МВР

МВР ИП

 

Актуални новини

Тренингите на ИП - МВР продължават в дистанционен формат

 

Тренингите на ИП - МВР продължават в дистанционен формат

и на НОВА ПЛАТФОРМА през м.март и  м.април

 

               От началото на март Институт по психология – МВР използва възможностите на МВР за провеждане на дистанционни обучения.

Осигурената от ДКИС платформа Microsoft Teams е съобразена с вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност на комуникационните и информационни системи на МВР и е синхронизирана с дигиталната сигурност на информацията.

Въведените допълнителни ограничения в платформата по необходимост водят до допълнителни изисквания към организацията на съвместната ни дейност.

               Благодарим на всички участници за търпението, безотказните усилия и свежото чувство за хумор, с които преодоляват „първото изпитание“, „логвайки“ се в платформата.

Второ изпитание рядко се появява – след първия час на взаимно мотивиране, обучението поема по вече утъпканите пътеки – с акцент на интеракцията, обмяната на опит и доказани добри практики, търсене на общи решения и малко, но ключова психологична теория.

               Новият формат на тренинга  изисква повече убеденост и настойчивост. И ние ги проявяваме. Защото вярваме, че споделените усилия пораждат общи победи, а всяка малка победа е част от по-големия път на удовлетворението и смисъла!

 

 


02 апр 2021

ИП стартира успешно обученията по Каталог за професионално обучение на служителите в МВР 2021 в дигитален формат

                                     

ИП стартира успешно  обученията по Каталог за професионално обучение на служителите в МВР 2021 в дигитален формат

В периода януари-февруари 2021г. Институт по психология – МВР въведе дигитален формат на обученията си, като начин да съхрани създадената в последните години добра практика, да запази жив контакта със служителите и да продължи с предлагането на възможности за надграждане на психологичните им познания и практически умения.       Използвайки предоставената с любезното съдействие на Институт за публична администрация (ИПА) платформа BigBlueButton и нейната функционалност за виртуална класна стая, проведохме пилотно 13 тридневни семинара на различни теми, касаещи психологичните аспекти в полицейската работа, лидерството и екипното взаимодействие.

Дигиталното присъствие съществено промени характера на нашите тренинги и по необходимост акцентира на диалога и лекционната част, за сметка на практическите упражнения и игровия формат. С благодарност към усилията и доброто желание на участниците в обученията, установихме, че когато има мотивация, има и начин.

Ограничената комуникация не попречи на служителите да създадат онзи добронамерен контакт, позволяващ сериозно дискутиране, споделяне на преживявания и мнения, обмен на идеи и практически опит, който се стремим да постигнем в тренингите си и който нерядко приключва с общото ни желание да не се разделяме, продължавайки „още малко“ живота на създадената – вече приятелска – група.

 

 

 


02 апр 2021

Стартира нов проект „СПРАВЯНЕ В КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ“ № BG05SFOP001-2.024-0001-C01/22.03.2021г.

С финансовата подкрепа на оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

 

              ПРОЕКТ „СПРАВЯНЕ В КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ“

              № BG05SFOP001-2.024-0001-C01/22.03.2021г. 
                              
                            
с финансовата подкрепа на
             
               ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

 

 


                                  
                              
Срок за изпълнение: 01.02.2021 г. – 30.06.2023 г.

                                            Бюджет:  2 666 448,39 лева

                             Бенефициент: Институт по психология-МВР


Стартиращият нов проект „Справяне в кризисни ситуации“ стъпва на здравите основи и натрупан позитивен опит и резултати от предходен проект - „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“.
Фокусът на предишния проект беше превенция на радикални прояви чрез ранното им разпознаване. Сега акцентът ще бъде поставен върху придобиване на умения за справяне в кризисни ситуации, което включва и крайни радикални прояви като терористични актове. С това Институтът по психология – МВР би искал да продължи повишаването на експертността и компетентността на служителите на МВР, като надгради постигнатите умения и разшири обхвата на таргетираните групи служители.

 

 

 

R  Каква е целта на проекта?                

Принос за развиването на компетентна и професионална администрация и за осигуряване на професионално и експертно управление, насочено към защита сигурността на обществото и гарантиране  правата и свободите на гражданите чрез повишаване на знанията и уменията на служителите на МВР.

R  Специфични цели на проекта          

 • Развиване и повишаване на компетентността на служителите на МВР за водене на преговори при кризи и за справяне в кризисни ситуации;

 • Изграждане на умения за екипно взаимодействие при кризи между различните структури на МВР;

 • Повишаване на психичната устойчивост (резилианс) на служителите, работещи регулярно в ситуация на криза;

 • Усъвършенстване на компетенциите на служителите на ИП-МВР за организиране и провеждане на обучения за нуждите/потребностите на системата на МВР.

