МВР

МВР ИП

 

Психологическо подпомагане след преживяване на остър травматичен стрес

Габриела Шопова, сектор "Консултативна психология"

РЕЗЮМЕ

Статията разглежда три основни подхода за психологично подпомагане след преживяна травма – дебрифинг, индивидуално консултиране и сравнително новия и непознат у нас метод, наречен EMDR – терапия.
Авторката проблематизира дебрифинга като метод за редуциране симптомите на травматичния стрес, поставяйки въпросът в каква степен дебрифингът осъществява целите, за които е създаден. Акцент в анализа е рефлексията върху опита на служителите от сектор”Консултативна психология” в провеждането на дебрифинги през последните години.
Текстът, посветен на индивидуалното консултиране след травматичен стрес (нар. още посттравматична терапия) представя един еклектичен подход за работа с травмата. Описани са принципите и техниките на посттравматичната терапия (работа със скръбта, разказване историята на травмата, използване на ролеви игри и др.); внимание е отделено и на процеса на приключване на консултирането.
Текстът, касаещ EMDR – терапията е насочен към създаването на най-обща представа за този нов за България метод, който може да бъде предложен като начин за работа от сектор”Консултативна психология”.
Обзорната статия е полезен ориентир за потребителите на подобен тип посттравматична индивидуална и групова работа, както и ценно помагало за колегите в практическата им дейност.

КЪМ СТАТИЯТА>>>