МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Функции на дирекция "Международни проекти"

 

 

Дирекция "Международни проекти" (ДМП) е структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и договори.

ДМП осъществява функциите на Отговорен орган за управление на средствата от фондове на Европейския съюз, като:

а) осъществява взаимодействие с институции и структури на Европейския съюз и сътрудничество с отговорните органи в останалите държави членки;

б) организира и координира дейностите, свързани с подготовката на национални програми в област "Вътрешни работи", и внася в Европейската комисия предложенията за програми;

в) взаимодейства с органи и организации, участващи в изпълнението на програмите, включително международни и неправителствени организации;

г) координира процеса на съгласуваност и взаимно допълване на финансирането от Европейския съюз в област "Вътрешни работи" с други национални и европейски финансови инструменти;

д) осъществява предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки и процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове;

е) координира и провежда информационна дейност, свързана с усвояване на средствата по фондовете;

ж) осъществява мониторинг, верификация, оценка и контрол върху дейността на крайните бенефициенти;

з) осъществява контрол за прилагането на изискванията за счетоводната отчетност от крайните бенефициенти;

и) съставя доклади до Европейската комисия за изпълнението на програмите;

к) администрира сигналите за нередности и измами със средства на Европейския съюз и докладва установените случаи;

л) ползва информационните системи за управление на фондовете в областта на вътрешните работи;

м) организира и провежда процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, и сключва договори за безвъзмездна финансова помощ;

н) организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от Техническата помощ по европейските фондове, и сключва договори;

о) получава плащания от Европейската комисия и извършва плащания в изпълнение на дейностите по фондовете;

ДМП осъществява функциите на Програмен оператор за управление на средствата по програма "Вътрешни работи", финансирана по Норвежкия финансов механизъм, като:

а) осъществява взаимодействие с Офиса на Норвежкия финансов механизъм и Министерството на външните работи на Кралство Норвегия, международни и национални организации и институции, участващи в изпълнението на програмата;

б) организира и координира дейностите, свързани с подготовката на програмата, и внася предложения за одобрение и изменение на програмата;

в) отговаря за изготвянето на детайлно описание на системите за управление и контрол и представянето му на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет;

г) координира процеса на съгласуваност и взаимно допълване на финансирането по програмата с други национални и европейски финансови инструменти;

д) осъществява предварителен и последващ контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки, които са финансирани напълно или частично със средства от Норвежкия финансов механизъм;

е) координира и провежда информационна дейност, свързана с усвояване на средствата по програма "Вътрешни работи";

ж) осъществява мониторинг, верификация, оценка и контрол върху дейността на крайните бенефициенти;

з) осигурява система за записване и съхранение в електронен вид на счетоводните записи на всеки проект, част от програмата, и събирането на данни за изпълнението, необходими за финансовото управление, отчитането, мониторинга, проверките и одита;

и) открива и поддържа отделна банкова сметка, определена за средствата за възстановяване на извършените разходи на бенефициентите, съгласно приложимите разпоредби на националното законодателство;

к) съставя доклади до Офиса на Норвежкия финансов механизъм и Националното координационно звено за изпълнението на програмата;

л) администрира сигналите за нередности и измами със средства от Норвежкия финансов механизъм и докладва установените случаи;

м) ползва информационните системи за управление на програмата;

н) организира и провежда процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани напълно или частично със средства от Норвежкия финансов механизъм, и сключва договори за безвъзмездна финансова помощ със средства по програма "Вътрешни работи" по Норвежкия финансов механизъм;

о) организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или частично с разходи за управление на Норвежкия финансов механизъм, и сключва договори с разходи за управление по програма "Вътрешни работи" по Норвежкия финансов механизъм;

п) получава и извършва плащания в изпълнение на дейностите по програмата.

ДМП подпомага министъра на вътрешните работи при координация на дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на проекти и програми, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове и от други международни програми и договори, и следи за допълняемост и избягване на двойно финансиране на проекти;

ДМП  осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.