МВР

Дирекция "КИС"

 

Фонд "Вътрешна сигурност"

  Фонд „Вътрешна сигурност“ с общ бюджет 2,8 млрд. евро е приет от Европейския парламент през м. март 2014 г. Той обхваща периода 2014-2020 г. и е насочен към държавите от Шенгенското пространство и асоциираните към Шенген страни. Очаква се през този период да бъдат реализирани програми за финансиране на проекти в приоритетни области като подобряване на граничното управление на държавите-членки и системите за наблюдение с използване на модерни технологии, засилване на сътрудничеството при прилагането на законите и подобряването на капацитета на държавите-членки да се справят с рискове за сигурността като насилствена радикализация, трафик на наркотици, киберпрестъпност, трафик на хора и др.

Фонд „Вътрешна сигурност“ има две направления. По направление „Граници“ се подпомагат националните уси­лия за постигане на еднакво високо равнище на контрол на външните граници и общата визова политика, насочена към улесняване на законното пътуване до ЕС. По направле­ние „Полиция“ се подпомагат националните усилия за борба с трансграничната организирана престъпност и тероризма, засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането и управлението на риска, целящо защита на населението и критичната инфраструктура от терорис­тични нападения и други инциденти, свързани със сигур­ността.

Основните бюджетни сред­ства и конкретни цели за националните про­грами на държавите от ЕС по направления „Граници“ и „Полиция“ се определят с регламенти, приети от Съвета и Европейския пар­ламент. Държавите -членки пред­лагат национални про­грами за постигане на тези цели и предоставят предвари­телна оценка на разходите за всяко действие. В националните програми се посочват областите, в които средствата на ЕС могат да допълнят нацио­налните средства. Комисията одобрява националните програми.

След приемането на нацио­налните програми, сред­ствата се разпределят от централния национа­лен орган, отговарящ за управлението им, в съот­ветствие с приоритетите. Дирекция „Международни проекти“ към Министерство на вътрешните работи е определена за отговорен орган за управлението на Фонда. Дирекцията управлява и раз­пределя средствата на национално ниво в съот­ветствие с националните приоритети и ситуацията в страната.

България получава от Фонда "Вътрешна сигурност" на ЕС общо 72 759 923 евро до 2020 г.

За допълнителна информация и преглед на програмните документи по Фонд „Вътрешна сигурност“ ТУК (към страницата на ДМП)

Инструмент за граници и визи

 

                        Осигуряване следгаранционна поддръжка на изградени ТЕТРА системи на външните граници и Националната компонента на Шенгенската информационна система  
договор
кратка информация

                         Изграждане на системи за видеонаблюдение и за контрол на ППС през ГКПП на външните граници 
договор 
кратка информация

                        Повишаване на сигурността и надеждността на МПД на МВР по външните граници на ЕС
договор 
кратка информация

                        Обновяване софтуера на TETRA система на МВР за взаимодействие по външните граници на ЕС
договор 
кратка информация 

                  
 
Доизграждане на Н.ШИС чрез осигуряване на допълнителна функционалност на Главния и Резервния комуникационен компютърен център
договор
кратка информация

                       Надграждане и подготовка на АИС "Граничен контрол" за работа с функционалност вход/изход
договор
кратка информация

                       Развитие и внедряване на Системата Влизане/Излизане на ЕС  
договор
кратка информация


                        Следгаранционна поддръжка на НШИС
договор
кратка информация


Инструмент за полицейско сътрудничество и управление при кризи

 

                        Обмен и обучение на служители по тематики, свързани със сигурността на информацията, информационните системи и мрежите за пренос за технологична съвместимост на полицейските системи със структури от ЕС
договор 
кратка информация

                        Изграждане, развитие и поддръжка на автоматизирани полицейски  информационни системи 
договор
кратка информация

                       Доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението и органите на управление за действия при извънредни ситуации, свързани със защитата на ЕКИ 
договор
кратка информация

                      Обучение за анализ на мрежови трафик с цел киберзащита и администриране на „защитни стени“
договор
кратка информация