МВР

Дирекция "УССД"

 

Обществени поръчки-Обществени поръчки,възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по чл.20,ал.3 от ЗОП