МВР

МВР ИП

 

Актуални новини

Институтът по психология отваря възможност за постоянен контакт със служители на МВР и техните близки

Уважаеми колеги,

Актуалната ситуация, в която социалната дистанция е най-важното условие за забавяне разпространението на вируса, поставя пречки пред  директното общуване „лице в лице“, на което  основно разчита професията на психолога.

Това обстоятелство ни предизвиква да се адаптираме, като потърсим и предложим алтернативни начини за свързване и контакт помежду ни. Затова обявяваме телефони за връзка с нас – психолозите от ИП-МВР, ресорни за различните структури на МВР (виж по-долу).
Създадохме и развиваме фейсбук –група „Институт по психология - МВР“, където ще

предоставяме материали, насочени към психологическото разбиране на това, което преживяваме в този контекст и някои идеи за справяне (виж линк  -

https://www.facebook.com/groups/213943819662875/).


Добре дошли сте да се обръщате към ВСЕКИ ЕДИН КОЛЕГА ОТ СПИСЪКАкакто вие,

така и всеки от вашите близки. Оставаме заедно!

 

 Телефони за психологична подкрепа на служители и членове на техните семейства:

Име

Телефон

Структура, която е осигурявал до момента

 

Габриела Тодорова Шопова

0898757938

03 РУ - СДВР, 09 РУ - СДВР

Марияна Костадинова Зарова-Хан

0898751572

02 РУ - СДВР, 03 РУ - СДВР, 09 РУ - СДВР

Диана Димитрова Хаджипасева

0889 919234

01 РУ - СДВР, 05 РУ - СДВР

Даниела Стоянова Кузманова

0887 760719

06 РУ - СДВР, НЦ-112-РЦ-София

Димитър Йорданов Семерджиев

0888 272791

 

01 РУ - СДВР, 02 РУ - СДВР, 05 РУ - СДВР

Никола Пенчев Стефанов

0895 708100

07 РУ - СДВР, 08 РУ – СДВР, АМВР

Силвия Чавдарова Стоянова

0887 903129

07 РУ - СДВР, 08 РУ – СДВР, АМВР

Светослава Атанасова Тилева-Симеонова

0884 885822,

 

 

 

Александър Александров

0898 7579 33

ГДПБЗН

Венцислава Велинова

0898 66 5615

ГДПБЗН

Гергана Божилова

0887 7697014

Д“Жандармерия“

Саша Йорданова

0888 908 088

Д“Жандармерия“

Елена Георгиева

0888 788961

ГДГП

Мария Червенкова

0898 714066

ДКИС

Мария Кънчева

0898 723962

СДНВЧ-София

Найден Иванов

0882 416486

СДНВЧ-София

Валентина Николова-Иванова

088883 4558

ГДГП

Радина Табакова

0887 270550

ГДГП

Людмила Маламова

0878 722307

ГДГП

 

Психолозите от сектори „Лаборатория“ в градовете Бургас, Благоевград, Варна, Плевен, Пловдив и Монтана също са на разположение, като техните имена и телефони са публикувани на страницата на ОДМВР в съответните градове.


И най-важното в създалата се ситуация -  докато изпълняваме задълженията си и помагаме на другите -  да не забравяме да се погрижим и за себе си. Ето как….

17 мар 2020

Съобщение във връзка със заповед № РД-91-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

  Съобщение


 Във връзка със заповед № РД-91-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и на основание писмо рег. № 8121р-19959/26.11.2020 г. на министъра на вътрешните работи, от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се преустановява провеждането на медицинско освидетелстване, изследване на физическата годност, психологично изследване, изпити и интервюта в конкурсни и други процедури за назначаване и преназначаване на служители в МВР. В процедури за подбор по чл. 81а от ЗДСл и чл. 66 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се отлага провеждането на изпити и събеседване.  

 


27 ное 2020

Обучение „Емоционална интелигентност“

Обучение „Емоционална интелигентност“

Поредното обучение на тема „Емоционална интелигентност“, част от Каталога за професионално обучение, се проведе в периода 04-06.11.2020 г.

Поради усложнената пандемична обстановка обученията в ИП се провеждат в ограничен състав на обучаемите при спазване на изискваните мерки за безопасност. Наложиха се промени и в подхода и методите на обучение – все по-насочени към индивидуален коучинг. Коучингът е подходящ за хора, които са ориентирани към личностно развитие и промяна. Представлява процес на трансформираща комуникация между коуч (професионален консултант) и обучаем. Използват се разнообразни методи, упражнения и подходи, целящи себепознание, размисъл, осъзнатост и желана промяна.

Част от материалите /видео и свързани със себерефлексия/ се предоставят за самостоятелно изучаване дистанционно, с цел максимално ограничаване на контакта в група.

Коучинг сесиите се провеждат от сертифицирани обучители.

