МВР

МВР ИП

 

 
                                                                                              

ПРОЕКТ

Безопасност и благополучие в правоприлагащата система“ /SAFEWELL/

№ 2019-1-RO01-KA202-063815

Финансиран по

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +Срок за изпълнение:
24 месеца (01.12.2019 г. – 30.11.2021г.)

Удължаване на срока на изпълнение с 9 месеца.

Край на проекта – 30.08.2022 г.

Бюджет: 187 383 евро

Бенефициент: Център по психосоциология - МВР - Румъния           

Институт по психология – МВР е партнираща организация по проекта с бюджет от 24955 евро.

Други партньори по проекта:

- Asociatia de Psihologie Aplicata in Domeniul Securitatii Nationale din Romania

 

- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA

 

-  Police Fédérale

 

- UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Цел и основни дейности  на проекта?

       Основната цел на проекта SAFEWELL е да се гарантират по-безопасни условия на труд на служителите в правоприлагащите организации чрез въвеждане на интегрирана система от мерки за безопасност и благополучие на работното място.

       В изпълнение на специфичните дейности по проекта се предвижда разработване на дигитални методологии и набор от инструменти за идентифициране, анализ и оценка на психосоциалните рискове, както и адекватна и навременна превенция на психичното здраве. Основният очакван резултат е въвеждане на интегрирана система от услуги за управление на професионалния риск, адаптирана към нуждите на служителите на реда.

       Специалисти от Института по психология на МВР ще бъдат включени в мултидисциплинарни екипи от експерти, които ще работят заедно през различните етапи на изпълнение на проекта. Конкретните дейности от страна на Института по психология - МВР са свързани с:  участие в работни срещи с представители на партниращите организации, участие в обучения за обучители и организация и провеждане на дейности за популяризиране и разпространение на постигнатите резултати по проекта. Интелектуалният принос от страна на специалистите от ИП - МВР е свързан основно с подпомагане на процеса по изготвяне на дизайн и методология за обученията и превод на материали и въпросници на български език.

 

Защо това е необходимо?

Безопасността и благоденствието са важни аспекти в съществуването на организациите. Тяхното игнориране може да доведе до дисфункционални нарушения както на индивидуално, така и на организационно ниво. Една от целите на ЕС е да защити живота и здравето на работещите от рисковете и заболяванията, причинени от условията на труд и да създаде работна среда, която да гарантира физически, ментален и социален комфорт.

Какви са очакваните резултати и ползи?

  1.  Повишаване на способностите на институциите да влияят върху намаляване на рисковете и инцидентите, свързани с работата;

  2. Създаване на инструменти за оценка на риска и влиянието на работната среда върху здравето;

  3. Провеждане на научен анализ и изготвяне на механизми за събиране на данни в тази тема;

  4. Създаване на транснационално сътрудничество и обмен на добри практики в областта на безопасността и благополучието в правоприлагащите системи на различни европейски страни;

  5. Създаване на препоръки за надграждане на психосоциалната подкрепа на работното място чрез създаване на мултидисциплинарни екипи;

  6. Въвеждане на редовна оценка и превантивни интервенции за служителите с цел повишаване на безопасността и благополучието на работното място.

     

Този документ е създаден в рамките на проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация”, договор за безвъзмездна помощ № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.                                                                                                              www.eufunds.bg