МВР

НССП

 

Новини

Националният съвет по превенция на престъпността одобри План за изпълнение на приоритетите и постигане на целите за периода 2016-2018 година

Той включва пет приоритета и над 110 мерки за борба с конвенционалната престъпност – оповести вицепремиерът Румяна Бъчварова, която е председател на Националния съвет

По време на заседанието на съвета, което се проведе днес в Министерския съвет, беше подчертано, че основен фактор за изпълнението на плана е взаимодействието между различните държавни структури, неправителствените организации и органите на местната власт.
„Всяко едно от отговорните министерства и ведомства подготви мерки, които целят пряк ефект за ограничаване на проявите на конвенционалната престъпност. Те са достатъчно конкретни и ще бъдат разработени в планове за действие за всяка година”, така вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова обобщи приетия подход за работа след анализ на характерните прояви на битова престъпност и пораждащите я причини. „Приетият план включва над 110 мерки, които могат да гарантират резултат във всяка една от ключовите сфери” допълни министър Бъчварова. Като основен акцент в плана са изведени мерките, свързани с ограничаване на измамите и посегателствата над възрастни и самотноживеещи хора, пресичане на кражбите на селскостопанската продукция, ограничаване на незаконната сеч,  ограничаване на незаконната търговия с културни ценности, намаляване на престъпленията против собствеността, намаляването на насилието сред децата и младежите.
С изпълняването на конкретни мерки ще се ангажират МВР, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на младежта и спорта, Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието, Министерството на земеделието и храните, Министерството на културата, Министерството на туризма, Министерството на финансите, Агенция „Митници“, НСОРБ,  Държавна агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане. Ще се работи в тясно сътрудничество и координация, за да бъдат постигнати максимални резултати. На базата на годишния план ще бъдат подписани споразумения с отделните ведомства, за да се гарантира работата на съответните институции по изпълнение на предложените от тях мерки. Те ще са основа за систематичност на провежданите политики, които от своя страна ще доведат до систематичност на положителните резултати.
Пет са основните приоритети, заложени в плана: изграждане на сигурна и безопасна среда в населените места; създаване на условия за намаляване на риска от престъпление сред уязвими групи – деца, възрастни, самотноживеещи, маргинализирани групи; изграждане на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между органите на държавна власт, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество; изграждане на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване на дух на отговорност и развиване на гражданска култура; техническо и организационно обезпечаване на превенцията на престъпността.
Друго съществено решение, взето в рамките на съвета, е свързано с предложения за иницииране на законодателни промени по част от предлаганите мерки. „Считаме, че ще бъде полезно и ефективно да подкрепим усилията с общ пакет от законодателни промени, които да гарантират изпълнението на намеренията и изброените мерки и да постигнем подобряване на средата”, коментира вицепремиера Бъчварова. Тя постави акцент и върху предложението за провеждане на разяснителна кампания за предотвратяване виктимизирането на хора от уязвими и маргинализирани групи чрез въвличането им в ощетяващи бюджета финансови престъпления.
По предложение на Министерството на труда и социалната политика в плана ще бъдат включени и редица мерки, които да са насочени към заетост, образование и квалификация на маргинализираните групи от обществото, за да може да се осигури реализацията им на пазара на труда. В координация и сътрудничество с Националното сдружение на общините и други институции министерството ще работи за осигуряване на по-добър социален патронаж на самотноживеещите възрастни хора в малките населени места с оглед превенция на посегателствата срещу тях.
От Изпълнителната агенция по горите разясниха предприетите до момента действия за минимизиране на нарушенията на Закона за горите – въвеждане на електронен превозен билет, снабдяване на всички автомобили, които превозват дървесина, с GPS системи, осъществяване на постоянно видеонаблюдение в обектите, в които постъпва и се обработва дървесина. Държавната агенция предлага и разглеждането на промени в нормативната уредба, свързани с възможността многократните нарушители на закона да полагат общественополезен труд, а на водачите, превозващи незаконно дървесина, да бъде отнемано свидетелството за управление на МПС за определен срок.
С оглед подготовката за предстоящия летен сезон Министерството на туризма ще проведе традиционните вече срещи с ангажираните институции и представители на местната власт, за да се гарантира успешен и сигурен сезон.
Директорът на ГД „Национална полиция” главен комисар Христо Терзийски очерта предстоящите задачи, свързани със създаване на необходимата организация за гарантиране сигурността на туристите през летния сезон, както и за опазване на селскостопанската продукция. Неотменни са и ангажиментите за подсигуряване на обществения ред в малките населени места. Съвместно с Министерството на образованието са обсъдени и мерките за предстоящата лятна ваканция за учениците.