  R Каква е целевата група на проекта?

  Основните таргет групи, включени в дейностите на проекта са: Главна дирекция “Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ), дирекция „Миграция“ (ДМ), Главна дирекция  „Гранична полиция“ (ГДГП), Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), Областни дирекции на вътрешните работи (ОДМВР) и Дирекция „Национална служба - 112

  R Кои са дейностите в проекта?

  Дейност 1:„Провеждане на специализирани обучения на 165 служители на МВР в това число и служители на ИП-МВР за справяне с кризи и терористични заплахи“. При изпълнението на дейността ще бъдат проведени специализирани обучения по четири модула от институции с международен опит, сертифицирани във водене на преговори, антитерористични действия и справяне в ситуации на кризи.

  Дейност 2: „Изработване на обучителни методологии“. Придобитите знания и умения в обучителните модули по дейност 1 и полученото ноу-хау, ще послужат за разработване на три обучителни методологии от експерт-методолози от ИП-МВР, за провеждане на последващи обучения.

  В рамките на дейността се предвижда изготвяне на Наръчник - съдържанието по трите методологии ще бъде представено в структуриран и удобен за практическо приложение вид в Наръчник, който ще обхваща информация, свързана с водене на преговори в кризисни ситуации, модели на комуникация, справяне в ситуации на кризи, техники за справяне с напрежението, фактори на резилианс, симптоми на бърнаут синдрома и др.

  Дейност 3: „Обучения на служители от системата на МВР“.

  Въз основа на разработените методологии, в рамките на тази дейност ще бъдат организирани обучения на служители от системата на МВР в три обучителни модула:

  Модул 1: „Психологични аспекти на кризата“

  Обучителният модул ще се проведе на 2 етапа. Първият етап включва обучение за обучители - 28 психолози от ИП-МВР ще бъдат обучени за обучители в 3-дневно изнесено обучение от страна на екип-методолози, изготвили методологията. Вторият етап включва обучения на целевите групи – служители на МВР. Ще бъдат обучени 1000 служители от системата на МВР, чиято дейност предполага пряко участие при възникване на кризисни ситуации, водене на преговори и справяне с терористични заплахи.

  Модул 2:  „Резилианс – да се съхраним, работейки с кризата“

  Обучителният модул ще се проведе на 2 етапа. Първият етап включва обучение за обучители - 50 психолози от ИП-МВР ще бъдат обучени за обучители в 3-дневно изнесено обучение от страна на екип-методолози изготвили методологията. Вторият етап включва обучения на целевите групи – служители на МВР. Ще бъдат обучени 1500 служители от системата на МВР, чиято дейност ги поставя в кризисни ситуации и работа с граждани в криза, тежки условия на психично натоварване и повишен риск от бърнаут.

  Модул 3:  „Кризисни преговори“

  Обучителният модул включва обучения за 60 служители на ИП-МВР. Основната идея за организиране на този модул се базира на взаимоучителния метод като такъв и споделяне на професионален опит между експертите психолози.

 1. Всички обучени служители ще получат сертификат, удостоверяващ успешното преминаване на обучение за повишаване на квалификацията и експертния капацитет.

 2. За осъществяването дейностите по проекта ще бъдат закупени три броя мултифункционални принтиращи устройства (тип комбайн) и консумативи за тях.

R Защо това е необходимо?

Част от основните задачи на полицията, регламентирани от Закона за МВР са: защита на националната сигурност и опазване на обществения ред, защита при бедствия и аварии, защита от тероризъм и др. В този контекст, изпълнявайки функционалните си задължения, служителите на системата са поставени пред редица изпитания. Допълнително, актуалната ситуация в страната и в света, свързана с пандемичната обстановка, миграционния поток, протести и дори възможност за терористични атаки, поставят все по-често служителите в условия на работа в кризисни ситуации. Нарастват предизвикателства пред тях както по отношение на професионалната им компетентност, така и по отношение на психичната им устойчивост. От друга страна, в ситуация на криза, гражданите имат нужда от подкрепа, тъй като се повишава многократно рискът да реагират неадекватно, наранявайки себе си и/или околните. Тук се включват всички актове на гневни изблици, суицидно поведение, евентуално вземане на заложници, терористични атаки и др. Основен метод при възникване и разрешаване на кризи, използван от служителите, е воденето на преговори.

