МВР

НССП

 

Годишни доклади

2018 г.Доклад от Министерството на вътрешните работи, относно „ Добри практики от дейността на Комисиите за обществен ред и сигурност, като ефективна форма за превенция на местно ниво“

Доклад от Министерство на здравеопазването, относно „Взаимодействие с медиаторите от етнически общности за намаляване на конфликтни ситуации при работата на Регионалните здравни инспекции и Центровете за спешна медицинска помощ“

Доклад от Министерство на вътрешните работи относно, „Ограничаването извършването на кражбите на селскостопанска продукция и създадена организация за охрана на селскостопанското имущество от лицензирани охранителни фирми“

Доклад от Министерство на туризма, относно „Намаляване на посегателствата над туристи и спазване на правните и морални норми на обществения ред през летния туристически сезон“

Доклад от Министерство на образованието и науката, относно „Организиране на свободното време и ограничаване употребата на алкохол и наркотични вещества и техните аналози“2017 г.

 

Доклад за 2017 г. относно : "Осъществени дейности по Плана за изпълнение на приоритетите  и   постигане на целите на НСПП за периода 2016 - 2018 г."
Доклад от Министерството на туризма, относно : "Намаляване на посегателствата над туристи и спазване на правните и моралните норми на обществения ред през зимния туристически сезон"
Доклад от Министерството вътрешните работи, относно :"Намаляване на посегателствата над туристи и спазване на правните и моралните норми на обществения ред през зимния туристически сезон"
Доклад от Агенция за социално подпомагане относно: "Превенция на отпадането от училище и задържане на децата в училищна среда“
Доклад от Министерство на образованието и науката, относно : "Превенция на отпадането от училище и задържане на децата в училищна среда“
Доклад от Агенция за социално подпомагане относно: "Социално вграждане и намаляване на риска от рецидив на освободените от местата за лишаване от свобода на осъдени лица, чрез насочване към държавните и неправителствени организации, предоставящи конкретни социални услуги"
Доклад от Министерството вътрешните работи, относно: "Провеждане на активни разяснителни мероприятия с възрастни и самотно живеещи граждани в малки и отдалечени населени места"
Доклад от Държавна агенция за закрила на детето, относно: "Намаляване на насилието сред децата и младежите"
Доклад от Министерството вътрешните работи, относно: "Предприемане на ефективни мерки за пресичане на незаконната сеч и свързаната с нея търговия"