МВР

ОД Пазарджик

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за организацията на административното обслужване в
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Пазарджик

Чл. 1. (1) С тези правила се урежда организацията на административното обслужване в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пазарджик.
(2) Административното обслужване на физически и юридически лица във връзка с искания за административни услуги се осъществява от служители на сектор „Административен“ в направление ИАД и АО (деловодството) в сградата на РДПБЗН в гр. Пазарджик, ПК 4400, ул. „Константин Величков” № 66, с работно време от понеделник до петък от 08,30 до 17,30 часа..
(3) 1. Административното обслужване на физически и юридически лица във връзка с искания за административни услуги в РСПБЗН – Велинград, Панагюрище, Пещера, Белово и Батак се осъществява от служители по ДПК и ПД с работно време от понеделник до петък от 08,30 до 17,30 часа, с обедна почивка от 12,00 ч. до 13,00 ч. в сградите на съответната РСПБЗН:
- РСПБЗН – Велинград с адрес ул. „Криволак” № 21;
- РСПБЗН – Панагюрище с адрес ул. „Георги Бозаджиев” № 26;
- РСПБЗН – Пещера с адрес ул. „Петър Цикалов” № 1;
- РСПБЗН – Белово с адрес ул. „Лъките” № 6;
- РСПБЗН – Батак с адрес ул. „Петър Кънев“ № 8.
2. Административното обслужване на физически и юридически лица във връзка с искания за административни услуги в РСПБЗН – Пазарджик се осъществява от системен оператор АО (деловодство) с работно време от понеделник до петък от 08,30 до 17,30 часа, на следния адрес:
- РСПБЗН – Пазарджик с адрес ул. „Константин Величков” № 66.
(4) Деловодствата в РСПБЗН и РСПБЗН – Пазарджик са зони за административно обслужване.
Чл. 2. (1) В раздел „Административно обслужване“ на интернет страницата на ГДПБЗН и в Регистъра на административните услуги, поддържан чрез интегрираната информационна система на държавната администрация, се публикува информацията за предоставяните услуги, реда и организацията за предоставянето и образци на исканията.
(2) Информацията за административното обслужване се получава от:
1. служителите по чл. 1, ал. 2 и 3 лично или на телефон:
- РДПБЗН – Пазарджик – 034/434055;
- РСПБЗН – Пазарджик – 034/434061;
- РСПБЗН – Велинград – 034/434720; 034/434770;
- РСПБЗН – Панагюрище – 034/434826;
- РСПБЗН – Пещера – 034/434520;
- РСПБЗН – Белово – 034/434666;
- РСПБЗН – Батак – 034/434599.
2. информационното табло във фоайето и зоната за административно обслужване в сградите на РДПБЗН и РСПБЗН;
3. интернет страницата на ОДМВР (http://mvr.bg/pazardjik).
(3) При изменения на нормативната уредба информацията за извършваните административни услуги се актуализира в 7-дневен срок в източниците по ал. 2, т. 2 и 3.
Чл. 3. (1) Искания за извършване на административни услуги, жалби, протести, сигнали и предложения се подават чрез деловодството от граждани или организации (заявители).
(2) Документите по ал. 1 се подават писмено или устно. Заявителят избира начина на подаване на документите – на място (в зоната за административно обслужване) или чрез лицензиран пощенски оператор. Предложения и сигнали може да се подават и по електронна поща, както и чрез пощенската кутия в сградите на РДПБЗН  и РСПБЗН.
(3) Заявителите на административни услуги контактуват със служител от деловодството на РДПБЗН и РСПБЗН - Пазарджик и служители по ДКП и ПД  в РСПБЗН Велинград, Панагюрище, Пещера, Белово и Батак.
(4) Служителят от деловодството и служител по ДПК и ПД извършващ административното обслужване:
1. предоставя на заявителите за попълване необходимите образци на искане за съответната услуга и дава пояснения за попълването им, когато се налага;
2. проверява правилното попълване на образеца на искане за съответната услуга, описа и наличието на приложените документи;
3. регистрира в автоматизирана информационна система за документооборот (АИСД) постъпилите документи по ал. 1, като поставя на първата страница на документа щемпел за вписване на входящ номер и датата на регистриране;
4. предоставя входящ номер на подателя;
5. при нужда от консултация изисква експертно мнение от компетентната за услугата структура.