 

14 апр 2016

Ежегоден конкурс за най-добър проект по превенция на престъпността на Европейската мрежа за превенция на престъпността.

Всяка година Европейската мрежа за превенция на престъпността провежда конкурс за най-добър европейски проект по превенция на престъпността. За конкурса всяка държава членка на ЕС номинира само един проект, който да я представлява.

Номинациите на държавите членки се изпращат на Секретариата на мрежата от националите представители в мрежата за предаване на експертно жури за оценка. Журито се състои от представители на ръководното трио на ЕС и определени от тях експерти. Журито излъчва три проекта, които се състезават за разпределяне на отличията: една първа награда от 10 000 евро и две поощрителни от по 5 000 евро.

Всички номинирани национални проекти могат да бъдат представени на Годишна конференция, организирана от председателството на мрежата, която се провежда през м.декември всяка година. Конференцията дава възможност на експертите от европейските страни да обменят опит и създадат контакти по между си. Въпреки че в конференцията могат да участват по няколко представители от страна, често, макар и не винаги, председателствата успяват да осигуряват разходите за път и хотел на един участник от страна.

2013 - ежегоден конкурс за най-добър проект по превенция на престъпността. През 2013 г. от българска страна беше номиниран проект „Да спрем домашното насилие“ на ОДМВР Търговище и асоциация „НАЯ“.

В заключение на своето председателство на мрежата през втората половина на 2013 г. литовската страна е подготвила обобщена информация и препоръки по темата за превенция на домашното насилие. Дискусиите по темата са провеждани по 5 направления:

Тактики и задължителни действия за първоначална реакция;

Механизми за социална подкрепа за жертвите на насилие;

Медиация и домашно насилие;

Програми за въздействие върху насилствено поведение и тяхното влияние върху наказанието;

Оценка на риска и неговото влияние върху мерките за защита.

ОТПРАВЕНИ ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ:

Да се положат реални усилия между социалните партньори за съвместна работа и са обединяване на усилията в превантивния процес срещу проявите на домашно насилие. Да се поддържа междуинституционална комуникация.

Работата на институциите да е ориентирана към жертвите на домашно насилие.

Експертите, които работят по конкретни случаи на домашно насилие, да познават динамиката и различните профили на насилствено поведение спрямо партньора. Да могат да оценяват ситуацията чрез инструменти за оценка на риска, но и да разчитат на собствената си интуиция и да работят както с жертвата, така и с извършителя.

Провеждането на съвместни обучения за полицейски служители, съдии, прокурори, криминалисти, социални работници и медиатори би спомогнало да се развие обща гледна точка и стратегия срещу домашното насилие.

Препоръчва се дейността на институциите по отделните случаи да се координира от една структура. Възможно е да се организира постоянна национална мултидисциплинарна група. Препоръчва се да бъдат включени и НПО.

Програмите за първична превенция, които могат да променят насилствено поведение на младите хора и тяхното отношение към домашното насилие, трябва да са част от общата превантивна дейност в училищата.

Ранната превенция на домашното насилие може да намали бъдещ ущърб за обществото и да му донесе дългосрочен позитивен ефект.