Все по-наложително е системно синхронизиране с добрите практики на световно ниво, както по отношение на процедурните действия в ситуации на криза, така и по отношение на преговорите.

 

R Устойчивост и възможности за мултиплициране на постигнатите резултати

 1. Генерираните в рамките на проекта обучителни модули ще бъдат включени в програмите за специализирана професионална подготовка на новоназначените служители на ИП-МВР и в каталога за обучения на служители от системата на МВР на Института по психология.

 2. Придобитите знания и умения ще бъдат широко използвани и интегрирани в професионалната дейност на психолозите от Института и след приключване на проектните дейности. 

 3. Мащабността на провежданите обучения сред служителите на МВР ще допринесе за по-голямата им информираност. Разпространението на Наръчник по Дейност 2 ще генерира обмен на систематизирана информация по значима за всекидневното изпълнение на служебните задължения тема.

 4. В институционален план реализирането на обученията по Дейност 1 и Дейност 3 ще повиши експертния капацитет на служителите на МВР и на ИП-МВР, ще подпомогне унифициране на подхода при водене на преговори и ще позволи формирането на по-голям брой екипи за реагиране при кризисни ситуации. 

25 мар 2021

Институтът по психология отваря възможност за постоянен контакт със служители на МВР и техните близки

Уважаеми колеги,

Актуалната ситуация, в която социалната дистанция е най-важното условие за забавяне разпространението на вируса, поставя пречки пред  директното общуване „лице в лице“, на което  основно разчита професията на психолога.

Това обстоятелство ни предизвиква да се адаптираме, като потърсим и предложим алтернативни начини за свързване и контакт помежду ни. Затова обявяваме телефони за връзка с нас – психолозите от ИП-МВР, ресорни за различните структури на МВР (виж по-долу).
Създадохме и развиваме фейсбук –група „Институт по психология - МВР“, където ще

предоставяме материали, насочени към психологическото разбиране на това, което преживяваме в този контекст и някои идеи за справяне (виж линк  -

https://www.facebook.com/groups/213943819662875/).


Добре дошли сте да се обръщате към ВСЕКИ ЕДИН КОЛЕГА ОТ СПИСЪКАкакто вие,

така и всеки от вашите близки. Оставаме заедно!

 

 Телефони за психологична подкрепа на служители и членове на техните семейства:

Име

Телефон

Структура, която е осигурявал до момента

 

Габриела Тодорова Шопова

0898757938

03 РУ - СДВР, 09 РУ - СДВР

Марияна Костадинова Зарова-Хан

0898751572

02 РУ - СДВР, 03 РУ - СДВР, 09 РУ - СДВР

Диана Димитрова Хаджипасева

0889 919234

01 РУ - СДВР, 05 РУ - СДВР

Даниела Стоянова Кузманова

0887 760719

06 РУ - СДВР, НЦ-112-РЦ-София

Димитър Йорданов Семерджиев

0888 272791

 

01 РУ - СДВР, 02 РУ - СДВР, 05 РУ - СДВР

Никола Пенчев Стефанов

0895 708100

07 РУ - СДВР, 08 РУ – СДВР, АМВР

Силвия Чавдарова Стоянова

0887 903129

07 РУ - СДВР, 08 РУ – СДВР, АМВР

Светослава Атанасова Тилева-Симеонова

0884 885822,

 

 

 

Александър Александров

0898 7579 33

ГДПБЗН

Венцислава Велинова

0898 66 5615

ГДПБЗН

Гергана Божилова

0887 7697014

ГД“Жандармерия и СОБТ“

Саша Йорданова

0888 908 088

ГД“Жандармерия и СОБТ“

Елена Георгиева

0888 788961

ГДГП

Мария Червенкова

0898 714066

ДКИС

Мария Кънчева

0898 723962

СДНВЧ-София

Найден Иванов

0882 416486

СДНВЧ-София

Валентина Николова-Иванова

088883 4558

ГДГП

Радина Табакова

0887 270550

ГДГП

Мариана Иванова

0894 733838

ОДМВР - София

 

Психолозите от сектори „Лаборатория“ в градовете Бургас, Благоевград, Варна, Плевен, Пловдив и Монтана също са на разположение, като техните имена и телефони са публикувани на страницата на ОДМВР в съответните градове.


И най-важното в създалата се ситуация -  докато изпълняваме задълженията си и помагаме на другите -  да не забравяме да се погрижим и за себе си. Ето как….