(5) В случаите на устно заявена административна услуга служителят от деловодството изготвя протокол (Приложение), който се подписва от него и от заявителя, регистрира се в АИСД и служителят предоставя на заявителя входящия номер.
(6) Съдържанието на протокола по ал. 5 се определя от образеца на искане за съответната административна услуга. Предоставените от заявителя документи се описват като приложение към протокола.
(7) Гражданите и юридическите лица могат да се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс или с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа от други граждани или организации. При представяне на копие на пълномощно същото следва да бъде заверено от заявителя с подпис и печат за вярност.
(8) Не се образува производство по искание за административна услуга, заявено чрез пощенски оператор, към което не са посочени имената (лично, бащино и фамилно) и адресът на гражданина или наименованието на юридическото лице, заявител, искането, датата и подписът на заявителя.
Чл. 4. Когато исканата административна услуга не е от компетентността на РДПБЗН/РСПБЗН, искането и приложените към него документи се препращат на компетентния орган в 7-дневен срок, за което заявителят се уведомява с писмо.
Чл. 5. (1) При установяване на нередовност в документите по чл. 3, ал. 1 компетентната за административната услуга структура изготвя проект на писмо до заявителя за предоставяне в определен срок на допълнителни документи за извършване на услугата.
(2) Допълнителните документите по ал. 1 се предоставят от заявителя в деловодството/РСПБЗН с писмо, съдържащо входящия номер на искането за извършване на административната услуга и опис на приложените документи. Писмото се регистрира в АИСД.
Чл. 6. (1) Когато в края на обявеното работно време има потребители на административни услуги, работата на деловодството продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след края на работното време.
(2) Служителите от деловодството/РСПБЗН ползват обедна почивка от 12,00 ч. до 13,00 ч. с прекъсване на административното обслужване.
Чл. 7. (1) Административното обслужване се извършва в съответствие с изискванията на нормативните актове, дейностите и функциите на РДПБЗН/РСПБЗН.
(2) Административната услуга се извършва в законоустановения срок.
(3) При непредоставяне в срок на документите по чл. 5, ал. 2 производството се прекратява с акт на директора на РДПБЗН или началника на РСПБЗН, подготвен от компетентната структура по исканата административна услуга.
(5) Административното обслужване завършва с предоставяне на заявителя/подателя на искания акт или мотивиран отказ (освен в случаите по чл. 4 и чл. 7, ал. 3).
(6) Сигналите и предложенията се регистрират в деня на постъпването им и се разглеждат по реда на Глава VІІІ, дял втори от Административнопроцесуалния кодекс и относимите вътрешноведомствени актове.
Чл. 8. (1) Служителите от компетентното за услугата звено:
а) изчисляват дължимата такса за исканата административна услуга;
б) при установяване на нередовности по отношение на внесената такса, изготвят писмото по чл. 5, ал. 1;
в) изискват информация от счетоводството на РДПБЗН за извършеното плащане на таксата;
г) отразяват информацията за дължимата такса и за извършеното плащане, получена от счетоводството на РДПБЗН, в докладна записка, в която се предлага за подпис изготвеният акт за административната услуга.
(2) В случай на въведено етапно заплащане на такса и предоставяне от заявителя на документ за внесена такса за издаден акт проверката в счетоводството на РДПБЗН за извършеното плащане на таксата се извършва от звеното за административно обслужване.
(3) При установяване на надвнесена такса за извършване на услугата заявителят се уведомява от звеното за административно обслужване за необходимостта да подаде искане за възстановяването на сумата с посочване на банкова сметка.
Чл. 9. (1) Издаването на административния акт, създаден в резултат на извършена административна услуга (уведомително писмо, удостоверенио, разрешение и др.), отказът за издаването му и прекратяването на производството се съобщава на заявителя в тридневен срок чрез устно уведомяване по телефон, удостоверено с подпис на служителя от деловодството/РСПБЗН върху екземпляра от акта, или чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако са посочени. Ако заявителят не е намерен, информацията за това се прилага към съответната преписка и се отразява в АИСД.
