МВР

ОД Пазарджик

 

ВАЖНО ! Правила за поведение и действие на хората при наводнение

 

  НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни - интензивни валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност.

При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за населеното място или средствата за масово осведомяване. Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация.
    Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и местна власт и спасителните екипи.

 КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ?

Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място, най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате. Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация.

Подгответе си предварително и поддържайте „Чанта за оцеляване”, поставена на удобно, познато на семейството място, която да съдържа: фенерче с резервни батерии,  необходимите Ви лекарства,  материали за първа помощ, джобна свирка, дрехи и бельо ,  храна и вода, прибори за хранене , тоалетни принадлежности и лични хигиенни материали и др.

ДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ:

При възникване на опасност и /или наводнение, незабавно позвънете на тел. 112. Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблема (наводнение, залети площи и др.) има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.
При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора. Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.

 КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ:

 Изключете газта и електричеството, спрете водата, поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали, вземете „Чантата за оцеляване”, задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост и напуснете по най-бързия начин дома си като изпълнявате указанията на местната власт и органита на МВР.

При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или покрива. За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение. При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

 

 

 КОГАТО СТЕ НАВЪН:

 Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение, не заставайте под/над мостове/ подлези, надлези/,

не правете опити за пресичане бързо течащи води и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви, не пийте вода от наводнени водоизточници.

 КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ:

  При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата.

Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.

ЗА ДА ОГРАНИЧИМ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ:

В незащитените заливни зони на реките не застройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки.

Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.

Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни , прегражденията многократно увеличават разрушителната сила на водата при наводнения .

Не разрушавайте/не пробивайте дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност.

Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация.