МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Функции на ДЧР

 

• Подпомага министъра на вътрешните работи при формирането, провеждането и контрола по изпълнението на политиката по управление на човешките ресурси;

• Организира, координира и контролира подбора и кариерното развитие на служителите на МВР;

• Анализира функционалните задължения, организационните структури и щатове, координира и контролира разработването им и изготвя щатовете на структурите в МВР;

• Планира, организира, контролира и отчита професионалната подготовка на служителите;

• Координира дейността по оценка на професионалната дейност на служителите в структурите на МВР;

• Анализира и контролира състоянието на дисциплината и прилагането на дисциплинарната практика в структурите на МВР и осъществява контрол на дисциплинарните производства при тежки дисциплинарни нарушения;

още...