МВР

НССП

 

Мисия

Стратегическа рамка на политиките за превенцията на престъпността в България

Настоящото изложение се основава на Националната стратегия за превенция на престъпността (2012 – 2020 г.), приета с решение на Министерския съвет през м.май 2012 г. Стратегическата идентичност на политиките за превенция на престъпността на Република България се определя от мисията, визията и йерархията на целите, които дефинира новата стратегия.

Визия – Намаляване на престъпността до възможните минимални нива, повишено доверие на гражданите към институциите и тяхно активно участие в реализирането на политиките по превенция на престъпността.

Мисия – Активизиране на противодействието на престъпността и предприемане на изпреварващи действия за нейното недопускане.

Стратегическа цел – Изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешното провеждане на правителствената политика в областта на превенцията на престъпността, с акцент върху конвенционалната престъпност.

Цел : Намаляване на престъпността и на разходите за нейното противодействие чрез превантивни действия.

Цел : Повишаване на сигурността на гражданите и на доверието им в способността на правозащитните органи да защитят правата и законните им интереси.

Цел : Намаляване дела на престъпленията с висока обществена опасност и честота на извършване;

Цел : Стимулиране на социално-икономическото развитие чрез създаване на сигурна и предвидима бизнес среда.

Настоящата стратегия се изпълнява:

ЗАЩО? Защото искаме да намалим престъпността до възможно най-ниските нива и да повишим чувството за сигурност на гражданите.

КОЙ? От централната публична власт, областните управители и кметовете, органите на местното самоуправление и на частния сектор, неправителствените организации, академичните среди и широката общественост.

КОГА? 2012 – 2020 г. – времевата рамка на стратегията кореспондира с програмния период, заложен в Статегията за национална сигурност на Република България, приета в началото на 2010 г. от Народното събрание.

КАК? Чрез спазване на основните принципи за развитие на превантивните политики като законност, комплексност и координираност, устойчивост, съобразяване със спецификата на местните условия и др.

Чрез разработване на секторни политики и програми за превенция на престъпността.

Създава се Националният съвет по превенцията на престъпността, който предлага на Министерският съвет годишен План за прилагане на Стратегията.

КЪДЕ? Обхват на превантивната дейност: превенция на престъпленията против собствеността и личността, превенция в семейството и общността, превенция сред деца и младежи, превенция с лица и групи в риск от виктимизиране и криминализиране, превенция на зависимостите, образователни политики и обучение, научни изследвания.

Конкретните превантивни мерки намират непосредствено приложение в ежедневната среда на гражданите с оглед на социално-икономическите, демографските, културно-етническите и др. особености на населението.

На местно ниво превенцията се провежда в зависимост от условията в конкретния регион, населено място и квартал.

С КАКВО? Дейностите по стратегията се финансират чрез бюджетите на отделните институции в рамките на одобрените им за година бюджетни средства.

Измерване на ефективността

Чрез системата от показатели измерваме резултатите и оценяваме постигането на заложените цели. Тази система от показатели трябва да включва удовлетвореност на гражданите, оптималност на работния процес, придобиването на знания и създаване на условия за последващо развитие.

Удовлетвореност на гражданите:

Прозрачност и отчетност ще гарантират системното информиране на обществото за развитието на националната политика по превенция на престъпността.

Насърчаване участието на гражданите при реализирането на превантивните политики.

Обратна връзка за ефективността от прилаганите политики и повишаване на чувството за сигурност на гражданите.

 

Оптималност на работния процес:

Лидерство и водеща роля на правителството в превенцията на престъпността.

Оценяването на ефективността на превантивните действия следва да се извършва чрез конкретни действия за подобряване на организацията, развитие на международната дейност и ангажиране на служители от различни обществени сектори в дейности по превенция на престъпността.

Придобиване на знания и създаване на условия за развитие:

Научните изследвания са основно средство за ефективна превенция на престъпността чрез установяване на действителното й състояние, прогнозиране на нейното развитие и предлагане на мерки за повишаване на ефективността на превантивната дейност.

Актуализирането и повишаването на професионалната квалификация на ангажираните с превенция на престъпността служители ще осигури необходимия институционалeн капацитет.

Провеждането на обучение на служители от различни институции ще им покаже какво могат да допринесат различните сектори за превенцията на престъпността.