МВР

Дирекция "УССД"

 

11-03-2020-002-ПП „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект:

11 мар 2020


„Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: „Преустройство на част от сградата на ИСТ-МВР за нуждите на НИК-МВР и основен ремонт на лабораторията по „Специализирана физико-химия на СОБТ - МВР”

Обява
 ЕЕДОП - Приложение № 1
Указания за попълване на ЕЕДОП - Приложение № 1.1
Техническа спецификация - Приложение № 2
Техническо предложение - Приложение № 3
Ценово предложение - Приложение № 4
Проект на договор - Приложение № 5

Протокол

Договор

 31 юли 2020 | 09:01