МВР

МВР ИП

 

Нагласи на инспекторите от ДПС и помагащите професионалисти в контекста напрофесионалните им контакти. Системен анализ

н.с. Мариана Зарова, сектор "Консултативна психология" 


РЕЗЮМЕ


Статията очертава общите рамки на професионалната позиция на инспектора от ДПС чрез изследване на нейния смисъл в различни контексти (вътрешно институционален и междуинституционален). Текстът е базиран на изследване по метода на полуструктурираното интервю на група инспектори ДПС и помагащи професионалисти (психолог и социален работник). Теоретичните източници, формиращи подхода на авторката са в полето на социалния конструктивизъм и системното разбиране за организациите.
Разгледани са възгледите, които повлияват ежедневното функциониране на изследваната работна група и модифицират начина, по който тя се възприема “отвън” – възгледът за различието, за контрола, за децата в нужда. Представен е модел на взаимодействие между институциите, работещи с проблемни деца в българския контекст. Внимание е отделено на визията на инспекторите за тяхната позиция в полицейската организация.
Смисълът на позицията на инспектора ДПС в системата от грижи за проблемните деца е открит в осъществяването на контрол, осигуряващ на децата в риск  защита и адекватна социализация.

КЪМ СТАТИЯТА>>>