МВР

Синдикат на служителите в МВР

 

Основни насоки

 

 

1. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с приоритет към рисковите работни места и осигуряване на редовни профилактични медицински прегледи във всички структури.
2. Постигане на еднаквост при прилагането на  разпоредбите за организацията и разпределението на работното време, обективно отчитане на положения труд и компенсиране на извънредния труд  съобразно нормативните изисквания.
3. Разработване на мерки за синдикална защита срещу проявите на дискриминация на работното място, включително под формата на тормоз и възпрепятстване на кариерното развитие.
4. Подобряване на правния режим за предоставяне на специална закрила за някои категории служители – служители с трайно намалена работоспособност, пострадали при или по повод изпълнение на служебните задължения, на бременни служителки или служителки – майки на малки деца.
5. Разработване и прилагане на мерки за ограничаване /избягване/ и разобличаване корупционни практики с участие на служители от МВР.
6. Активно участие в разработването и приемането на иновативни модели и образци на униформено облекло за служителите в МВР, както и тяхната стандартизация и интелектуална защита, съобразена с качествените показатели и функционални нужди на служителите за изпълнение на възложените им професионални задачи.

Във вътрешноорганизационен план основна насока в работата на организацията трябва да стане развиване на мрежата от синдикални структури и укрепване на организацията посредством подобряване на взаимодействието между органите на синдиката, чрез изработване на ясни и работещи правила и процедури. Предвиждат се повишени изисквания за легитимност на взетите решения – прозрачност, като резултат от широка дискусия и последващо разпространение сред всички членове на синдиката.

Изпълнението на горните насоки  ще се постигне чрез прилагане на всички форми и средства, предвидени в Устава на ССМВР и договорените инструменти и механизми на взаимодействие с ръководството на МВР, както и чрез активно използване на сигналната функция, присъща на всеки работещ синдикат.