МВР

Дирекция "ОП"

 

Обществени поръчки,възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по чл 20 ал 3 от ЗОП