МВР

ОД Пазарджик

 

Ред за достъп до обществена информация в ОДМВР-Пазарджик

          Достъпът до обществена информация се регламентира от Закона за достъп до обществена информация.

         Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по този закон субекти.

          По реда на ЗДОИ и утвърдени правила от министъра на вътрешните работи ОДМВР - Пазарджик предоставя достъп до обществена информация, която се създава или съхранява в дирекцията. Когато исканата информация е класифицирана или друга защитена тайна, в случаите предвидени в закон, не се предоставя достъп. Достъпът може да бъде ограничен при условията на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ. Законът не се прилага за достъп до лични данни.

            Редът за получаване на достъп е следният:

          - заинтересованите лица подават писмено заявление: - в деловодството на ОДМВР-Пазарджик или чрез писмо на адреса на дирекцията - 4400 Пазарджик , пл."Съединение" №3, тел. 034434323 или в съответното РУ на ОДМВР-Пазарджик ;

         - по електронен път на имейл [email protected] или отправят устно запитване в ОДМВР - Пазарджик. Реквизитите на заявлението са посочени в чл. 25, ал. 1, т. 1-4 от ЗДОИ. Ако заявлението не съдържа реквизитите по чл. 25, ал.1, т.1, 2 и 4, се оставя без разглеждане. За постъпило устно запитване се съставя протокол от длъжностно лице, приело запитването;

          - постъпилите заявления или протоколи за устно запитване се регистрират в съответните деловодствата на ОДМВР или РУ.

          - по постъпилите заявления или устни запитвания директорът се произнася с решение. За изготвените решения, заинтересованите се уведомяват по предвидения в закона ред;

          - Формите за предоставяне на достъп са:1. Преглед на информацията- оригинал или копие;2. Устна справка;3. Копие на хартиен носител;4. Копия предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или се публикуват данните;

          - срокът за произнасяне по искания достъп е 14 дни след датата на регистрирането. Когато поради обема на изискваната информация е необходимо допълнително време, срокът за предоставянето може да бъде удължен до 10 дена, в случаите, когато се отнася до 3-то лице и е необходимо неговото съгласие, удължаването е до 14 дни;

          - За постъпили писмени искания за информация от обществения сектор за повторно използване се прилага глава IV, раздел 1 и 2, чл.41 от ЗДОИ след заплащане на материалните разходи по предоставянето и по определената тарифа;

          - разходите по предоставянето на достъп до обществена информация се заплащат, съгласно заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите, по банков път или в брой - в касата на ОДМВР - Пазарджик.

          Банковата сметка на ОДМВР е: IBAN BG19UNCR76303100112720, BIC - UNCRBGSF, Уникредит Булбанк АД - клон Пазарджик.

 

Работното време на деловодствата на ОДМВР - Пазарджик и в Районните управления при ОДМВР – Пазарджик е от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.30 ч. от понеделник до петък.

 Образец "Заявление за достъп до обществена информация"
Заповед на МФ относно нормативи за разходите
Утвърдени правила от министъра на вътрешните работи.
Заповед за изменение и допълнение на Вътрешните правила
Протокол за приемане на устно запитване
Заповед 8121з-1408 / 2020 за изменение и допълнение на Вътрешните правила