2014 - ежегоден конкурс за най-добър проект по превенция на престъпността.

Темата на годишния конкурс за най-добър проект по превенция на престъпността 2014 г. е трафик на хора.

След уточняване от Европейската мрежа за превенция на бланките за кандидатстване, информацията ще бъде публикувана на страницата на Националния съвет по превенция на престъпността.

Ирландското председателство на Европейската мрежа за превенция на престъпността изготви наръчник за експерти, които разработват превантивни дейности и програми. Част 2-ра от наръчника: „Практически указания за оценяване на инициативите за превенцията на престъпността“ може да бъде намерена на български език на: http://www.eucpn.org/library/results.asp?category=&pubdate=2014.

17 апр 2014

В партньорство с България и Чехия стартира проект „Детство без престъпност“ на румънската полиция

Откриване на проекта

На 14 януари 2014 г. в Букурещ беше открит официално проект на румънската полиция „Детство без престъпност“ за подобряване работата на полицията, социалните служби и училищата за вторична превенция на престъпността сред деца до 14-годишна възраст. Партньори по проекта са Секретариатът на Националния съвет по превенция на престъпността, който се администрира от ДКИАД – МВР, и Управлението на полицията на гр. Прага, Чехия. Проектът се финансира от програма „Превенция и борба с престъпността“ на ЕК.

Българското участие

В България експертите успяха да посетят Главна дирекция „Национална полиция”, Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни в гр. София, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Консултативния кабинет за психологическа помощ и подкрепа за деца и родители на район „Лозенец” в гр. София.

Българското участие е свързано изготвяне на диагностика за състоянието на превенцията на противообществените прояви на деца до 14-години в трите страни. Добрите практики ще бъдат приложени към наръчник за работа на мултидисциплинарните екипи с децата с отклоняващо се поведение. Наръчникът ще бъде преведен на български език. Проектът е записан в годишната програма на Европейската мрежа по превенция на престъпността.

Чехия

В МВР на Чехия е ситуирана дирекция „Политики за сигурност“, в чийто състав е структурата за превенция на престъпността. Националната стратегия за превенция на престъпността е за 3-годишен период. През 1994 г. е създаден Национален комитет за превенция, който се администрира от чешкото МВР и отговаря за финансирането на проекти по превенция от общините. В 14-те административни региона на страната са назначени мениджъри по превенция на престъпността. Сред националните приоритети е превенцията на трафик на хора, кибер престъпност, домашно насилие и насилие над деца.

Деца в конфликт със закона не носят наказателна отговорност до 15-годишна възраст. Спрямо тях се предприемат образователни, възпитателни и ограничителни мерки. От 2004 до сега на територията на страната са изградени 42 специални стаи за изслушване (сини стаи) на деца – жертви на престъпно посегателство.

Румъния

Функционира Институт за изследвания и превенция, подчинен на зам.-директора на Охранителната полиция на Румъния. Основната му задача е да провежда социологически проучвания за нуждите на полицията и да разработва мерки за превенция на престъпността. Приоритет на института е превенцията на младежката престъпност.

Партньори на полицията в превантивната дейност са социални служби, училищни власти, кметовете, неправителствения сектор и църквата и др.

В началото на всяка учебна година по инициатива на Инспектората към Министерството на образованието на Румъния (Инспектората) се подписват протоколи за взаимодействие по въпросите на превенцията на престъпността между представители на полиция, училищни ръководства и родителски настоятелства. Поддържа се обща база данни за инциденти в училищата през Инспектората. Също така всяка учебна година има по една седмица, наречена Училището по друг начин”, когато учениците нямат учебни занятия, а само участие в различни дейности с превантивен характер. Децата са ангажирани с различни дейности по интереси, сред които фотография, участие в театрални формати, беседи с участието на известни личности от спорта и културата, посещения на специализирани филми с превантивна насоченост и др.

