МВР

МВР ИП

 

Актуални новини

Стартира нов проект „СПРАВЯНЕ В КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ“ № BG05SFOP001-2.024-0001-C01/22.03.2021г.

С финансовата подкрепа на оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

 

              ПРОЕКТ „СПРАВЯНЕ В КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ“

              № BG05SFOP001-2.024-0001-C01/22.03.2021г. 
                              
                            
с финансовата подкрепа на
             
               ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

 

 


                                  
                              
Срок за изпълнение: 01.02.2021 г. – 30.06.2023 г.

                                            Бюджет:  2 666 448,39 лева

                             Бенефициент: Институт по психология-МВР


Стартиращият нов проект „Справяне в кризисни ситуации“ стъпва на здравите основи и натрупан позитивен опит и резултати от предходен проект - „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“.
Фокусът на предишния проект беше превенция на радикални прояви чрез ранното им разпознаване. Сега акцентът ще бъде поставен върху придобиване на умения за справяне в кризисни ситуации, което включва и крайни радикални прояви като терористични актове. С това Институтът по психология – МВР би искал да продължи повишаването на експертността и компетентността на служителите на МВР, като надгради постигнатите умения и разшири обхвата на таргетираните групи служители.

 

 

 

R  Каква е целта на проекта?                

Принос за развиването на компетентна и професионална администрация и за осигуряване на професионално и експертно управление, насочено към защита сигурността на обществото и гарантиране  правата и свободите на гражданите чрез повишаване на знанията и уменията на служителите на МВР.

R  Специфични цели на проекта          

 • Развиване и повишаване на компетентността на служителите на МВР за водене на преговори при кризи и за справяне в кризисни ситуации;

 • Изграждане на умения за екипно взаимодействие при кризи между различните структури на МВР;

 • Повишаване на психичната устойчивост (резилианс) на служителите, работещи регулярно в ситуация на криза;

 • Усъвършенстване на компетенциите на служителите на ИП-МВР за организиране и провеждане на обучения за нуждите/потребностите на системата на МВР.

  R Каква е целевата група на проекта?

  Основните таргет групи, включени в дейностите на проекта са: Главна дирекция “Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ), дирекция „Миграция“ (ДМ), Главна дирекция  „Гранична полиция“ (ГДГП), Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главна дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), Областни дирекции на вътрешните работи (ОДМВР) и Дирекция „Национална служба - 112

  R Кои са дейностите в проекта?

  Дейност 1:„Провеждане на специализирани обучения на 165 служители на МВР в това число и служители на ИП-МВР за справяне с кризи и терористични заплахи“. При изпълнението на дейността ще бъдат проведени специализирани обучения по четири модула от институции с международен опит, сертифицирани във водене на преговори, антитерористични действия и справяне в ситуации на кризи.

  Дейност 2: „Изработване на обучителни методологии“. Придобитите знания и умения в обучителните модули по дейност 1 и полученото ноу-хау, ще послужат за разработване на три обучителни методологии от експерт-методолози от ИП-МВР, за провеждане на последващи обучения.

  В рамките на дейността се предвижда изготвяне на Наръчник - съдържанието по трите методологии ще бъде представено в структуриран и удобен за практическо приложение вид в Наръчник, който ще обхваща информация, свързана с водене на преговори в кризисни ситуации, модели на комуникация, справяне в ситуации на кризи, техники за справяне с напрежението, фактори на резилианс, симптоми на бърнаут синдрома и др.

  Дейност 3: „Обучения на служители от системата на МВР“.

  Въз основа на разработените методологии, в рамките на тази дейност ще бъдат организирани обучения на служители от системата на МВР в три обучителни модула:

  Модул 1: „Психологични аспекти на кризата“

  Обучителният модул ще се проведе на 2 етапа. Първият етап включва обучение за обучители - 28 психолози от ИП-МВР ще бъдат обучени за обучители в 3-дневно изнесено обучение от страна на екип-методолози, изготвили методологията. Вторият етап включва обучения на целевите групи – служители на МВР. Ще бъдат обучени 1000 служители от системата на МВР, чиято дейност предполага пряко участие при възникване на кризисни ситуации, водене на преговори и справяне с терористични заплахи.