(2) Служителят на деловодството/РСПБЗН предава издадения акт на заявителя лично след представяне на лична карта и отразяване в дневник за получаване наматериали, съдържащ датата на получаване, личното и фамилното име и подписа на получателя, или чрез лицензиран пощенски оператор на адреса, посочен в искането/жалбата/протеста/предложението/сигнала.
(3) Ако получателят на акта е различен от заявителя, служителят на деловодството/РСПБЗН изисква представяне на пълномощно от заявителя с нотариална заверка на подписа. Копието на пълномощното следва да е заверено с подпис и печат за вярност. Служителят сверява информацията в пълномощното със самоличността на получателя на акта.
(4) При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор издаденият акт се изпраща:
1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя/подателя, който заплаща цената за пощенската услуга при доставяне на пратката;
2. с международна препоръчана пощенска пратка след заплащане на цената за пощенските услуги от заявителя/подателя по обявената на страницата в интернет банкова сметка на РДПБЗН. Цената за пощенската услуга се заплаща от РДПБЗН на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.
Чл. 10. Съобщаването от РДПБЗН/РСПБЗН по ел. поща или факс за писмото по чл. 5, ал. 1 и за издадения акт по чл. 9, ал. 1 се удостоверява със съответната разпечатка, приложена към преписката.
Чл. 11. Заплащането на административните услуги се извършва по банков път по сметката на РДПБЗН: ОББ АД – Пазарджик, IBAN BG10UBBS80023112502710; BIC: UBBS BGSF; Булстат: 129010837 или ПОС терминал за РСПБЗН - Пазарджик.
Чл. 12. (1) Директорът на РДПБЗН-Пазарджик приема предварително записали се граждани всеки понеделник от 15,00 часа до 17,00 часа. Началниците на РСПБЗН приемат предварително записали се граждани всеки вторник от 09,00 часа до 11,00 часа.
(2) Записването за прием се осъществява в деловодството/РСПБЗН или на телефон 034/434055 за директора на РДПБЗН и на телефони:
- РСПБЗН – Пазарджик – 034/434061;
- РСПБЗН – Велинград – 034/434720;
- РСПБЗН – Панагюрище – 034/434826;
- РСПБЗН – Пещера – 034/434520;
- РСПБЗН – Белово – 034/434666;
- РСПБЗН – Батак – 034/434599.
(3) По преценка на директора или началника на РСПБЗН, както и в неотложни случаи гражданите могат да бъдат приемани и извън приемния график.
Чл. 13. Административното обслужване в РДПБЗН/РСПБЗН се осъществява при спазване на следните задължителни стандарти за качество на административното обслужване:
1. при изпълнение на служебните си задължения всеки служител от деловодството носи отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността и звеното, в което работи;
2. служителите от РДПБЗН/РСПБЗН се идентифицират чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори;
3. в зоната за административно обслужване се осигуряват места за сядане, за попълване на документи и за получаване на необходимата информация;
4. времето за обработване на документи е не повече от 20 минути.
Чл. 14. Осъществяването на административните услуги се извършва на базата на вътрешни правила за организация и контрол на движението и отработването на документите.
Чл. 15. (1) В МВР е одобрена Харта на клиента, публикувана на интернет страницата на ГДПБЗН (www.mvr.bg/gdpbzn) и  поставена на достъпно и видно място в зоната за административно обслужване.
Чл. 16. (1) На интернет страницата на ГДПБЗН се публикува анкетна карта с цел проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги.
(2) Резултатите от попълнените анкетни карти се анализират най-малко веднъж в годишния отчет-анализ за дейността на РДПБЗН.
Чл. 17. (1) Обратната връзка от потребителите на административни услуги се осъществява чрез събиране и анализ на попълнените анкетни карти, предложения, сигнали, похвали, оплаквания и др.
(2) Средствата за осъществяване на обратна връзка са анкети, кутии за мнения и коментари, създадената и обявена процедура за работа с предложения и сигнали, телефони линии, електронна поща и др.
(3) Средствата за осъществяване на обратна връзка се използват и за измерване на удовлетвореността на потребителите от предоставяните административни услуги.
(4) Получената информация от обратната връзка и от измерването на удовлетвореността се анализира и служи за предприемане на действия за подобряване на административното обслужване.