МВР

МВР ИП

 

Допълнителна информация

Специализираната психологична подготовка на всички категории служители в МВР се осъществява от Института по психология – МВР. Тази практика стартира през есента на 1969 г. с един лекционен курс в тогавашната Висша специална школа на МВР и продължава и до днес като едновременно с това непрекъснато се актуализира, съобразно съвременните обучителни практики и стардарти. Усвояването на знанията се подпомага от нагледни материали, практически казуси, самостоятелна разработка на реферати и презентации.
 
Съгласно актуалните учебни планове и програми, служители от сектор “Емпирични изследвания и специализирана психологична подготовка” провеждат обучението по дисциплините:
- “Професионална психология ” и „Психология на дейностите в МВР” във Факултет “Полиция”
- “Психология на управлението”, „Психология” и  „Управление на конфликти в колектива”  във Факултет “Пожарна и аварийна безопасност” в Академията на МВР.

Специалистите от сектора разработват и реализират обучителни модули за нуждите на специализираната психологична подготовка на служители от различни направления на дейност в МВР.

Провеждат се и профилирани психологични обучения на лица и екипи от други ведомства и организации, въз основа на сключени договори с МВР.

Приложеният списък съдържа теми, които могат да се конкретизират в зависимост от нуждите на заявителя:
• Психологични аспекти на разпита в досъдебното производство;
• Участие на малолетни и непълнолетни пострадали и свидетели на престъпления, в съдебни процеси;
• Психологични аспекти на работата на полицейските служители с жертви на домашно насилие;
• Психологични аспекти на работата на полицейските служители с жертви на престъпления;
• Повишаване на психологическата компетентност на полицейските служители, които работят с граждани;
• Формиране на конкретни практически умения за ефективно служебно общуване с гражданите;
• Психологични аспекти на поведението на полицейските служители в критични ситуации;
• Умения на полицая за разрешаване на конфликтни ситуации;
• Формиране на екипи и екипно взаимодействие;
• Лидерство и стимулиране на мотивацията на служители от МВР.

Друга дейност на сектора е провеждането на психологични и социално-психологични изследвания в структурите на МВР по заявки от службите.

Служителите на сектора участват в заседанията на Експертния съвет на Института по психология – МВР и са членове на Постоянната комисия по правата на човека и полицейската етика в МВР и на Постоянната работна група „Полицията в близост до обществото”.