МВР

МВР ИП

 

Актуални новини

Стажантска програма ПРОЛЕТ 2020

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 06.04.2020 г. до 08.05.2020 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български висши учебни заведения, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. Също така, задължително условие е кандидатите да имат само българско гражданство. За обявената стажантска позиция ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Психология”, студенти в трети и четвърти курс.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.                               

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

1. Заявление за провеждане на стаж до директора на Институт по психология - МВР (попълва се на място при подаване на документите);

2. Автобиография (CV) - формат Europass;

3. Препоръка/и за студента от ръководството на висшето училище или от упълномощени служители от висшето училище;

4. Документ от висшето училище, удостоверяващ, че кандидатът е студент в съответната институция;

5. Удостоверяващ документ, че студентът не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, издаден от Районна и Окръжна прокуратура;

6. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу студента няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

7. Разпечатка с уникален идентификационен номер от направена регистрация и кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатури на стажанти ще се разглеждат само при пълен набор от гореописаните 7 броя документи. Свидетелството за съдимост за провеждане на стаж в МВР се издава по служебен път.

Документите могат да бъдат предадени в Институт по психология - МВР - гр. София, ул. „Балша“ №10, на следните служители от ИП - МВР: г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия) и г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия).

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи и интервю.

 

ІІІ. СРОКОВЕ.

  1. Прием на документи: 04 март – 31 март 2020 г.
  2. Провеждане на интервюта – 01 април 2020 г.
  3. Класиране в Портала: 02 април 2020 г.
  4. Начало на стажа: 06 април 2020 г.

 

ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия) и г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия).

 

БРОЙ стажантски позиции - 12

26 фев 2020

Приключи сертификационен курс „Трениране на успешни учители“ в Академия на МВР

Завърши обучението „Трениране на успешни учители“, проведено на преподаватели от катедра „Чуждоезиково обучение“ към Академия на МВР.

Курсът е с времетраене 32 учебни часа и се равнява на два квалификационни кредита.  Създаден е и се предлага от Gordon Training International. Разработен е от доктор Томас Гордън - автор и на книгите и курсовете Трениране на успешни родители и Трениране на успешни лидери. Тези тренинги са популярни сред милиони  души по цял свят. Провеждат се единствено от сертифицирани инструктури.

Теоретичната и практическата част са със съотношение 30/70%. Програмата е ориентирана към обучение в методи за разрешаване на конфликтни ситуации, определяне на потребности, справяне със сблъсък на ценности, посредничество при конфликт.

17 фев 2020

ОБУЧЕНИЕ НА РЦ112 - ВАРНА

В периода от 13.01.2020 г. до 17.01.2020 г., психолози от сектор „Лаборатория – гр. Варна“ проведоха обучение на тема „Психологични аспекти от дейността на оператора в 112“ за служители от центъра. Дизайнът на обучението беше реализиран на база аналитичен доклад, в които бяха специфицирани предизвикателствата пред изпълняващите функцията на „оператор” в центъра за спешни повиквания, както и конкретните им нужди от психологична подкрепа. В обучението участваха 45 служители, като бяха обхванати  всички смени от състава на структурата.

Като основен целеви фокус на обучението се очерта повишаването на специфичните умения за самонаблюдение и идентифициране на индивидуалните реакции на стрес, собствените автоматични мисли и защитни механизми при слушане и приемане на сигнал. В този контекст се отбелязаха и ползите по посока на оптимизиране на работния процес и спазването на професионалните стандарти. Използваните методи  бяха основно с практическа насоченост – казуси от дейността на операторите, интерактивни упражнения, работа в малки групи, дискусии.

Събитието бе оценено високо от участниците, които се обединиха около идеята, че част от наученото реално може да подпомогне ежедневната им работа. Ръководството на РЦ 112 – Варна също изказа благодарност и заяви намерение конкретният обучителен формат да бъде  осъществен и в другите центрове от страната.

17 фев 2020

Европейски ден на Единния европейски номер за спешни повиквания 112

На 11.02.2020 г.  Дирекция „Национална система 112“  отбеляза за пореден път Европейския ден на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 , преминал под мотото „Следващо поколение телефон 112“.

Общественото събитие  бе уважено от ръководството но МВР в лицето на зам.-министрите С.Балабанов и М.Бернер, административния секретар Б.Славчев, директори на дирекции и служители. Присъстваха кметът на София- г-жа Фандъкова, зам.-министърът на здравеопазването г-н Пенков, председателят на БЧК г-н Григоров, представители на Съюза на глухите в България.

Бяха наградени служители на НС112 и бяха представени насоките и инвестициите за развитие на услугата от страна на МВР, както и за ползотворното взаимодействие и сътрудничество с партньорски ведомства и организации.

Представителите на ИП-МВР връчиха поздравителен адрес.

12 фев 2020

Стартираха обученията от Каталога за професионалното обучение на служителите от МВР за 2020 г.

Още в първата седмица на месец януари стартираха обученията от Каталога за професионалното обучение на служителите от МВР за 2020 година, провеждани от Института по психология на МВР. Проведоха се всичките пет планирани за месеца обучения, в които участваха общо 89 служители. Темите бяха съответно „Лидерски стил и мотивация“ – три обучения, едно от които в Лаборатория – Бургас и „Работа в екип и разрешаване на проблеми“ – две обучения. Интерактивната форма на провеждането им дава възможност за обмен на идеи и опит, симулация на реални ситуации, отваря пространство за дискусии и анализ на актуални проблеми, произтичащи от работната среда и взаимоотношения. Занятията протичат динамично, в дух на сътрудничество и креативност, с включени ролеви игри и казуси, свързани с професионалната дейност на служителите.

Месец след началото на обученията се очертават няколко тенденции, чието развитие ще продължим да следим, а именно: нараства броя на участници от страната, както и на участници от оперативни структури, за сметка на административните. Стартираме графика за м. февруари с две пълни групи по темите „Работа в екип и разрешаване на проблеми“ и „Психологични аспекти на управлението на стреса“, което е източник на допълнителна мотивация за водещите психолози.

С цел обслужване на натоварения график е ангажирана и допълнителна зала в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“.

03 фев 2020

Успешно приключиха обученията за работа със седем тестови методики, в които взеха участие служители на ИП - МВР

В рамките на проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, договор № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Институт по психология - МВР, в качеството си на Бенефициент, реализира успешно още една от заложените в проекта обучителни дейности.

През периода 13 - 24.01.2020 г. се проведоха обучения за служители на Институт по психология – МВР по седем стандартизирани тестови методики. В изпълнение на сключения с Фондация „Хестия“ договор, служители на ИП – МВР преминаха два блока сертифициращи обучения: обучителен блок за работа с тестовете WISC IV, MMPI A и  TEMAS – общо 75 обучени лица и  обучителен блок за работа с тестовете MMPI 2, TAT, FAT и NEO PI R – общо 120 обучени лица.

Бъдещото прилагането на придобитите знания е опосредствано и от закупуването на комплекти тестове от седемте методики, както и кредити за електронна обработка на резултатите. Така успешно реализирайки проекта, освен повишаване квалификацията на служителите на ИП – МВР, Институтът обогати базата си с нови психологически инструменти за изследване.

28 яну 2020