МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Възнаграждения, материално и социално осигуряване

Брутното месечно възнаграждение на държавните служители на МВР се състои от основно месечно възнаграждение и допълнителни възнаграждения.

Държавните служители получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност.
 
Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва:
1. за най-ниската изпълнителска длъжност – не по-малко от 2,3;
2. за най-ниската младша изпълнителска длъжност – не по-малко от 1,6.

Конкретният размер на основните месечни възнаграждения на държавните служители се определя от министъра на вътрешните работи съобразно разполагаемите средства по бюджета на министерството и съгласно вътрешните правила за работната заплата.


Стажантите получават месечно възнаграждение в размер, определен от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.

Към основното месечно възнаграждение на държавните служители се изплащат допълнителни възнаграждения за:
1. прослужено време – в размер 2 на сто върху основното месечно възнаграждение за всяка година стаж, но не повече от 40 на сто; при определяне на размера се взема предвид целият трудов стаж, приравнен към първа категория труд;
2. изпълнение на специфични служебни дейности;
3. извънреден труд;
4. работа при специфични условия – при условия и в размер, определени от Министерския съвет;
5. постигнати резултати в служебната дейност въз основа на оценка на професионалната дейност.

Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 5 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.


Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност и добавката за работа в МВР.

Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва:
1. за висше образование – не по-малко от 1,8;
2. за средно образование – не по-малко от 1,3.

Най-ниската заплата за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, не може да бъде по-малка от минималната работна заплата, установена за страната.

Размерът на добавката за работа в МВР се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.

Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават и допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 4 и 5. от ЗМВР

На лицата, работещи по трудово правоотношение, се изплаща ежегодно сума за облекло при условия, по ред и в размер, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
 
На служителите на МВР се изплащат ежемесечно порционни пари.

На държавните служители се осигуряват работно и униформено облекло и друго вещево имущество и снаряжение, а на неносещите униформа се изплаща ежегодно парична сума за облекло.


За извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на държавните служители, се осигурява безплатна храна. На служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., се осигуряват ободряващи напитки.

Служителите, както и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители, изпаднали в тежко материално положение, се подпомагат с парични средства. Размерът на сумите и редът за предоставянето им се определят със заповед на министъра на вътрешните работи за всеки конкретен случай.

При смърт на служител на МВР разноските за погребението се поемат от МВР в размер, определен от министъра на вътрешните работи.

Задължителното социално и здравно осигуряване на държавните служители е за сметка на държавния бюджет.

Трудът на държавните служители при пенсиониране се зачита като първа категория.

Служителите на МВР задължително се застраховат срещу смърт, временна неработоспособност или трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука за сметка на държавния бюджет.

Задължителното застраховане не е пречка за сключване на други застрахователни договори от заинтересованите.

При изпълнение на служебните си задължения служителите в МВР пътуват безплатно в обществения градски транспорт.


На държавните служители, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, МВР изплаща компенсационни суми при условия и по ред, определени от Министерския съвет.