17 мар 2020

Завърши селекцията на кандидатите за участие в стажантската програма „Пролет 2021“

Завърши селекцията на кандидатите за участие в стажантската програма „Пролет 2021“

Днес, 30.03.2021 г. приключи успешно  кампанията за участие в пролетната сесия на  стажантската програма на Института по психология на МВР. С радост можем отново да отбележим наличието на сериозен интерес към Програмата от страна на студентите от специално

Завърши селекцията на кандидатите за участие в стажантската програма „Пролет 2021“

Днес, 30.03.2021 г. приключи успешно кампанията за участие в пролетната сесия на  стажантската програма на Института по психология на МВР. С радост можем отново да отбележим наличието на сериозен интерес към Програмата от страна на студентите от специалност „Психология“ от университетите в страната и чужбина. Проведените интервюта са показателни за стабилна  мотивация за учене, формирани интереси в областите на приложната психология, практикувани и развивани в ИП, както и  реалистични очаквания към Програмата.

Предвид здравната ситуация в страната се налага да ограничим броя на стажантите и да отложим началото на стажантската програма за 10 май 2021 г. Благодарим на всички студенти за разбирането и готовността да препотвърдят  участието си в стажа в условията на тази промяна. Очакваме срещата си със стажантите с позитивизъм и надежда за ползотворен и обогатяващ обмен!

ст „Психология“ от университетите в страната и чужбина. Проведените интервюта са показателни за стабилна  мотивация за учене, формирани интереси в областите на приложната психология, практикувани и развивани в ИП, както и  реалистични очаквания към Програмата.

Предвид здравната ситуация в страната се налага да ограничим броя на стажантите и да отложим началото на стажантската програма за 10 май 2021 г. Благодарим на всички студенти  за разбирането и готовността да препотвърдят  участието си в стажа в условията на тази промяна. Очакваме срещата си със стажантите с позитивизъм и надежда за ползотворен и обогатяващ обмен!


30 мар 2021

ОБЯВА ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕСИЯ НА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ-МВР

ОБЯВА ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕСИЯ НА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ-МВР

 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 01.04.2021 г. до 29.04.2021 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български или чуждестранни висши училища, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. За обявената стажантска позиция ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Психология”, студенти в трети и четвърти курс.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.                              

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

 1. Заявление за провеждане на стаж до директора на Институт по психология - МВР (попълва се на място при подаване на документите);

 2. Автобиография (CV) - формат Europass;

 3. Документ от висшето училище, удостоверяващ студентското положение на стажанта. При документ, издаден от чуждестранно висше училище, се прилага лицензиран превод на същия на български език.

   

  ЗАБЕЛЕЖКА: Документите ще се приемат само при пълен набор от гореописаните и след направена регистрация и кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

  Документите могат да бъдат предадени в Институт по психология - МВР - гр. София, ул. „Балша“ №10, на следните служители от ИП - МВР: г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862  и г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856.

  Класирането на кандидатите ще се извърши по документи и интервю.

   

  ІІІ. СРОКОВЕ.

 1. Прием на документи: 08 - 25 март 2021 г.

 2. Селекция на кандидатите по документи и покана за интервю – 26 март 2021 г.

 3. Провеждане на интервюта - 29 март 2021 г.

 4. Класиране в Портала: 30 март 2020 г.

 5. Начало на стажа: 01 април 2021 г.

   

  ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 и г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856.

   

   

 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 01.04.2021 г. до 29.04.2021 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български или чуждестранни висши училища, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. За обявената стажантска позиция ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Психология”, студенти в трети и четвърти курс.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.                              

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

 1. Заявление за провеждане на стаж до директора на Институт по психология - МВР (попълва се на място при подаване на документите);

 2. Автобиография (CV) - формат Europass;

 3. Документ от висшето училище, удостоверяващ студентското положение на стажанта. При документ, издаден от чуждестранно висше училище, се прилага лицензиран превод на същия на български език.

   

  ЗАБЕЛЕЖКА: Документите ще се приемат само при пълен набор от гореописаните и след направена регистрация и кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

  Документите могат да бъдат предадени в Институт по психология - МВР - гр. София, ул. „Балша“ №10, на следните служители от ИП - МВР: г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862  и г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856.

  Класирането на кандидатите ще се извърши по документи и интервю.

   

  ІІІ. СРОКОВЕ.

 1. Прием на документи: 08 - 25 март 2021 г.

 2. Селекция на кандидатите по документи и покана за интервю – 26 март 2021 г.

 3. Провеждане на интервюта - 28 март 2021 г.

 4. Класиране в Портала: 30 март 2020 г.

 5. Начало на стажа: 01 април 2021 г.

   

  ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 и г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856.

   

   


02 мар 2021