МВР

НССП

 

Други

Европейската мрежа за превенция на престъпността е създадена през 2001 г. Нейна основна цел е оказване на съдействие за развитието на различни аспекти на превенция на престъпността на равнището на Европейския съюз, както и подкрепа за дейностите по превенция на престъпността на национално и местно равнище.

Управителният съвет на EUCPN включва представители, излъчени от съответните
страни-членки на ЕС, както и наблюдатели на организации, които развиват
превантивна дейност в тази сфера в рамките на Европейския съюз. Мрежата
включва две комисии, които отговарят съответно за Работната програма и за
изследователските дейности. На свой ред Европейската комисия осигурява
секретарските функции към EUCPN.
В съответствие с решенията на Европейския съвет основните видове престъпност,
върху които се съсредоточава дейността на Мрежата, са младежката и градската
престъпност, както и престъпленията, свързани с наркотиците.
Дефинирани са следните основни цели на Европейската мрежа за превенция на
престъпността:
• Идентифициране на добрите практики в превенцията на престъпността и
предоставяне на страните-членки възможността да осъществяват обмен на
знания и опит;
• Събиране и оценка на информация за превенцията на престъпността;
• Подобряване обмяната на идеи и информация в рамките на самата Мрежа;
• Установяване на контакти и улесняване сътрудничеството между страните-
членки;
• Оказване на съдействие на усилията за развитие на местни и национални
стратегии за превенция на престъпността;
• Насърчаване дейностите по превенция на престъпността чрез организиране
на срещи, семинари и конференции.
*Интернет-страницата на EUCPN се намира на адрес: http://www.eucpn.org