МВР

ОД Перник

 

Човече Сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Перник

Човече1TRAFFIC POLICE SEKTOR

Административни услуги

Регистрация на пътни превозни средства

Извършване на първоначална регистрация на превозно средство
Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство
Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство
Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство
Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства
Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика
Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика
Монтаж на регистрационни табели
Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство
Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви
Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство
Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица - търговци
Служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство
Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик
Промяна в регистрацията на превозно средство
Пускане в движение на временно спряно превозно средство

Административни услуги за водачи на моторни превозни средства

Първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС
Подмяна на СУМПС преди изтичане на срока на валидност
Издаване наконтролен талон
Издаване дубликат на свидетелство за управление на МПС
Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление
Издаване на международно свидетелство за управление на МПС
Подмяна на свидетелство за управление на МПС от друга държава
Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС

Други услуги

Издаване на обобщени справки за броя на моторните превозни средства
Издаване на писмено становище по проекти
Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност
Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари
Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролните точки

Нормативна уредба

Административнонаказателна дейност
Водачи
Закони и кодекси
Пътен контрол
РегистрацияРед и начин на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата


Онлаин проверки и плащане на глоби към Пътна полиция

Administrative services - Traffic police

229 Issuance of duplicate of driving license control coupon_fixed{1}
230 Issuance of temporary registration plates to persons, who are merchants_fixed{1}
393 Termination of vehicle registration upon the submission of a written application of owner_fixed{1}
448 Initial issuance of driving license_fixed{1}
454 Recovery of vehicle identification number_fixed{2}
859 Issuance of a certificate with data on registered vehicles and vehicles with terminated registration_fixed{2}
863 Issuing of international driving license_fixed{2}
1204 Issuance of a duplicate of a driving license _fixed{1}
1239 Initial registration of vehicle _fixed{1}
1300 Issuance of summarized reports about the number of vehicles_fixed{1}
1301 Issuance of transit registration number of vehicle_fixed{2}
1524 Temporary taking off the road of a vehicle requested by the owner_fixed{1}
1528 Issuance of certifying documents for accidents and others, and for provision of information about carried out activity _fixed_ep{1}
1776 Mounting registration plates on another MoI territory
1770 Issuing a duplicate of a vehicle registration certificate_fixed_ep
2152 Preparing written statements on projects related to road traffic organization_fixed_ep
2215 Coordination of permit for transport of oversized cargo_fixed_ep
2290 Authorization to conduct additional training for drivers_fixed_ep
2460 Issuing of certificates on rights and penalties, imposed on drivers_fixed_ep
2676 Providing vehicle registration number with letter and digit combination at choice_fixed_ep
2677 Change in the registration_fixed_ep
2679 Recovery of terminated vehicle registration_fixed_ep
2678 Issuing of control counterfoil driver with no penalties_fixed_ep
2680 Putting in motion a temporarily suspended vehicle_fixed_ep
2681 Replacing a driving license_fixed_ep
2682 Replacing a foreign driving license with a Bulgarian one_fixed
2683 Providing a third registration plate_ep{1}


 Пътна полиция:

Административно-наказателна дейност - тел. 076/676 719
Електронни фишове                                 - тел. 076/676 685
Свидетелства за управление на МПС    - тел. 076/676 621
Регистрация на ППС                                 - тел. 076/676 085