МВР

НССП

 

Състав

Съветът се състои от председател и членове.

Председател на съвета е министърът на вътрешните работи.

 Членове на съвета са:

1. заместник-министър на правосъдието;

2. заместник-министър на труда и социалната политика;

3. заместник-министър на образованието, младежта и науката;

4. заместник-министър на културата;

5. заместник-министър на физическото възпитание и спорта;

6. председателят на Държавната агенция за закрила на детето;

7. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане;

8. директорът на Националния център по наркомании към МЗ;

9. секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора;

10. началникът на кабинета на министъра на вътрешните работи;

11. главният секретар на Министерството на вътрешните работи;

12. директорът на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи;

13. директорът на Националния институт по криминалистика и криминология на Министерството на вътрешните работи;

14. ректорът на Академията на Министерството на вътрешните работи;

15. председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 14.09.2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността

Заповед № 8121з-244/06.03.2018 г. относно: поименно определяне на членовете на Националния съвет по превенция на престъпносттта

Заповед № 8121з-245/06.03.2018 г. относно: поименно определяне на секретариата на Националния съвет по превенция на престъпносттта (НСПП)