МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Отличия и награди

   Служителите на МВР могат да бъдат награждавани с отличия и награди за постигнати високи резултати, за конкретен съществен принос при изпълнение на служебните си задължения или за продължителна служба в МВР. 


   Отличията са:

          1. писмена похвала;

          2. обявяване на благодарност с парична награда в размер:

             - до 200 лв - при награждаване от министъра, заместник-министрите и главния секретар на МВР;

             - до 120 лв - при награждаване от ръководителите на  структури по чл. 37 от ЗМВР;

          3. почетен медал на МВР;

          4. почетно отличие на МВР "За доблест и заслуга";

          5. почетен знак на МВР.

   Наградите са парични и предметни


   Отличията и наградите се дават от министъра на вътрешните работи, а в случаите на писмена похвала, обявяване на благодарност, парична и предметна награда, с изключение на огнестрелното оръжие - и от служители, определени от него. 


    За оказване на съдействие и конкретна помощ на МВР български или чужди граждани могат да бъдат награждавани с почетното отличие на МВР и с парични или предметни награди, включително и с огнестрелно оръжие.


   Условията и редът за награждаване, както и съдържанието на отличията и наградите се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.


Формата, видът и статутът на почетните отличия на МВР се определят с наредбата.