МВР

Дирекция "БДС"

 

Функции на ДБДС

    Дирекция "Български документи за самоличност" (ДБДС) е структура на МВР, която съгласно чл. 83 от Правилника за устройството и дейността на МВР осъществява дейности, свързани с българските лични документи:

    1. издава, отказва издаването, отнема, изземва и обявява за невалидни и унищожени български лични документи при условия и по ред, определени със закон;

    2. персонализира български лични документи, издавани от други оправомощени служби и ведомства;

    3. съгласува издаването на временни паспорти от МВР по отношение самоличността на български граждани, подали заявления в дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина, на които след 1 септември1999 г. не са издавани български лични документи;

    4. управлява, анализира и контролира технологичните дейности по изработката на българските лични документи, чието издаване е предвидено в закон;

    5. въвежда в информационен фонд забрани за напускане пределите на Република България, приложени от държавни органи, в предвидените от закон случаи;

    6. дава становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с българските лични документи;

    7. събира, обработва, въвежда, систематизира, използва и предоставя информация, организирана в информационни фондове, системи или регистри, създадени по силата на закон, за изпълнение на правомощията по направления на дейност;

    8. обработва данни в ШИС и информационните фондове на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) по направление на дейност;

    9. извършва разработване, предпечатна подготовка и изработва защитени документи, печати и щемпели;

    10. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол за дейностите по т.1 - 8 в областните дирекции.

Административно обслужване