МВР

МВР ИП

 

Допълнителна информация

История
Началото на консултативна работа в системата на МВР е поставено в края  90-те години. Дейностите, които първоначално се развиват са свързани с превенцията и профилактиката на професионалния стрес. Те се осъществяват в рамките на сектор Експертна и консултативна психологична дейност. Провеждането на дебрифинг се утвърждава като задължителна консултативна интервенция след участие на служители в критични инциденти, а малко по-късно е отворен и психологичен кабинет на територията на Медицинската служба в СДВР. През м. април 2002 г. консултативните дейности, се обособяват в самостоятелен сектор, наречен “Психологична профилактика и консултиране”. Секторът концентрира работата си върху проблемите на професионалния стрес при служителите на МВР, тъй като стресът се приема за един от основните дестабилизиращи  фактори в полицейската и огнеборска професии. През 2009 год. името на сектора се променя в “Консултативна психология”, като се разширява полето на дейност и акцентът се поставя върху организационното консултиране.

Организационно консултиране
Организационното консултиране има за цел да обосновава, насочва и съпровожда процесите на развитие в организацията, като държи сметка за оптималното дозиране на стабилност и промяна на всеки етап от неговото осъществяване.
Като практическа дейност, то започва с диагностика на актуалната ситуация с цел установяване на проблемни области в конкретната организация.  Проблемните области са свързани с:
• индивидуалното поведение в работната среда (мотивация, отношения, ангажираност, удовлетвореност);
• управлението на груповите процеси (организационна култура и организационни роли; ръководство и лидерство; формални и неформални групи, екипност; комуникация, конфликти.
 
След етапа на диагностика, процесът на организационно консултиране продължава с анализ на резултатите, практически дейности, насочени към постигането на промяна и предоставяне на обратна връзка на ръководството на съответното структурно звено.


Индивидуални и семейни психологични консултации
Индивидуалните и семейни психологични консултации за служители на МВР и членове на техните семейства се основават на утвърдените професионални стандарти и са:
• доброволни;
• поверителни (конфиденциални);
• безплатни.

Някои области на индивидуално и семейно консултиране:
• личностни проблеми и житейски кризи;
• междуличностни конфликти и проблеми в отношенията;
• проблеми, свързани с възпитанието на децата;
• проблеми, свързани със зависимост от алкохол или други субстанции;
• трудности в професионалната адаптация и развитие;
• състояния след участие в критичен инцидент;
• други, не посочени по-горе случаи, предизвикващи психически дискомфорт.


Интерактивни обучения
Интерактивните обучения се провеждат като част от организационното консултиране, или като самостоятелен модул, след заявка от страна на Ръководителя на съответната служба. Те могат да бъдат:
• обучение в лидерски умения;
• обучение в комуникативни умения;
• обучение за разрешаване на конфликти;
• обучение за екипна съвместимост.


Управление на стреса при критични произшествия
Критичните произшествия са силно емоционално натоварени събития и могат да имат неблагоприятни последствия за участващите в тях. Причина за това са високата интензивност на преживяването, което произтича от  неговата внезапност и драматизъм и от възможността реакциите да се потиснат и капсулират.
Травматичното събитие, което възниква при определени извънредни обстоятелства предизвиква като отговор преживявания на интензивен стрес. Степента на стресовата реакция се определя от субективното значение, което потърпевшия придава на преживяния критичен инцидент. В този смисъл въздействието на едно и също събитие при някои служители може да предизвика симптоми на остър стрес, а при други те да липсват напълно.

С оглед превенция на посттравматичното стресово разстройство, експертите от сектор “Консултативна психология” провеждат специализирани интервенции, свързани с управление на стреса. Най-често провежданата интервенция е дебрифингът. Той е форма на групова кризисна работа след преживяно травматично събитие. Целта на провеждането му е двупосочна – от една страна посредством груповия процес и активното когнитивно и емоционално възпроизвеждане на събитието се търси ефект на катарзис, а от друга страна - методът допринася за повишаване на психологичната култура и информираност на участниците посредством включените обучителни елементи. Дебрифингът е насочен към предотвратяване  хронифицирането на обичайните реакции на стрес и навременното откриване на затруднения във функционирането, които изискват допълнителна помощ.


Обучения
В сътрудничество с колегите от сектор “Специализирана психологична подготовка и емпирични изследвания”, специалистите от сектор “Консултативна психология” провеждат обучения, разработени за средния ръководен състав, изпълнителския състав и административния персонал на МВР по следните теми:
• превенция на професионалния стрес;
• комуникативни умения за новоназначени служители;
• общуване с граждани в конфликтна среда;
• обучение за работа с жертви на престъпления;
• теми, по заявка на Ръководителя на съответното звено.