МВР

Дирекция "УССД"

 

12-03-2020-003-ПП „Изграждане на столова на територията на ОСПСОВОР-МВР в кв. Бенковски, гр. София”

12 мар 2020


“Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект: Изграждане на столова на територията на ОСПСОВОР-МВР в кв. Бенковски, гр. София

 Срокът за получаване на офертите е:
 Дата: 26.03.2020 г.     Час: 17.30 ч.

 Дата и час на отваряне на офертите: 
 Дата: 27.03.2020 г.    Час: 10.00 ч.

 Телефон за контакт: + 359 29820914Обява
ЕЕДОП - Приложение № 1
Указания за попълване на ЕЕДОП - Приложение № 1.1
Техническа спецификация - Приложение № 2
Техническо предложение - Приложение № 3
Ценово предложение - Приложение № 4
Задание за проектиране - Приложение № 5
Проект на договор - Приложение № 6

Съобщение:  
Срокът за подаване на офертите се удължава до:
Дата: 31.03.2020 г.     Час: 17.30 ч.

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: 01.04.2020 г.    Час: 10.00 ч.

Протокол

Съобщение:
В Протокол Рег.№ 5785р-10011/21.04.2020 г., страница 12, 1-во място: „Лайф Енерджи“ ООД – вместо 5040,00 лв. с ДДС да се чете 5124,00  лв. с ДДС.


Договор


 

 07 май 2020 | 15:27