МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Функции на ДЧР

Дирекция „Човешки ресурси” - МВР е основна структура на Министерството на вътрешните работи, която съгласно чл. 96 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, осъществява следните основни  дейности и задачи:

• Подпомага министъра на вътрешните работи при формирането, провеждането и контрола по изпълнението на политиката по управление на човешките ресурси;

• Организира, координира и контролира подбора и кариерното развитие на служителите на МВР;

• Анализира функционалните задължения, организационните структури и щатове, координира и контролира разработването им и изготвя щатовете на структурите в МВР;

• Планира, организира, контролира и отчита професионалната подготовка на служителите;

• Координира дейността по оценка на професионалната дейност на служителите в структурите на МВР;

• Анализира и контролира състоянието на дисциплината и прилагането на дисциплинарната практика в структурите на МВР и осъществява контрол на дисциплинарните производства при тежки дисциплинарни нарушения;

•Събира, обработва и съхранява информацията за служителите на МВР, като изгражда и поддържа картотеки и използва автоматизирана информационна система;

•Издава удостоверителни документи;

•Разглежда жалби и сигнали, свързани с управлението на човешките ресурси, и изготвя становища по тях;

•Изготвя Класификатор на длъжностите в МВР;

•Анализира числеността на структурите чрез прилагане на методика, утвърдена от министъра на вътрешните работи.