МВР

Дирекция "УССД"

 

11-03-2020-001-ПП “Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изграждане на столова на територията на ОСПСОВОР – МВР в кв. Бенковски, гр. София”

11 мар 2020 Срокът за получаване на офертите е:
 Дата: 26.03.2020 г.     Час: 17.30 ч.

 Дата и час на отваряне на офертите: 
 Дата: 27.03.2020 г.    Час: 10.00 ч.

 Телефон за контакт: + 359 29820943


 Обява
  ЕЕДОП - Приложение № 1
Указания за попълване на ЕЕДОП - Приложение 1.1
 Техническа спецификация - Приложение № 2
Задание за проектиране - Приложение № 3
  Виза - Приложение № 4
 Формула за оценка на офертите - Приложение № 5
 Техническо предложение - Приложение № 6
Ценово предложение - Приложение № 7
  Проект на договор - Приложение № 8

  Разяснения

  Протокол

  Договор  22 май 2020 | 15:08