МВР

Дирекция "КИС"

 

Структурни фондове

Оперативна програма "Добро управление"

 

Развитие на пилотната система за електронна идентификация и внедряване в продуктивен режим -ПРЕКРАТЕН

 

Създаване на условия за реализация на национална схема за електронна идентификация и постигане на следните специфични цели:

 • Осигуряване на удобен механизъм за централизирана електронна идентификация на физически лица в електронния свят, позволяващ лесна и удобна проверка на идентичността на физическите лица, при максимална защита (най-високо ниво, според Регламент ЕС 910/2014), за реализиране на сигурен електронен документооборот и транзакции;
 • Осигуряване на гъвкави възможности за издаване на удостоверения за електронна идентификация, както в България, така и за гражданите в чужбина, и персонализирането им върху широк кръг от носители, за да се осигури максимално разпространение, при минимални разходи за гражданите за носители и четци;
 • Осигуряване на технологична възможност за идентификация, която да позволи електронно гласуване от дистанция; 
 • Присъединяване към Европейската инициатива за трансгранична електронна идентификация;
 • Осигуряване възможности за потребителите, които да осигурят по-висока сигурност, информираност и контрол при използване на електронна идентификация електронните административни услуги.

  Договор   
  Кратка информация

 

Създаване на технологична среда за предоставяне на данни в реално време от Централизирания регистър на МПС на АИС на ИААА, НАП, общинските администрации и АПИ; рефакториране на АИС КОС; реализиране на АИС ЧОД и разработване на нови електронни административни услуги

 

Централизираният регистър на МПС ще обслужва в реално време заявки от информационните системи на редица администрации, за изпълнение на техните функции.

 • Съществуващият АИС КОС ще предоставя възможности за електронно предоставяне на информация от/на външни бази данни.
 • Очаква се разработване и внедряване на АИС ЧОД.
 • Предвижда се и реализирането на електронни административни услуги и комплексни административни услуги, интерфейси за отворени данни в машинно-четим вид и др.

 • Договор 
  Кратка информация

 

Обучение Cisco Networking и програмно осигуряване - ПРИКЛЮЧЕН

 

 • Доразвиване на реформата в държавната администрация чрез създаване на условия за повишаване на капацитета за работа със съвременни ИКТ технологии.
 • Въвеждане на принципите на постоянно обучение.
 •        
  Договор
  Кратка информация 

 

Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители на ДКИС-МВР за конфигуриране и администриране на телефонни централи тип MiVoice MX-ONE минимум V.6.3, MiVoice Office 400, Unify Open Scape 4000 Basic и сървърни приложения за IP телефонни централи чрез Linux OS - ПРИКЛЮЧЕН

 

 • Повишаване на професионалната квалификация на служителите на ДКИС – МВР при изпълнение на основните им задължения, свързани с непрекъснато функциониране на поддържане на пълната функционалност и работоспособност на цифровите телефонни централи и комуникационните съоръжения, изграждащи мрежата за предаване на глас на МВР.
 • Доразвиване на реформата в държавната администрация чрез подобряване на специализираните знания и практически умения на служителите от ДКИС МВР за ефективно използване на ИКТ и въвеждането на нови технологии при изграждането на съвременна и надеждна телекомуникационна мрежа на МВР.
 • Въвеждане на принципите на постоянно обучение.

 • Договор
  Кратка информация

 

Специализирано обучение за служителите за безопасна работа на височина и боравене с лични предпазни средства - ПРИКЛЮЧЕН

 

 • Повишаване на професионалната квалификация на служителите на ДКИС – МВР за безопасна работа на височина и боравене с лични предпазни средства.
 • Доразвиване на реформата в държавната администрация чрез създаване на проактивен механизъм за превенция и управление на риска при бедствия, аварии и кризи и намаляване на последствията от възникването им.

 • Договор
  Кратка информация

 

Обучение за изграждане и усъвършенстване на умения за работа като специалисти по техническа поддръжка на радиокомуникационно оборудване - ПРИКЛЮЧЕН

 

 • Повишаване на професионалната квалификация на служителите на ДКИС МВР за работа и поддръжка на радиокомуникационните системи.
 • Доразвиване на реформата в държавната администрация чрез подобряване на специализираните знания и практически умения на служителите от ДКИС МВР за постигане на непрекъснатост в предоставянето на услуги от радиокомуникационното оборудване.
 • Въвеждане на принципите на постоянно обучение.

 • Договор
  Кратка информация

 

Специализирано обучение на служителите за работа със системите за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за повишаване сигурността на гражданското общество - ПРИКЛЮЧЕН

 

 • Подобряване на специализираните знания и умения на служителите във връзка с ползването на информационните технологии в системите за мониторинг за пожари, замърсявания на атмосферния въздух, метеорологичната обстановка с цел предприемане на адекватни действия за защита на населението.
 • Повишаване нивото на специализираните знания и умения на служителите, които поддържат, администрират, надграждат и развиват системите за ранно предупреждение и оповестяване.
 • Повишаване на административния капацитет с цел по-ефективно взаимодействие между държавната администрация, обществото и бизнеса.
 • Подпомагане осъществяването на реформата в държавната администрация чрез развитие на необходимите компетентности на служителите.

 • Договор
  Кратка информация


  Обучение Cisco Networking и програмно осигуряване за служители от териториалните структури на Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - Министерство на вътрешните работи

   

  • Придобиване на нови специализирани знания и умения на служителите за по-високо ниво на техническа поддръжка;
  • Използване на съвременните комуникационни и информационни технологии в ежедневната работа на служителите на МВР;
  • Повишаване на административния капацитет с цел по- ефективно взаимодействие между териториалната администрация, обществото и бизнеса.

  договор
  кратка информацияСпециализирано обучение на служителите от териториалните структури на Дирекция "Комуникационни и информационни системи"-МВР за повишаване на професионализма и експертизата им при техническата поддръжка на системите за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението за осигуряване на надеждна защита при бедствия

   
  • Придобиване на нови специализирани знания и умения на служителите за по-високо ниво на техническа поддръжка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.
  • Използване на съвременните комуникационни и информационни технологии за защита на населението и критичната инфраструктура.
  • Повишаване на административния капацитет с цел по- ефективно взаимодействие между териториалната администрация, обществото и бизнеса.
  • Подпомагане осъществяването на реформата в държавната администрация чрез развитие на необходимите компетентности на служителите.

  договор
  кратка информация


  Изграждане на единна, ефективна система за управление на ресурси в системата на Министерството на вътрешните работи

   

  Договор
  Кратка информация