МВР

МВР ИП

 

Дейности в сферата на криминалната психология

Допълнителна информация

Полифизиографски изследвания

Полиграфът е апарат, чрез който се отчитат прецизно промените в някои физиологични параметри на изследваното лице. Тези параметри са следните:
• промяна на дихателните движения;
• промяна в кожно-галваничното съпротивление;
• промяна в кръвното налягане и пулса.
Полифизиографските изследвания се извършват по заявка на полицейските структури в МВР, а също и чрез надлежен акт на орган на съдебната власт за възлагане на съдебно-психологична експертиза. Заявката за полиграфско изследване трябва да бъде достатъчно аргументирана и да включва подробна информация относно случая. Това гарантира достоверност на получените резултати.
Цел на полиграфското изследване е проверка на истинността на твърденията на дадено лице. Към момента на изследването общото физиологично състояние на лицето трябва да позволява провеждането на тестовете. След приключване на инструменталната част и оценяването на резултатите, те се съобщават на изследваното лице и се обсъждат с него.


Психологично профилиране

Психологичното профилиране е един от съвременните и успешни методи за подпомагане на криминалното разследване. То е сравнително нова практика, чието разработване е започнало през 70-те години на миналия век във ФБР, а в началото на 90-те вече е утвърден способ в разследването на тежки престъпления. Институтът по психология на МВР е първото и засега единствено място в България, където методът на психологичното профилиране се прилага и развива успешно.
Началото на тази дейност е поставено през 1998 г., когато с помощта на специалистите от Института са идентифицирани лица, извършители на убийства по особено жесток и брутален начин. Макар и не директно взаимствана от ФБР, методологията на изготвяне на профили, практикувана в Института по психология, е много сходна с американската, доколкото е базирана на принципите на поведенческия анализ и психологичните взаимовръзки между поведението и личността.
Съществуващите методики в редица европейски държави за изграждане на профили на неизвестни извършители са базирани в по-голяма степен на  статистически взаимовръзки между демографските характеристики на неизвестния извършител и местопроизшествието.
Профилирането традиционно се използва при разследването на тежки престъпления срещу личността като: убийство, сексуално насилие, грабеж. Особено значима е ролята на този метод в случаи, когато има сериозни данни, че става въпрос за серийно престъпление. Психологичният профил помага за:
• стесняване на кръга на заподозрените лица;
• прогнозиране на бъдещите действия на извършителя, потенциалните жертви, както и на мястото на извършване на престъплението.
Профилирането може да се използва и за избирането и усъвършенстването на техники на провеждане на разпит на заподозрените лица и свидетелите от страна на разследващите органи.


Психологичен портрет

Психологичният портрет е идентифициране и систематизиране на психологични, личностни и поведенчески характеристики на известен извършител на престъпление, изведени на базата на обективни данни и източници и/или проведено психологично изследване на лицето.

Психологична експертиза

Психологичната експертиза е идентифициране и систематизиране на личностни и поведенчески характеристики на заявеното за изследване лице, по отношение на конкретно престъпление, посредством използване на психологични методики и поведенчески анализ.