МВР

Дирекция "УССД"

 

18-08-2018-022-МП-22 „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019“

18 авг 2018


Линк АОП - 00752-2018-0033

Решение за откриване на процедура - 20.08.2018
Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността - 20.08.2018

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 15.08.2018 г.

Документация - 18.08.2018

Приложения към документацията:

Заявление - приложение № 1 - 18.08.2018
Списък на информацията и документите, съдържащи се в заявлението - приложение № 2 - 18.08.2018
Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП - приложение № 3 - 18.08.2018
Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП - приложение № 4 - 18.08.2018
Декларация за обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 4 и 6 от ЗОП - приложение № 5 - 18.08.2018
Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 9-11 от ЗОП и чл. 106, ал. 1, т. 6 от ППЗОП - приложение № 6 - 18.08.2018
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - приложение № 7 - 18.08.2018
  Схема за класификация на етапите - приложение № 8 - 18.08.2018
  Извлечение от протокол № 9 от заседание на Министерския съвет от 7 март    2018  г. - приложение № 9 - 18.08.2018
  Идейни проекти на БЛД, поколение 2019 г. - приложение № 9 - 18.08.2018
  Указания на МФ рег.№ ДНФ № 3/23.12.2016 г. - приложение № 10 - 18.08.2018
Защита на лични данни - приложение № 11 - 18.08.2018

   Разяснения - 28.09.2018

   Съобщение - 10.10.2018

   Протокол № 1 - 20.11.2018
 
   Протокол с резултати от предварителния подбор
   Решение от предварителния подбор

   Информация при производство по обжалване

   Съобщение
   
   Покана
   Задание за проектиране
   Подробна техническа спецификация - Приложение № 1
   Проект на договор - Приложение № 2
  Образец Заявка за оглед - Приложение № 3
  Списък на документите - Приложение № 4
  Декларация по чл. 157, ал.1 и ал.2, т.5 от ЗОП - Приложение № 5.1
  Декларация по чл. 157, ал.2, т.1 и 2 от ЗОП - Приложение № 5.2
  Декларация по чл. 157, ал.2, т.4 и 6 от ЗОП - Приложение № 5.3
  Декларация по чл. 3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС- Приложение № 5.4
  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Приложение № 6
  Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение № 7
  Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП - Приложение № 8
  Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 и 2 от ЗОП - Приложение № 9
  Техническо предложение - Приложение № 10
  Ценово предложение - Приложение № 11
   Съобщение

    Разяснения

    Разяснения

    Разяснения

    Разяснение

    Разяснения

    Разяснения

    Разяснения
   

    Уведомление
    Разяснения

    Разяснения

    Разяснения

    Разяснение
 
    Съобщение за отваряне на ценови оферти 

    Протокол
    Протокол
    Доклад
    Решение за класиране

    
    


Прикачени документи Обявление за възложена поръчка   (pdf - 1,90MB) - 18 яну 2023 19:52
Договор   (pdf - 15,33MB) - 18 яну 2023 19:53
Схема за класификация - Приложение №1   (pdf - 3,54MB) - 18 яну 2023 19:53
Техническа спецификация - Приложение № 2   (pdf - 571,00KB) - 18 яну 2023 19:54
Приложение № 3   (7z - ) - 18 яну 2023 20:36
Ценово предложение - Приложение № 4 и приложение № 6   (pdf - 9,44MB) - 18 яну 2023 20:39
Гаранции - Приложение № 5   (pdf - 4,15MB) - 18 яну 2023 20:40

 18 януари 2023 | 20:42