МВР

Дирекция "КИС"

 

Функции на ДКИС

Дирекция „Комуникационни и информационни системи” е структура на МВР, която осигурява функционирането и развитието на комуникационните и информационните системи на МВР и други държавни органи, като:

1. изгражда, поддържа и развива комуникационни системи за управлението на МВР, проучва и предлага за внедряване нови технически средства и системи;

2. оказва съдействие при изграждането на автоматизираните информационни фондове, поддържа и развива в техническо отношение автоматизираните информационни системи на МВР;

3. оказва съдействие на структурите на МВР при проектиране, изграждане, поддържане и развитие на системи за видеонаблюдение и сигурност;

4. проектира и разработва автоматизирани информационни системи в МВР; адаптира програмното осигуряване на разработените в ДКИС автоматизирани информационни системи към измененията в нормативната база и разширява функционалните им възможности;

5. оказва съдействие при интегрирането на АИС в комуникационната и информационната среда на МВР, разработвани от външен изпълнител;

6. проектира, изгражда и развива общия информационен модел за автоматизирано съхранение на информация и обща система от класификатори за автоматизираните информационни системи на МВР; проучва и предлага за прилагане нови програмни и технически средства за автоматизираните информационни системи на МВР;

7. формулира, реализира, развива и съгласува политиките, приоритетите, плановете, програмите и проектите на МВР, свързани с комуникационни и информационни системи; реализира политиките и определя насоките за развитие и усъвършенстване на комуникационните и информационните системи на МВР;

8. управлява и изпълнява проекти, финансирани от бюджета, от структурните фондове или програми на ЕС, от двустранни и други международни споразумения;

9. изготвя и/или съгласува изискванията за доставка на програмни и технически средства за комуникационните и информационните системи на МВР;

10. организира взаимодействието и осъществява техническата съвместимост с комуникационни и автоматизирани информационни системи на други държавни органи и държави; осигурява специализирани комуникации за държавни органи;

11. проектира, разработва, развива и съгласува в техническо отношение програмни средства за информационен обмен с международни и национални институции;

12. проектира, разработва, изгражда, поддържа и съгласува в техническо отношение комуникационната и информационната среда, както и програмните средства за националните системи и националните компоненти на международни информационни системи, подпомагащи противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и сигурността, контрола по спазване на правилата за движение по пътищата и безопасността на движението и др., в правомощията на МВР;

13. проучва, изгражда, поддържа и развива в техническо и функционално отношение Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система на населението при бедствия и извънредни ситуации; поддържа актуална база данни за длъжностните лица, включени в групите за оповестяване;

14. организира и участва в тренировки по използване на комуникационни и информационни системи за установяване състоянието и готовността на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване;

15. организира и осъществява криптографската защита на комуникационните системи, необходими за държавното ръководство и за други държавни органи; планира, организира и прилага дейности по информационна сигурност на комуникационните и информационните системи в МВР; подпомага и координира процеса по акредитиране на АИС и мрежи в организационните единици в МВР;

16. осигурява достъп до интернет и услуги в интернет за структурите на МВР; изгражда и поддържа в техническо и програмно отношение електронните портали на МВР в корпоративната мрежа и в интернет;

17. участва при планиране, изграждане и развитие в техническо отношение на системите, свързани с работата на Единния европейски номер за спешни повиквания 112;

18. планира и разпределя радиочестотния ресурс на МВР и участва в актуализирането на националния радиочестотен план; координира и съгласува използването на честоти и честотни ленти на национално ниво; създава и поддържа ведомствения номерационен план, участва в създаването и разпределението на националния номерационен план;

19. организира и координира взаимодействието с предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за осигуряване на комуникационни и информационни услуги за МВР;

20. планира, разработва, изгражда и поддържа комуникационно-информационната система на МВР за управление във военно време, както и интегрирането ѝ с други системи на държавните органи и институции;

21. осигурява функционирането и развитието на системата за мониторинг - Център за аерокосмически наблюдения (ЦАН), за предоставяне на получената и обработената информация на структурите на МВР и обмен с други държавни органи и институции; развива геопортала на ЦАН с нови функционални възможности; прилага и услуги съгласно европейски програми;

22. изпълнява дейности, произтичащи от отговорностите на МВР съгласно Закона за електронното управление, Закона за електронната идентификация и Закона за електронния документ и електронния подпис, и взаимодейства с Държавна агенция „Електронно управление”.