МВР

Дирекция "ОП"

 

Информация на Възложителя

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 22Б, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Адрес: София, 1000, ул. „6-ти септември” 29

Телефон: 02/9825000 - Централа МВР

http://www.mvr.bg/default.htm

Вътрешни правила (pdf)

Приложения 1, 2, 3 и 4 (pdf)

 

Вътрешни правила (pdf) - Отменени със заповед 8121з-979/11.12.2014 г.

Приложения 1, 2, 3 и 4 (xls) - Отменени със заповед 8121з-979/11.12.2014 г.

 

Упълномощаване на длъжностно лице от МВР за организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП - заповед № 8121з-843/17.11.2014 (pdf) - отменена със заповед № 8121з-1435/26.11.2015

Упълномощаване на длъжностно лице от МВР за организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП - заповед № 8121з-866/20.11.2014 (pdf)

Упълномощаване на длъжностно лице от МВР за изпращане на документи и информация до АОП - заповед № 5785з-1949/10.07.2015 г. (pdf)

Упълномощаване на длъжностно лице от МВР за организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП - заповед № 8121з-1435/26.11.2015 (pdf)

01.12.2015

 

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕИНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МВР

Адрес: гр. София 1301, ул. „Княз Борис І” № 124

Телефон: 02/ 9815929, 02/ 9822254

Факс: 02/ 9813010

Вътрешни правила

 

http://dussd.mvr.bg/

 

От 16.04.2015 година, обществените поръчки с възложител Директора на ДУССД ще бъдат публикувани в профила на купувача на сайта на ДУССД - http://dussd.mvr.bg/profil_kupuvach.htm