МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Функции на дирекция "Международни проекти"


Дирекция "Международни проекти" (ДМП) е структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и договори.

ДМП осъществява функциите на Отговорен орган за управление на средствата от фондове на Европейския съюз, като:
а) осъществява взаимодействие с институции и структури на Европейския съюз и сътрудничество с отговорните органи в останалите държави членки;
б) организира и координира дейностите, свързани с подготовката на национални програми в област "Вътрешни работи", и внася в Европейската комисия предложенията за програми;
в) взаимодейства с органи и организации, участващи в изпълнението на програмите, включително международни и неправителствени организации;
г) координира процеса на съгласуваност и взаимно допълване на финансирането от Европейския съюз в област "Вътрешни работи" с други национални и европейски финансови инструменти;
д) осъществява предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки и процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове;
е) координира и провежда информационна дейност, свързана с усвояване на средствата по фондовете;
ж) осъществява мониторинг, верификация, оценка и контрол върху дейността на крайните бенефициенти;
з) осъществява контрол за прилагането на изискванията за счетоводната отчетност от крайните бенефициенти;
и) съставя доклади до Европейската комисия за изпълнението на програмите;
к) администрира сигналите за нередности и измами със средства на Европейския съюз и докладва установените случаи;
л) ползва информационните системи за управление на фондовете в областта на вътрешните работи;
м) организира и провежда процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, и сключва договори за безвъзмездна финансова помощ;
н) организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от Техническата помощ по европейските фондове, и сключва договори;
о) получава плащания от Европейската комисия и извършва плащания в изпълнение на дейностите по фондовете.

ДМП подпомага министъра на вътрешните работи при координация на дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на проекти и програми, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове и от други международни програми и договори, и следи за допълняемост и избягване на двойно финансиране на проекти;

ДМП осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.