МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Функции на ДЧР

 

     Дирекция „Човешки ресурси” - МВР е основна структура на Министерството на вътрешните работи, която съгласно чл. 96 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, осъществява следните основни дейности и задачи:
     • Подпомага министъра на вътрешните работи при формирането, провеждането и контрола по изпълнението на политиката по управление на човешките ресурси;
     • Организира, координира и контролира подбора и кариерното развитие на служителите на МВР;
     • Анализира функционалните задължения, организационните структури и щатове, координира и контролира разработването им; изготвя щатовете на структурите в МВР и може да предлага изготвяне на нови щатове и промени на щатове;
     • Планира и организира професионалната подготовка на служителите на МВР в Академията на МВР, Националния институт по криминалистика, Института по психология и центъра за професионално обучение към ГДПБЗН; организира и контролира участието на служители в обучения на други национални и чуждестранни институции;
     • Контролира професионалното обучение съгласно наредбата по чл. 170, ал. 5 от ЗМВР;
     • Проучва потребностите, събира, обработва и анализира данни за резултатите от професионалното обучение;
     • Подпомага министъра на вътрешните работи и главния секретар при упражняване на правомощията им на дисциплинарно наказващи органи, като:
     а) осъществява методическа помощ и контрол върху разпоредени от тях проверки по чл. 205, ал. 2 от ЗМВР;
     б) осъществява методическа помощ и контрол върху образувани дисциплинарни производства от министъра по чл. 207, ал. 1 от ЗМВР при спазване на чл. 207, ал. 3, изречение второ и ал. 6 от ЗМВР;
     в) предоставя становища и предложения по проверките и дисциплинарните производства по букви "а" и "б";
     г) изготвя анализи и предложения във връзка с осъществяването на контролната дейност по дисциплинарната практика в МВР;
     • Осъществява методическа помощ и контрол по прилагането на дисциплинарната практика в структурите на МВР и по дисциплинарните производства при тежки дисциплинарни нарушения, извършени от държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР;
     • Обработва информацията за служителите на МВР, свързана с възникване, преминаване и прекратяване на служебни и трудови правоотношения, както и за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в структурите на МВР, като поддържа картотеки и използва автоматизирана информационна система;
     • Издава и води на отчет служебните карти на служителите на МВР;
     • Води и съхранява личните кадрови дела на служителите на ръководни длъжности началник на сектор и по-високи и приравнените на тях от всички структури на МВР, както и на служителите от структурите на МВР, в които няма звена „Човешки ресурси“;
     • Изготвя проекти на актове, издавани от министъра на вътрешните работи, за възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения;
     • Изготвя Класификатор на длъжностите в МВР за служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР и предложения за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в администрацията;
     • Координира и методически ръководи дейността по разработване на длъжностните характеристики на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР;
     • Изготвя становища и проекти на решения на министъра на вътрешните работи по жалби:
     а) против недопускане до участие и класиране в конкурси за държавни служители;
     б) с които по административен ред пред министъра на вътрешните работи се оспорват индивидуални административни актове за възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения;
     • Изготвя проекти на актове, издавани от министъра, от заместник-министрите и от главния секретар за награждаване на служителите на МВР;
     • Участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни, вътрешноведомствени и други актове по направление на дейността си;
     • Осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите на МВР по направление на дейността си;
     • Анализира числеността на дирекциите от общата и специализираната администрация, както и на структурните звена и длъжности с функции на специализирана и обща администрация в другите структури на МВР чрез прилагане на методика, утвърдена от министъра на вътрешните работи, и предлага мерки за оптимизирането им.