МВР

Дирекция "КИС"

 

Заместник-директор

Хари Йосифов

Хари Йосифов


 

Образование2001 – „Колеж по телекомуникации и пощи”
Специалност „Радиотелевизионна техника”
Образователна степен: специалист
2002 - „Нов Български Университет”
Специалност „Телекомуникации”
Образователна степен: бакалавър 
2004 - „Нов Български Университет”
Специалност „Телекомуникационни системи и технологии” Образователна степен: магистър

Професионална кариера


• 2002 г. – Технически практикум в Хамбург, Германия – консултиране и продажба на хардуер и софтуерни продукти.
• 2005 г. Министерство на вътрешните работи, дирекция “Свръзки”, Сектор “Комутационни системи“
• 2009 г. - Министерство на вътрешните работи, дирекция “Комуникационни и информационни системи”, Отдел “Информационни системи”, Сектор “Администриране на интернет и информационно обслужване“
• 2013 г. – Министерство на вътрешните работи, дирекция “Комуникационни и информационни системи”, Началник на сектор „Развитие на комуникационните системи“
• 2014 г. Министерство на вътрешните работи, дирекция “Комуникационни и информационни системи”, Началник на Сектор „Техническо проектиране, изграждане и поддържане на среда за развойна дейност“,
• от 2017 г. – представлява Република България в Управителния съвет на Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
• 2017 г. назначен на длъжност заместник-директор на дирекция “Комуникационни и информационни системи” - МВР

Награди


• Заповед № 981/18.06.2008 г. от директор на дирекция “Свръзки” – “Писмена похвала” за проявен професионализъм и постигнати високи резултати при изпълнение на функционалните задължения
• Заповед № К-3177/08.05.2009 г. от министъра на вътрешните работи “Обявяване на Благодарност” за постигнати високи резултати и за конкретен съществен принос при изпълнение на служебните си задължения
• Заповед № К-5089/24.06.2009 г. от заместник-министъра на вътрешните работи “Обявяване на Благодарност” за постигнати високи резултати и за конкретен съществен принос при изпълнение на служебните си задължения
• Заповед № К-7513/24.06.2010 г. от главния секретар на МВР “Обявяване на Благодарност за постигнати високи резултати и за конкретен съществен принос при изпълнение на служебните си задължения
• Заповед № К-6525/21.06.2011 г. от министъра на вътрешните работи “Обявяване на Благодарност” за постигнати високи резултати и за конкретен съществен принос при изпълнение на служебните си задължения
• Заповед № К-7159/22.06.2012 г. от заместник-министъра на вътрешните работи “Обявяване на Благодарност” за постигнати високи резултати и за конкретен съществен принос при изпълнение на служебните си задължения
• Заповед № К-7071/27.06.2013 г. от министъра на вътрешните работи „Писмена похвала“
• Заповед № 5290з-718/04.06.2016 г. от директора на ДКИС – Писмена похвала
• 2017 г. Награда от министъра на вътрешните работи за образцово изпълнение на служебните си задължения
• Заповед 8121к-10724 /27.06.2019 г. Награда от министъра на вътрешните работи за образцово изпълнение на служебните си задължения

Езикова подготовка:

Английски и немски език;