За допълнителна информация - тел. 02982 6367 и ел.адрес: [email protected]. Очакваме Ваши коментари и въпроси!

20 мар 2014

През м.януари т.г. беше проведен работен семинар между представители на МВР и Националното сдружение на общините в Република България за обсъждане на конкретни стъпки за превенция на престъпността на общинско равнище.

Взаимодействието между общините и териториалните структури на МВР е ефективен инструмент за подобряване на опазването на обществения ред и сигурността на гражданите и отговаря на основната цел на вътрешната сигурност на ЕС – открита и сигурна Европа.

Договорът от Лисабон, чл.2, определя превенцията на престъпността като интегрална част от основната цел на ЕС – да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи.

Партньори в провеждането на политиките по превенция на престъпността са институциите, общинските власти и гражданското общество. Общинските власти могат да влияят върху намаляването на условията за престъпност на местно ниво, особено за младежка престъпност, престъпления свързани с наркотици, домашно насилие, насилие в училищата, изграждане на култура на превенция, интеграция на малцинства, трафик на хора и др.

Общините са естественият комуникатор между хората в населените места и полицаите, социалните работници и др. На европейско равнище това сътрудничество по превенция на престъпността се изразява чрез партньорството между Европейската мрежа за превенция на престъпността и Европейския форум за урбанистична сигурност.

В нашата страна в средата на 2012 г. беше подписана Програма за взаимодействие между МВР и Националното сдружение на общините в България. На работния семинар през м. януари т.г. беше обсъден проект на план за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция на престъпността (2012 – 2020 г.) и мерки, които общините могат да предприемат за подобряване на превантивната работа и сигурността в населените места. Целта е да се осигурят по-добри условия и по-високо качество на живот на гражданите.

Въпреки наличната законова уредба реалността налага да се търси по-целесъобразен законодателен подход, който да подпомогне местните власти за опазване и контрол на реда на територията на всяка община. Обсъдени са възможни текстове за промяна на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Целта е да се създаде правна възможност в общинската администрация да могат да се създават звена за контрол по опазване на реда.

22 фев 2013

Пета международна конференция на Европейския форум за урбанистична сигурност на тема „Сигурност, демокрация и градове: бъдещето на превенцията ”, проведена в края на миналата година в гр. Париж, Франция

През м.декември 2012 г. във гр.Париж, Франция се проведе V-та международна конференция на тема „Сигурност, демокрация и градове: бъдещето на превенцията“, организирана от Европейския форум за урбанистична сигурност.

Европейския форум за урбанистична сигурност е създаден през 1987 г. под егидата на Съвета на Европа. Основната му цел е да съдейства за засилване на сътрудничеството между европейските градове за постигане на споделена европейска култура за сигурност и превенция на престъпността, основана на зачитането на фундаменталните права.

На конференцията са присъствали около 800 представители, работещи в сектора за сигурност в градска среда, сред които служители на местната и на изпълнителната власт, на гражданското общество, магистрати, социални работници, представители на научни институти и университети. Работата на участниците е била организирана под формата на дебати в пленарни сесии, дискусии, обучителни сесии, филми, лекции на представители на международни, европейски и национални институции.

Основните теми, които е дискутирано по време на конференцията, са свързани с превенция на престъпността в областите на:

наркотици и зависимости;

предотвратяване на насилието над жените;

общи превантивни действия на общинско, регионално и национално ниво;

организирана престъпност;

медиация;

организация и управление на процесите по превенция на престъпността;

туризъм и сигурност;

спорт и сигурност;

сигурност и инструменти за превенция;

колективно насилие;

градът през нощта;

участие на гражданите в сигурността;

миграция и интеграция;

бягство от училище и превенция на насилието.

Конференция позволи обмяната на добри практики в сферата на градската сигурност и засилване на взаимодействието и мрежите за сътрудничество между участниците в политиките по превенция на престъпността в Европа и извън нея.

13 фев 2013