МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Назначаване на държавна служба

   Постъпването на държавна служба в МВР се предхожда от конкурс

   Условията и редът за провеждане на конкурсите за постъпване на държавна служба в МВР се определят с :
НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
НАРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА