МВР

МВР ИП

 

Лидерство и спецификите му в системата на МВР

Мария Михайлова – Коцева, сектор “Консултативна психология”


"Истинският лидер няма нужда да води.
Стига му да покаже посоката"
Шарл де Гол

РЕЗЮМЕ

Статията разглежда лидерството като феномен в междуличностните отношения в организациите. Авторката обръща внимание на разликите между лидерство и ръководство, поставяйки  акцент върху неформалните аспекти на лидерството.
Основната част от текстът представлява хронологично подреден обзор на теориите за лидерството. Разгледани са четирите най-широко използвани подхода за изучаване на лидерството: теории, основаващи се на чертите от характера, личностно – поведенчески теории, ситуационни и трансформационни теории.
Опитът на сектор “Консултативна психология” по линия на различни проекти, свързани с организационно консултиране и обучение на ръководители на средно ниво в полицията е обобщен в раздела: “Лидерство в системата на МВР”.
В заключение, авторката аргументира тезата, че комбинирането на двата подхода – преподаване на диагностични умения и обогатяване на поведенческия репертоар на лидера, е най-резултатно за повишаване на ефективността на ръководителите в полицията.


КЪМ СТАТИЯТА>>>