МВР

Дирекция "УССД"

 

Обществени поръчки,възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по чл.20, ал.3 от ЗОП