  Модул 2:  „Резилианс – да се съхраним, работейки с кризата“

  Обучителният модул ще се проведе на 2 етапа. Първият етап включва обучение за обучители - 50 психолози от ИП-МВР ще бъдат обучени за обучители в 3-дневно изнесено обучение от страна на екип-методолози изготвили методологията. Вторият етап включва обучения на целевите групи – служители на МВР. Ще бъдат обучени 1500 служители от системата на МВР, чиято дейност ги поставя в кризисни ситуации и работа с граждани в криза, тежки условия на психично натоварване и повишен риск от бърнаут.

  Модул 3:  „Кризисни преговори“

  Обучителният модул включва обучения за 60 служители на ИП-МВР. Основната идея за организиране на този модул се базира на взаимоучителния метод като такъв и споделяне на професионален опит между експертите психолози.

 1. Всички обучени служители ще получат сертификат, удостоверяващ успешното преминаване на обучение за повишаване на квалификацията и експертния капацитет.

 2. За осъществяването дейностите по проекта ще бъдат закупени три броя мултифункционални принтиращи устройства (тип комбайн) и консумативи за тях.

R Защо това е необходимо?

Част от основните задачи на полицията, регламентирани от Закона за МВР са: защита на националната сигурност и опазване на обществения ред, защита при бедствия и аварии, защита от тероризъм и др. В този контекст, изпълнявайки функционалните си задължения, служителите на системата са поставени пред редица изпитания. Допълнително, актуалната ситуация в страната и в света, свързана с пандемичната обстановка, миграционния поток, протести и дори възможност за терористични атаки, поставят все по-често служителите в условия на работа в кризисни ситуации. Нарастват предизвикателства пред тях както по отношение на професионалната им компетентност, така и по отношение на психичната им устойчивост. От друга страна, в ситуация на криза, гражданите имат нужда от подкрепа, тъй като се повишава многократно рискът да реагират неадекватно, наранявайки себе си и/или околните. Тук се включват всички актове на гневни изблици, суицидно поведение, евентуално вземане на заложници, терористични атаки и др. Основен метод при възникване и разрешаване на кризи, използван от служителите, е воденето на преговори.

Все по-наложително е системно синхронизиране с добрите практики на световно ниво, както по отношение на процедурните действия в ситуации на криза, така и по отношение на преговорите.

 

R Устойчивост и възможности за мултиплициране на постигнатите резултати

 1. Генерираните в рамките на проекта обучителни модули ще бъдат включени в програмите за специализирана професионална подготовка на новоназначените служители на ИП-МВР и в каталога за обучения на служители от системата на МВР на Института по психология.

 2. Придобитите знания и умения ще бъдат широко използвани и интегрирани в професионалната дейност на психолозите от Института и след приключване на проектните дейности. 

 3. Мащабността на провежданите обучения сред служителите на МВР ще допринесе за по-голямата им информираност. Разпространението на Наръчник по Дейност 2 ще генерира обмен на систематизирана информация по значима за всекидневното изпълнение на служебните задължения тема.

 4. В институционален план реализирането на обученията по Дейност 1 и Дейност 3 ще повиши експертния капацитет на служителите на МВР и на ИП-МВР, ще подпомогне унифициране на подхода при водене на преговори и ще позволи формирането на по-голям брой екипи за реагиране при кризисни ситуации. 

25 мар 2021

Институтът по психология отваря възможност за постоянен контакт със служители на МВР и техните близки

Уважаеми колеги,

Актуалната ситуация, в която социалната дистанция е най-важното условие за забавяне разпространението на вируса, поставя пречки пред  директното общуване „лице в лице“, на което  основно разчита професията на психолога.

Това обстоятелство ни предизвиква да се адаптираме, като потърсим и предложим алтернативни начини за свързване и контакт помежду ни. Затова обявяваме телефони за връзка с нас – психолозите от ИП-МВР, ресорни за различните структури на МВР (виж по-долу).
Създадохме и развиваме фейсбук –група „Институт по психология - МВР“, където ще

предоставяме материали, насочени към психологическото разбиране на това, което преживяваме в този контекст и някои идеи за справяне (виж линк  -

https://www.facebook.com/groups/213943819662875/).


Добре дошли сте да се обръщате към ВСЕКИ ЕДИН КОЛЕГА ОТ СПИСЪКАкакто вие,

така и всеки от вашите близки. Оставаме заедно!