10 ное 2020

ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ СЕКТОРИТЕ В ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ СЕКТОРИТЕ В ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

На 28.10.2020 г. в сектор „Лаборатория – гр. Варна“ се състоя онлайн учебен сбор във връзка с изпълнение на плана за професионално обучение. Като гост лектор беше поканена И. Иванова от сектор „Лаборатория – гр. Монтана“, която презентира темата „Първа психологична помощ. Децата – реакции при кризи и подпомагане“. След представяне на теоретичната част бяха дискутирани практически казуси, свързани с потенциално травматични за децата събития от реални житейски ситуации (развод, болест, смърт на близък от семейството и т.н.) и избор на най-добра стратегия за оказване на първа психологична помощ.

Провеждането на подобен тип общуване във виртуалното пространство в условията на извънредна епидемиологична обстановка се оказа безспорно полезно за всички участници. Това ни дава основания и възможности за планиране на други подобни събития за съвместна работа и обмяна на професионален опит между секторите.

 

05 ное 2020

Служители на МВР успешно завършиха обучение на тема „Работа в екип и разрешаване на проблеми“

Успешно завърши проведеното в периода 21-23.10.2020 г. тридневно обучение на тема „Работа в екип и разрешаване на проблеми“ в рамките на специализирана професионална подготовка, предоставяна на служители на МВР по линия на Каталога за професионално обучение. Темата, която е сред присъстващите от най-дълго време в листата на психологичните обучения, бе обогатена с нова теоретична информация и практически казуси от екип от сектор КПСПП.

Обновеното съдържание на обучението включваше разглеждане на психологичните аспекти на:

 • работата в екип, сътрудничеството и екипната ефективност;
 • групова динамика и типове индивидуално поведение в група;
 • факторите, оказващи влияние върху формиране на екипи;
 • ефективната комуникация между членове в екипа;
 • социалното възприятие;
 • формите на комуникация;
 • активното слушане;
 • даването на обратна връзка.

Интерактивната форма на провеждане на обучението даде възможност за обмен на идеи и опит между участниците, симулация на реални ситуации, отвори пространство за дискусии и анализ на актуални проблеми, произтичащи от работната среда и взаимоотношения. Занятията протекоха динамично, в дух на сътрудничество и креативност, с включени ролеви игри и казуси, свързани с професионалната дейност на служителите.

26 окт 2020

Обучения „Емоционална интелигентност“

 Обучения „Емоционална интелигентност“

Трето обучение на тема „Емоционална интелигентност“ беше проведено в периода 14-16.10.20г. По време на тренинга участниците придобиват практически знания за ключовите умения на ЕИ и по-конкретно:

 • Какво е емоция и какви са универсалните емоции?
 • Каква е ролята на нашия мозък във формирането и овладяването на емоциите?
 • Как изглеждат емоциите на работното място през призмата на невербалната комуникация?
 • Базови знания за 15те умения на ЕИ
 • Емпатия, контрол на импулса, асертивност
 • Майндфулнес, самовглъбяване, визуализации

Подходът към обучението е гъвкав – често съчетаваме обучението в ЕИ с други методи като дихателни упражнения, майндфулнес медитации, НЛП, психодрама, арт терапия.

Обучението е въведено за първи път в каталога на Института по психология през месец март 2020г. и се посреща с висок интерес. Позволява на участниците да изследват нови територии от своето поведение в неформална интерактивна среда.

20 окт 2020

СЕМИНАР В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЕДИННИ В МНОГОБРАЗИЕТО – ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ РАБОТАТА НА ИП-ВР

     
                     
СЕМИНАР В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЕДИННИ В МНОГОБРАЗИЕТО – ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ РАБОТАТА НА ИП-ВР

Под този надслов в периода 28.09. - 01.10.2020 г. в гр.  Велико Търново се проведе учебен сбор на Института по психология-МВР. Събитието възстанови една дългогодишна традиция в ИП, прекъсната за 8 години, която цели да даде възможност за професионален обмен и развитие, както и за лични срещи на психолозите от всички структурни звена на ИП. В духа на тази цел през четирите семинарни дни бе реализирана програма, съчетаваща презентиране и дискутиране на релевантни на дейностите ни теми с активности, насочени към междуличностно свързване.  Предвид факта, че семинарът бе последното събитие, на финала на  един успешен проект, проведен от ИП в периода 2016-2020 г., за участниците в него бе предвидено специално време и за практикуване на техники за релаксация, които обичайно препоръчваме на колегите, посещаващи нашите обучения.

Дните на семинара съвпаднаха с последните работни дни за двама наши колеги – Кристина Николаева, директор на ИП-МВР в последните 5 години, бивш началник на сектор „Психодиагностични изследвания“ и дългогодишен служител в този сектор; и Людмила Маламова, от 10 г. началник сектор „Психологично осигуряване на структури в град София“  и дългогодишен преподавател по психология в школата в Долни Богров. Тържественото и същевременно топло човешко изпращане на нашите колеги  Криси и Люси, разчувства присъстващите и напомни колко важни са ритуалите за поддържането на континуитет и приемственост в една работна среда, за усещането за достойно извървян път -  при тези, които си тръгват и за перспектива - при тези, които остават.

В деня преди отпътуването ни пристигна новината, че идеята за нов проект е получила одобрението на управляващия орган на програма „Добро управление“.

Продължаваме.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация”, договор № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

12 окт 2020