Черковна”, ул. „Софроний Врачански”. На изток и на север граничи с Първо РУ-   Перник.
Приемна: кабинет № 13 в сградата на РУ - Радомир.
Приемни часове:
В гр. Радомир:
Понеделник: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет № 12 в сградата на РУ – Радомир

В с. Копаница:
Вторник: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Радибош:
Сряда: 10:00 ч. – 12:00 ч.

 

2. МИКРОРАЙОН   ІІ-Б
Отговорник: Инспектор Андрей Василев Стоянов, полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир. Граници на микрорайона:  Обхваща градската част на гр. Радомир, с граници: От запад - Първи район на РУ - Радомир, от север – пл. ”Свобода”, ул. ”Черковна”, ул. „Софроний Врачански”. На изток с Първо РУ - Перник, на юг граничи с Трети район на РУ - Радомир.
Приемна: кабинет № 13 в сградата на РУ - Радомир.
Приемни часове:
Вторник: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет № 13 в сградата на РУ - Радомир

Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир


                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1638/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:Андрей Василев Стоянов
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76018
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

ТРЕТИ РАЙОН:
Граници на района: Района обхваща кв. „Върба” на гр. Радомир и територията на селата Кленовик, Житуша, Негованци, Извор, Драгомирово, Байкалско, Углярци, Дебели лак, Прибой, Беланица, Кошарите, Бобораци и Поцърненци.

На територията на втори район се обособяват два микрорайона,  както следва:

1. МИКРОРАЙОН ІІІ-А
Отговорник: Инспектор Даниел Ивов Златков полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
Граници на микрорайона: Микрорайона обхваща кв. „Върба” на гр. Радомир и територията на селата Негованци, Прибой, Беланица, Кошарите, Бобораци и Поцърненци.
Приемна: кабинет № 4 в сградата на РУ - Радомир.
Приемни часове:
В кв. „Върба” на гр. Радомир
Понеделник: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет № 4 в сградата на РУ - Радомир.

В с. Негованци
Вторник: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Прибой
Сряда: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Беланица
Четвъртък: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството в с. Кошарите

В с. Кошарите
Четвъртък: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Бобораци
Петък: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Поцърненци.
Петък: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир

                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1635/06.02.2017 г.………………/………………..
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете: Даниел Ивов Златков
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76013
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

2. МИКРОРАЙОН ІІІ-Б
Отговорник: Младши експерт Емил Николов Райков, младши полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
Граници на микрорайона: Микрорайона обхваща територията на селата Кленовик, Житуша, Извор, Драгомирово, Байкалско, Углярци, Дебели лак.
Приемна: кабинет № 13 в сградата на РУ - Радомир и кметство с. Извор.
Приемни часове:
В с. Кленовик
Понеделник: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Житуша
Вторник: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Извор
Сряда: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Драгомирово
Четвъртък: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството на с. Байкалско.

В с. Байкалско
Четвъртък: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Углярци
Петък: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Дебели лак.     
Петък: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир

                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1634/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Емил Николов Райков
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76013
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН
Граници на района: Района обхваща територията на селата Дрен, Долна Диканя, Горна Диканя, Гълъбник, Чуковец, Владимир, Кондофрей, Касилак, Жедна, Долни Раковец, Стефаново, Друган, Старо село и Червена могила.

На територията на трети район се обособяват два микрорайона, както следва:

1. МИКРОРАЙОН ІV-А
Отговорник: Младши инспектор Емил Викторов Милчев, младши полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
Граници на района: Микрорайона обхваща територията на селата Дрен, Горна Диканя, Долна Диканя и с. Старо село.
Приемна: кабинет № 4 в сградата на РУ - Радомир и в сградите на кметствата на с. Дрен, с. Долна Диканя и с. Старо село.
Приемни часове:
В с. Дрен
Вторник: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Горна Диканя
Сряда: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Долна Диканя
Четвъртък: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Старо село
Петък: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир

                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1629/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Емил Викторов Милчев
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76027
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

2. МИКРОРАЙОН ІV-Б
Отговорник: Младши инспектор Живко Райков Живков, младши полицейски инспектор от ГОП на РУ - Радомир.
Граници на микрорайона: Микрорайона обхваща територията на селата Друган, Владимир, Долни Раковец, Стефаново и Червена могила, Гълъбник, Чуковец, Кондофрей, Касилаг, Жедна.
Приемна: кабинет № 11 в сградата на РУ - Радомир и в сградите на кметство с. Долни Раковец,  с. Друган, с. Гълъбник, с. Чуковец, с. Кондофрей, с. Касилаг, с. Жедна.
Приемни часове:
В с. Друган
Понеделник: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Владимир
Вторник: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Долни Раковец
Сряда: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Стефаново
Четвъртък: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Червена могила
Петък: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Гълъбник
Понеделник: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Чуковец
Вторник: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Кондофрей
Сряда: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Касилаг
Четвъртък: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Жедна
Петък: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.Образец на информационно писмо до гражданите на общ.Радомир

                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1628/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Живко Райков Живков
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 0777/82411, 0777/82412 в. 76015
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

 

ПЕТИ РАЙОН

Граници на района: Района  обхваща гр. Земен и всички населени места в Община Земен, обслужвани от Участък - Земен.

