МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

Новини и събития

ИНФОРМАЦИЯ

    Управителният съвет на Сдружение ”Синдикат на служителите в Министерство на вътрешните работи” на основание Раздел II, чл.42, ал.1 във връзка Раздел I, чл.15 и чл.22, ал.2 т.4 от устава на сдружението, свиква ТРЕТИ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС , който ще се проведе на 05.10.2018 година в Учебен център “ОРЕЛ“ на Сдружение “Синдикат на служителите в МВР“ в село Рибарица, община Тетевен, област Ловеч с начален час 13,00 часа при следния дневен ред :

1.Приемане доклада за дейността на Управителния съвет, финансовият отчет и изпълнението на основните насоки през срока на мандата.
2.Приемане на промени в устава;
3.Приемане на решение за пререгистрация на Сдружение “Синдикат на служителите в МВР.
4.Приемане на основните насоки за дейността на Синдиката и програма за тяхното изпълнение за периода 2018 г. – 2022 г.;
5.Избор и освобождаване на членовете на Управителния съвет;
6.Избор на председател и членовете на Националната контролна комисия;
7.Приемане на бюджета на ССМВР за 2019 година ;


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УС – ССМВР : ……… П ………

ИВАН ПАВЛОВ                                                                                                                                  

03 сеп 2018