 

 Телефони за психологична подкрепа на служители и членове на техните семейства:

Име

Телефон

Структура, която е осигурявал до момента

 

Габриела Тодорова Шопова

0898757938

03 РУ - СДВР, 09 РУ - СДВР

Марияна Костадинова Зарова-Хан

0898751572

02 РУ - СДВР, 03 РУ - СДВР, 09 РУ - СДВР

Диана Димитрова Хаджипасева

0889 919234

01 РУ - СДВР, 05 РУ - СДВР

Даниела Стоянова Кузманова

0887 760719

06 РУ - СДВР, НЦ-112-РЦ-София

Димитър Йорданов Семерджиев

0888 272791

 

01 РУ - СДВР, 02 РУ - СДВР, 05 РУ - СДВР

Никола Пенчев Стефанов

0895 708100

07 РУ - СДВР, 08 РУ – СДВР, АМВР

Силвия Чавдарова Стоянова

0887 903129

07 РУ - СДВР, 08 РУ – СДВР, АМВР

Светослава Атанасова Тилева-Симеонова

0884 885822,

 

 

 

Александър Александров

0898 7579 33

ГДПБЗН

Венцислава Велинова

0898 66 5615

ГДПБЗН

Гергана Божилова

0887 7697014

ГД“Жандармерия и СОБТ“

Саша Йорданова

0888 908 088

ГД“Жандармерия и СОБТ“

Елена Георгиева

0888 788961

ГДГП

Мария Червенкова

0898 714066

ДКИС

Мария Кънчева

0898 723962

СДНВЧ-София

Найден Иванов

0882 416486

СДНВЧ-София

Валентина Николова-Иванова

088883 4558

ГДГП

Радина Табакова

0887 270550

ГДГП

Мариана Иванова

0894 733838

ОДМВР - София

 

Психолозите от сектори „Лаборатория“ в градовете Бургас, Благоевград, Варна, Плевен, Пловдив и Монтана също са на разположение, като техните имена и телефони са публикувани на страницата на ОДМВР в съответните градове.


И най-важното в създалата се ситуация -  докато изпълняваме задълженията си и помагаме на другите -  да не забравяме да се погрижим и за себе си. Ето как….

17 мар 2020

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

В навечерието на празника на МВР, по традиция отново се връщаме към онзи 5 юли 1879, когато с Указ №1 на княз Александър Батенберг е създадено Министерството на вътрешните работи, като част от първото самостоятелно правителство на отново появилата се на картата на света Българска държава. И може би защото отново сме придобили граници          (макар и доста орязани), придобили сме и „вътрешност“ (обособеност, съдържание), и „вътрешни работи“ (наши си, български). Макар в ония години патосът на идеята за национално обединение да държи фокуса на обществото към войните, чрез които са се надявали то да се случи, към македонското освободително движение и др., новото министерство не остава без работа (криминалната активност не е спирала и през турско). А новоизбуялият политически живот къде „со кротце и со благо“, а къде „со малко кьотек“ успява много бързо да раздели българите, заставащи сами срещу себе си. Независимо от това, което пише на сградата на Народното Събрание. И така до днес.

С изключение на кратките периоди на относителна стабилност, МВР изглежда следва една сходна съдба. Макар и демилитаризиран и деполитизиран, полицаят винаги се оказва в центъра на събитията – той е мобилизиран, „разставян“, изкушаван и съблазняван, заплашван и притискан, поставян пред невъзможни избори, оплюван и очернян, уволняван и назначаван, винаги на прицела на „силните на деня“, реформиран, преструктуриран….

В наши обучения се е случвало да питаме участниците: „Какво ви задържа в тази работа? Защо я избрахте?“. Почти винаги следва стъписване, въпросът не е от ежедневен порядък. И след като изгребем пяната на лесните отговори и издухаме димната завеса на черния хумор, директно от дълбокото се появява същественото. Отначало плахо, опипвайки дали няма да стане за смях, а после все по-многогласно: „За да служим, да помагаме… На хората.., на обществото…“.

За тези служители, за които думата „служа“ не е просто синоним на  „работя“ (или даже „слугинаж“), а значи също: дълг, чест, разумен (а понякога краен) риск, хъс да успееш, вдъхновение, удовлетвореност, доброволно посвещаване на обществена кауза, поставяне на общия интерес пред личния; понякога дори означава „да работиш на инат“, за тях е нашето голямо БЛАГОДАРЯ!

