МВР

НССП

 

Състав


Съветът се състои от председател, заместник-председател и членове. Председател на съвета е министърът на вътрешните работи. Заместник-председател е заместник-министърът на вътрешните работи. Членове на съвета са:

1. заместник-министър на правосъдието;

2. заместник-министър на труда и социалната политика;

3. заместник-министър на финансите;

4. заместник-министър на образованието и науката;

5. заместник-министър на културата;

6. заместник-министър на младежта и спорта;

7.заместник -министър на земеделието, храните и горите; 8.заместник - министър на здравеопазването;

9. заместник - министър на икономиката;

10. заместник - министър на енергетиката;

11. заместник - министър на туризма;

12. заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност";

13. председателят на Държавната агенция за закрила на детето;

14. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане;

15. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите;

16. главният секретар на Министерството на вътрешните работи;

17. директорът на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на

вътрешните работи;

18. директорът на Националния институт по криминалистика на Министерството на вътрешните работи;

19. ректорът на Академията на Министерството на вътрешните работи;

20. председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България или оправомощено от него лице .

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 14.09.2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността

Заповед № 8121з-244/06.03.2018 г. относно: поименно определяне на членовете на Националния съвет по превенция на престъпносттта

Заповед № 8121з-245/06.03.2018 г. относно: поименно определяне на секретариата на Националния съвет по превенция на престъпносттта (НСПП)

Постановление № 155 от 26 юли 2018 г. за изменение на Постановление № 215 на Министерски съвет от 2012 г., за създавен на Национален съвет по превенция на престъпността