МВР

ОД Перник

 

Санстефанският мирен договор от 3 март 1878 г. поставя началото на Третата българска държава, а с нея и изграждането на полицейската институция в страната.  Непосредствено след приемане на Търновската конституция на 16 апр. 1879 г. с Указ № 1 от 5 юли 1879 г. княз Александър I Батенберг създава Министерство на вътрешните работи/дела (МВР) и назначава за негов първи министър Тодор Бурмов, който е и министър-председател на България.


01През 1880 г. в Радомирска и Трънска околии са създадени първите две околийски полицейски управления в региона на днешната Пернишка област. Административното ръководство на Радомирско полицейско управление се осъществява от Окръжно управление на МВР-Кюстендил, а след 1934 г.  -  от Окръжно управление на МВР - София. Сградата на Управлението е построена през 1883 г. Дейността на околийските управления в Радомир и Трън се простира в границите на околията, която включва население до 50 000 жители. Те са орган на изпълнителната власт с основни функции по административно изпълнение на нормативното законодателство, опазване на обществения ред и спокойствие,  контрол по спазване на хигиената и чистотата в обществените заведения, подпомагане на данъчните, финансови и здравни органи при изпълнение на функциите им. За осигуряване на по-ефективен контрол околийските управления откриват полицейски участъци и подучастъци, чиито брой е различен през годините. След 1937 г. при Околийското полицейско управление - Радомир такива са разкрити в селата Земен, Долна Диканя, Извор, Батановци и Сирищник. В същото време Околийско полицейско управление - Трън действа  на територията на града и на общините от Трънска и от Брезнишка (до 1925 г.) околия. По-късно част от общините отпадат или се обединяват и през периода 1942-1944 г. в обхвата на Управлението фигурират Трън, Главановци, Филиповци, Стрезимировци, Лева река, Вукан и Клисура, Звонци, Църна трава и Дарковци (дн. в Република Сърбия).


02През 1925 г. се създава Околийско полицейско управление – Брезник към МВРНЗ със същите функции. Съгласно Закона за администрацията и полицията се извършва реорганизация и се създават отдели, а полицейската служба се разделя на административна, криминална и държавна сигурност. Ръководи се от началник и помощник началник, след 1934 г. - от управител. С изменение на Закона за държавната полиция околийският полицейски началник става и помощник-околийски управител. Със Заповед на МВРНЗ от 23 май 1944 г. към Брезнишка околия се включва и новосъздадената Златушка община. Дотогава в околията влизат Брезнишка, Велковска, Кошаревска, Красавска, Режанска, Долно Секирска и Раснишка община.

03

С въвеждане на автономното управление на Държавни мини „Перник“ през 1925 г. е създадена полицейска служба с униформена стража, която изпълнява функции и на държавна полиция. Минната полицейска служба охранява обекти в района на мината и следи за престъпленията от криминален и политически характер и в селището. През периода 1926-1928 г. броят на стражата е между 50 - 60 души и отговаря за спазването на реда и законността. През 1929 г. Перник е обявен за град. От 1939 г. Минният полицейски участък прекратява дейността си и преминава към преобразуваното Полицейско комендантство, което поема функциите и на градската полиция и обслужва района на общините Перник, Църква, Владая и Студена. В състава на комендантството са: град Перник със селата Дивотино, Райлово, Църнел, Голямо Бучино, Кралев дол, Драгичево, Калкас, Крапец, Боснек, Попово, Владая, Студена, Мошино и Кладница. На служба към комендантството са 47 полицейски стражари,  комендант, разузнавачи, отчетник и началник. Полицейското комендантство се помещава в сграда към Мината дирекция в Перник.  


04

След 9 септ. 1944 г. се създава Народна милиция. Към околийските управления на милицията се създават милиционерски подучастъци, които заместват функциониралите до тогава полицейски подразделения. През 1948 г. регионалните управления на Народната милиция се преобразуват в оперативни сектори, ръководени от началници. Структурирани са инспекции по криминална, охранителна, стопанска и паспортна дейност и автомобилна администрация.
07През 1959 г. с новата административно-териториална реформа в страната се формира Окръжно управление на МВР - Перник, ръководено от началник и заместник началници по държавна сигурност, милиция и противопожарна охрана. Няколко години по-рано, през 1951 г., е построена сградата, в която и до днес се помещава областната дирекция на МВР. Административното седалище се състои от два корпуса, разположени на четири и пет етажа.

През 1990 г. се създава Регионална дирекция на вътрешните работи – Перник, към която се включват полицейските управления в Перник, Радомир, Брезник и Трън. През 2001 г. се извършва структурно преобразуване на Районно полицейско управление на МВР – Перник, което се разделя на две управления. Първо РПУ – Перник обслужва централната  територията на града, гр. Батановци и прилежащите им села. От 2010 г. се помещава в новопостроена сграда, въведена в експлоатация на същия административен адрес. В сградата функционира тренировъчно стрелбище за полицейски служители, където ежегодно се провежда републикански турнир по стрелба с пистолет за служители на МВР „Кракра Перник“.  Изграден е и фитнес център, в който се подържа физическата подготовка на полицаите.

01 РУ     DSC_8154

Второ  РПУ – Перник обслужа кварталите Мошино, Изток, Църква и прилежащите им села. До 2004 г. е разположено в сградата на Кметство Изток, след което е преместено в реконструирана сграда на административен адрес на ул. „Минск“ № 6.

02 РУ
На територията на ОД на МВР – Перник от няколко години функционират детски полицейски управления към петте полицейски подразделения – две в Перник и по едно в Радомир, Брезник и Трън.

ДПУ