МВР

Дирекция "ОП"

 

Обява за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост с предназначение: поставяне на АТМ (банкомат)

29 авг 2016

Обява (doc)

29.08.2016

 23 май 2017 | 18:06