Честит празник, колеги! С вас светът е по-сигурно място!


02 юли 2021

Проведени професионални обучения

На 22.06.2021г. в Центъра за специализация и професионална подготовка – гр. Казанлък, експерти от отдел „Оперативна психология“ - ИП МВР проведоха  трето по реда си професионално обучение, в рамките на текущия  специализиран курс,  със служители от ОД МВР на длъжности „Старши тактически полицай“ и „Главен тактически полицай“ в специализираните звена за тактически действия по чл.44 от ЗМВР. Дизайнът на обучението беше интерактивен, с цел  обмен на натрупания от служителите професионален  опит в областите - овладяване на критични инциденти, тълпа, конфликти с граждани. В презентациите се предостави информация относно психологичните характеристики на субектите на криза, психологичната динамика на малки и големи групи, преодоляване на острия стрес при работа в условия на криза. Служителите работиха активно и ангажирано в учебния процес и дадоха значим принос при изясняване на повдигнатите по време на обучението теми.


30 юни 2021

Търсене и спасяване при авиационно произшествие

ПТУ “Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последиците в планински район“ – гр.Сандански

На 16.06.2021г. ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Гражданска въздухоплавателна администрация за пети път планират и провеждат учебно занятие за търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията от него. На територията на община Сандански в силно пресечена местност, доближаваща максимално условията на алпийски терен се организира игровата ситуация с самолет Airbus А320, превозващ на борда си 150 пътника, екипажът информира за невъзможност за управление на машината и се взима решение за аварийно кацане. Основната цел на учението е да се усъвършенства координацията между екипите от различните структури, имащи отговорност за реакция при подобни инциденти и да се повиши тяхната практическа подготовка. В разиграването на сценария участие взеха екипи и представители от основните структури на Единната спасителна система. Гл. инсп. Г. Кирилова от сектор „Лаборатория – гр. Благоевград“ взе участие в учението като експерт, оказващ първа психологична помощ. След общия инструктаж тя се отправи на участък III /триаж/, където се намират т.н. „пострадали пътници“ с остра стресова реакция.

Линкове към  темата:

https://www.mvr.bg/press

https://m.youtube.com/[email protected]=3s

https://www.facebook.com/GlavnaDirekciaPBZN/


18 юни 2021

ОБУЧЕНИЯТА НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ ОТНОВО СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРИСЪСТВЕНО

След пет месечното провеждане на обученията на ИП-МВР в дистанционен формат, през обучителни платформи, сме радостни да съобщим за възстановяването на присъствената форма на обучение от началото на месец юни.

За периода от две седмици до момента, се отбелязва постепенно нарастване в броя на записалите се участници, който гравитира средно около 15 души. Както участниците, така и водещите се стремят да оползотворят възможностите, които обученията на живо предлагат, като активно стимулират и се  включват в дискусиите и груповата работа.

Като изключим предизборната седмица, графикът на обученията си остава наситен през летните месеци, със средна натовареност от две обучения седмично. В периода на кандидат –курсантската кампания за АМВР, те се провеждат извън сградата на ИП – в зали на ДМОС и АМВР.

Очакваме ви!


17 юни 2021

Приключи стажантската програма „Пролет 2021“ на Института по психология- МВР

На 10.06.2021г.  се проведе финалът на стажантската програма „Пролет 2021“. Студентите презентираха своите стажантски тези по избрани от тях теми, свързани със сферите на дейност на различните сектори, дискутираха върху представените  от авторите материали и получиха удостоверения за участието си в Програмата.

В продължение на един месец от 10 май до 10 юни 2021 г. 20 млади хора, студенти по психология в различни университети в страната и в чужбина, разпределени в две групи, се запознаваха с основните дейности на Института по психология на МВР, при стриктно спазване на изискуемите мерки. С висока мотивация и ентусиазъм те участваха в ролеви игри, интерактивни обучения, разрешаваха казуси по случаи от практиката и др.

Стажантите дадоха положителна обратна връзка за обучението си в програмата и изразиха удовлетвореност от досега до специалисти в  областта на практическото приложение на психологията.

Благодарим на всички участници за интереса и вложените усилия!  Добре дошли сте да се включите в конкурсите, с които ИП-МВР периодично попълва  и подмладява състава си!


17 юни 2021