МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

Информация съгласно Закона за счетоводството - публичност на финансовите отчети (чл.38,ал.1,т.3)

Счетоводен баланс към 31.12.2020 г.

Счетоводен баланс към 31.12.2019 г.
 
Счетоводен баланс към 31.12.2018 г.

 Счетоводен баланс към 31.12.2017 г.