На територията на пети район се обособяват два микрорайона, както следва:

1. МИКРОРАЙОН V-А
Отговорник: Инспектор Ивайло Методиев Александров, полицейски инспектор от Участък - Земен.
Граници на микрорайона: Микрорайона обхваща територията на гр. Земен и селата Блатешница, Жабляно, Пещера, Беренде, Габров дол и Елов дол.
Приемна:  в сградата на Участък - Земен и в сградите на кметствата в селата Блатешница, Жабляно, Пещера, Беренде, Габров дол и Елов дол.
Приемни часове:

В гр. Земен
Понеделник: 11:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет № 2 в сградата на Участък - Земен

В с. Блатешница  
Вторник: 11:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Жабляно    
Сряда: 11:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Пещера        
Четвъртък: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Беренде
Сряда: 15:00 ч. – 17:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Габров дол
Четвъртък: 15:00 ч. – 17:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Елов дол
Петък: 15:00 ч. – 17:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Земен

                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1633/06.02.2017 г.
До гр/с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Ивайло Методиев Александров
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон 077741/2461
служебен адрес: гр. Земен ул. „Земенски манастир“ № 11

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

2. МИКРОРАЙОН V-Б
Отговорник: Младши експерт ................................, Младши полицейски инспектор от Участък - Земен.
Граници на микрорайона: Микрорайона обхваща територията на селата Дивля, Горна Глоговица, Одраница, Смиров дол, Долна Врабча, Раянци, Калотинци и Враня стена.
Приемна: в сградата на Участък - Земен и в сградите накметствата в селата с. Дивля, Горна Глоговица, Одраница, Смиров дол, Долна Врабча, Раянци, Калотинци и Враня стена,  
Приемни часове:

В с. Дивля      
Петък: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Горна Глоговица      
Понеделник: 13:00 ч. – 14:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството

В с. Одраница         
Вторник: 13:00 ч. – 14:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Смиров дол  
Сряда: 13:00 ч. – 14:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Долна Врабча         
Четвъртък: 13:00 ч. – 14:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Раянци   
Петък: 13:00 ч. – 14:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Калотинци    
Понеделник: 15:00 ч. – 17:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Враня стена
Вторник: 15:00 ч. – 17:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Падине
Понеделник: 09:00 ч. – 10:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Мурено
Вторник: 09:00 ч. – 10:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Горна Врабча.
Сряда: 09:00 ч. – 10:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

ШЕСТИ РАЙОН

Граници на района: Района обхваща с. Ковачевци и всички населени места в община Ковачевци, обслужвани от Участък - Ковачевци.

На територията на шести район се обособяват два микрорайона, както следва:

 Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Ковачевци
         
     РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1632/06.02.2017 г.………………/………………..
До с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Георги Василев Христов
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон 07727/2261
служебен адрес: с. Ковачевци  

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир:  (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

1. МИКРОРАЙОН  VІ-А
Отговорник: Инспектор Георги Василев Христов, полицейски инспектор от Участък - Ковачевци.
Граници на микрорайона: Микрорайона обхваща територията на селата Ковачевци, Косача и Слатино.
Приемна: в сградата на Участък - Ковачевци и в  сградите на кметствана в селата Косача и Слатино.
Приемни часове:

В с. Ковачевци
Понеделник: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: в сградата на Участък - Ковачевци.

В с. Косача
Понеделник: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Слатино
Вторник: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

 
Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Ковачевци

РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1630/06.02.2017 г.
До с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Георги Василев Христов
длъжност: полицейски инспектор
служебен телефон 07727/2261
служебен адрес: с. Ковачевци  

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
 моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат

2. МИКРОРАЙОН VІ-Б

Отговорник: Младши експерт Емил Стефанов Николов, младши полицейски инспектор от Участък - Ковачевци.
Граници на микрорайона: Микрорайона обхваща територията на селата Ракиловци, Лобош, Калище, Егълница, Светля, Чепино и Сирищник.
Приемна: в сградата на Участък - Ковачевци и в сградите на кметствата в селата Ракиловци, Лобош, Калище, Егълница, Светля, Чепино и Сирищник.
Приемни часове:
В с. Ракиловци       
Сряда: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Лобош   
Четвъртък: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Калище
Вторник: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Егълница
Петък: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с.  Сирищник
Вторник: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с.  Светля
Сряда: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.

В с. Чепино
Петък: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Приемна: кабинет в сградата на кметството.Образец на информационно писмо до гражданите на общ. Ковачевци

                    РУ - РАДОМИР ПРИ ОДМВР - ПЕРНИК

Рег. № 328р-1631/06.02.2017 г.
До с………………..…..ул. …….…………..……………………№…..,бл. ……вх……….

До представителите на етажната собственост/живущи на адреса,
собствениците, обитателите и ползвателите на самостоятелни обекти

Служителят на МВР, отговарящ за района, в който живеете:
Емил Стефанов Николов
длъжност: мл. полицейски инспектор
служебен телефон 07727/2261
служебен адрес: с. Ковачевци 

В случай, че не можете да се свържете с него, моля да се свържете с:
дежурната част на Районно управление - Радомир
отговарящо за района, в който живеете:
служебен телефон 0777/82411 или 0777/82412
служебен адрес: гр. Радомир ул. „Люлякова“ № 3
Имейл адрес - няма

В случай, че имате бележки към реакцията на РУ – Радомир по подадените сигнали,
моля да се свържете с:
дежурната част на ОДМВР - Перник
служебен телефон 076/676370
служебен адрес: гр. Перник ул. „Самоков“ № 1
Имейл адрес: [email protected]

 В случай, че имате бележки към реакцията на ОДМВР – Перник по подадените сигнали, моля да се свържете с:
Дирекция „Инспекторат“ – МВР (София)
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес [email protected]

В случай на корупционни действия на служители от МВР, моля свържете се с:
Дирекция „Вътрешна сигурност“ –МВР (София)
Телефон за подаване на сигнали: 02/9822222
служебен адрес: гр. София ул. „6-ти септември“ № 29
имейл адрес www.nocorr.mvr.bg
                                                                        

                                                                           Началник на РУ-Радомир: (п)

 

                                                                                                                  подпис, печат